МОТИВИ на решение по НОХД №391/2016 г. по описа на Районен съд гр. Берковица- 30.01.2017год.

 

 

         Производство по чл. 375 и сл. от НПК.

 

         В РС е внесен ОА  на РП-Берковица срещу П.И.П. по обвинение за извършено престъпление по по чл.343, ал.1, б.“б“ вр. с чл.342, ал.1 от НК.

          При насрочване делото съдията докладчик е констатирал,че са налице предпоставките на чл. 78а от НК, а именно: наказателното производство е образувано за престъпление по чл.343, ал.1, б.“б“ вр. с чл.342, ал.1 от НК, което е непредпазливо и за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години или „пробация“, обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, от престъплението не са причинени несъставомерни имуществени вреди .

         Обвиняемият, редовно призован, се явява лично и със защитник в съдебно заседание. Не оспорва фактическите констатации в постановлението. В хода на съдебните прения, защитникът счита че обвинението е доказано по несъмнен начин и моли обвиняемият да бъде признат за виновен по повдигнатото му обвинение и на основание чл.78а от НК, съдът да го освободи от наказателна отговорност, като му наложи административно наказание „глоба“ в минималния предвиден в закона размер, като на осн.чл.78, ал.4 от НК да не налага на обвиняемия предвидената кумулативно административно наказание лишаване от право да управлява МПС.

         За РП-Берковица, редовно призована, се явява прокурор Соколова.

         Прокурорът, в съдебно заседание поддържа изводите на съда, направени в постановлението по чл. 375 от НПК и пледира на обвиняемия да бъде наложено наказание на осн. чл. 78а, ал. 1 от НК – „Глоба” в минималния предвиден в закона размер.

         От приложените по делото писмени доказателства (по ДП №140/2016 г. по описа на РУ  гр. Вършец), преценени поотделно и в съвкупност се установи от фактическа страна следното:

На 03.09.2016 г. Преди обяд свид.Андрей Ангелов Пейовски пътувал със собствения си лек автомобил „Пежо 306” с ДК №СО 7188 МА от гр.Ботевград към гр.Вършец.На предната дясна седалка до него седял свид.Б.Миков,а на задната седалка Мая Мицова Пейовска от гр. Ботевград ..Около 10,35часа се намирали на моста,находящ се в м.”Сопово”,землището на гр.Вършец.В края на същия,съобразявайки се с поставените пътни знаци,изчаквал преминаването на автомобил „Форд Фиеста” с ДК №М 98-65 ВК.По същото време обв.П.П. пътувал с лек автомобил „Мазда-6“ с ДК№ М 10-50 ВК, собственост на Иванка Г. Петрова от гр. Брусарци по пътя от гр.Вършец за гр.Монтана.При приближаване на цитираното по-горе място ,без да се огледа не спазил означеното с пътни знаци предимство и тъй като се движел и с несъобразена скорост причинил ПТП като първо се блъснал в излизащия от моста и правещ ляв завой автомобил,управляван от свид.Пейовски ,а след това и в автомобила на свид.Първанов.

В резултат на настъпилото ПТП ,са причинени наранявания на свид.Май Пейовска,което наложило транспортирането й до болнично заведение за оказване на необходимата медицинска помощ.

От заключението на съдебномедицинската експертиза се установява, че на Май Пейовска е причинена средна телесна повреда,  изразяваща се в закрито счупване на хирургичната шийка на дясна раменна кост с мекотъканни контузии, представляващо трайно затруднение движението на горния десен крайник за срок от 3-4 месеца. По механизъм уврежданията са причинени от действието на твърди тъпи предмети . Същите може да са причинени при ПТП-травма в купето на автомобил. В резултат на получените травматични увреждания на пострадалата  е причинено трайно затруднение в движението на десния горен крайник за срок по-голям от един месец, средно за 3-4 месеца

. В хода на досъдебно производство назначената и приложена автотехническа експертиза определя скоростта на двата автомобила към момента на възникване на ПТП. Експертизата определя като основна причина за възникване на ПТП поведението на водача на лекия автомобил „Мазда”

         Така установената фактическа обстановка дава основание на съда да приеме, че като нарушил правилата за движение по пътищата ,обвиняемият по непредпазливост причинил на Мая Мицова Пейовска  средна телесна повреда, изразяваща се в трайно затруднение  в движението на десния  горен крайник, обвиняемия осъществил от обективна страна състава на престъпление по чл. 343, ал.1, б.“б“ вр. с чл.342, ал.1 от НК.

         От субективна страна престъплението е извършено по непредпазливост, като деецът не е искал, нито предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди .

В обясненията си обвиняемият признава вината си и изразява искрено съжаление за извършеното непредпазливо деяние. Обясненията на обвиняемия в съдебно заседание се подкрепят от събраните по досъдебното производство доказателства.

Горната фактическа обстановка се установява по несъмнен начин от показанията на свидетелите, разпитани в хода на досъдебното производство.

В подкрепа на приетата от съда фактическа обстановка са заключението на съдебно – медицинската експертиза  и автотехническата експертиза.

Писмените доказателства: протокол за оглед на местопроизшествие, фотоалбум към него, АУАН, фактури, медицински документи и такива издадени от застрахователите, също подкрепят изложената от съда фактическа обстановка.

За изясняване на обстоятелствата относно личността на подсъдимият, имащи значение за отговорността му, декларация за семейно и материално  положение и имотно състояние и справка за съдимост.

         Съдът намира, че в случая са налице предпоставките по чл. 78а от НК за освобождаване на П.И.П. от наказателна отговорност и налагане на същия на административно наказание:

1. За престъплението по чл.343, ал.1, б.“б“ вр. с чл.342, ал.1 от НК, което е непредпазливо се предвижда наказание „лишаване от свобода“ до три години или „пробация“; 2. Видно от приложената по делото справка за съдимост, обвиняемия не е осъждан към датата на извършване на престъплението и не се е ползвал от разпоредбата на чл. 78а от НК; 3. Няма съставомерни  имуществени вреди,възстановяването на които да се претендира.

Престъплението по чл.343, ал.1, б.“б“ вр. с чл.342, ал.1 от НК не включва в състава си настъпването на имуществени вреди. Такива не са посочени и в постановлението на прокурора и не са установени от досъдебното производство. При определяне на наказанието съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства отличните характеристични данни, искрено съжаление за извършеното, съдействие на органите на досъдебното производство,. Като отегчаващо отговорността на обвиняемия обстоятелство, съдът прие завишената обществена опасност на престъплението, което е едно от най-често извършваните в страната, увреждащо собствеността, здравето и живота на гражданите. С оглед гореизложеното, съдът счита, че на обвиняемият следва да бъде наложено наказание по чл. 78а, ал. 1 от НК при изключителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в размер минимума, предвиден в закона, а именно “Глоба” в размер на 1500 (хиляда и петстотин ) лева.

На основание чл. 343 г вр. 343, ал.3 вр. ал.1 вр. чл. 37, ал.1, т.7 от НК и във връзка с чл. 78А, ал. 4 от НК при съобразяване на посочените по- горе смекчаващи и предвид целите на административното наказание за персонална и генерална превенция ,както и предвид обстоятелстваото,че длъжността която обвиняемият изпълнява е свързана с управление на МПС ,съдът намери, че обвиняемият П. не  следва да бъде лишен от право да управлява МПС,тъй като това ще го лиши от средства за живот.

Съдът счита, че така определените по вид и размер наказания ще въздействат предупредително върху обвиняемия и ще му отнемат възможността да върши други престъпления. Те са съответни на целта - деецът да бъде възпрян от подобно поведение, да му се даде възможност да го преосмисли напълно и да бъде предупреден, че подобна деятелност не може да бъде толерирана, а единствено наказвана.

         Съдът присъди в тежест на обвиняемия направените по делото разноски.

         В този смисъл съдът постанови решението си.

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: