МОТИВИ

към присъда по НОХД № 360 по описа на Районен съд град Берковица за 2016 година, втори състав.

 

С обвинителен акт Районна прокуратура – гр. Берковица е обвинила М.С.Р. с  ЕГН **********     в това, че  на 09.03.2016година в село Мездрея, област Монтана чрез неустановено по делото лице в частен дом на ул.“Трета“  №2 , с абонатен №6507512165 с титуляр-И. Цветков Т. , ЕГН********** осъществил неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“АД, със седалище и адрес на управление –град София , като деянието осъществил посредством допълнително монтиран двужилен кабел тип СВТ 2х2.5 кв.мм. , свързан в единия си край към контакт „Шуко“ на помещение в приземния етаж на къщата намираща се на ул.“Трета“, №2 и свързан в другия край с електроразпределителната линия на ул.“Четвърта“, при железобетонен стълб №59 , клон А на трафопост в село Мездрея,/ като свързването е извършено на върха на стълба и едното жило на кабела е свързано към фазовия проводник на уличното осветление, а другото жило към общия нулев проводник на линията/, с което създал условия за непълното отчитане на потребената ел. енергия  - престъпление по чл.234в, ал.1 от НК.

Прокурорът в съдебно заседание поддържа така предявеното обвинение и след анализ на събрания в хода на съдебното следствие доказателствен материал, взема становище, че то е доказано по несъмнен начин. Моли съда да постанови присъда, с която признае подсъдимия Р. за виновен по повдигнатото обвинение, като при условията на чл. 54 НК му наложи наказание към минималния предвиден в закона размер.Навежда доводи,че са налице законни пречки за  приложението на чл. 66 от НК предвид наличието на предходни осъждания на лишаване от свобода,които наказания са изтърпявани и  ефективно. Моли също съда да наложи на подсъдимия и глоба в минималния предвиден в закона размер.

Подсъдимият М.С.Р. в съдебна фаза не се признава за виновен по повдигнатото му обвинение и  дава кратки  обяснения.Твърди, че по делото не е доказано ,че той е извършил вмененото му престъпление, тъй като в този ден същият изобщо не е бил в къщи, където се твърди, че е станало неправомерното присъединяване. Моли съда да постанови присъда, с която го оправдае изцяло по повдигнатото обвинение.Твърди,че Я. е извършила присъединяването.

Доказателствата по делото са писмени и гласни. Прието е и заключение по назначената на досъдебното производство съдебно техническа експертиза.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните намира за установено следното:

От фактическа страна:   

Подсъдимият М.С.Р.   е роден на ***г***. Осъждан е многократно, като са му били налагани различни наказания, включително и „лишаване от свобода, които е търпял ефективно .

Подсъдимият живее под наем със съпругата си в къща в с.Мездрея на ул.“Трета“, №2.Къщата е собственост на св.Т.Ц.Т. ***, който е сключил предварителен договор с подс. М.Р. за продажбата на имота . Титуляр на партидата към ЧЕЗ Разпределение България АД в село Мездрея, ул. “Трета“, №2 е св. И.Ц.Т., ЕГН**********,***.

На  09.03.2016година в село Мездрея служители на РУ“ПОЛИЦИЯ“-Берковица и „ЧЕЗ Разпределение България АД извършили внезапна проверка в обект –къща намираща се на ул.“Трета“, №2, обитавана от подс. М.С.Р..

При извършване на последната е било констатирано неправомерно присъединяване. Това е било сторено, като единия край на допълнително монтиран двужилен кабел тип СВТ 2х.2, 5кв. мм. мед с черна на цвят изолация е бил свързан към контакт „Шуко“ на стената на помещение в приземния етаж на къщата. Жилата на другия край на кабела са били свързани към ел. разпределителната линия на съседната улица „Четвърта“, стълб 59 на клон А от трафопоста на селото. Връзката е била изпълнена на върха на стълба, като едното жило на кабела е свързано към фазовия проводник на уличното осветление, а другото жилото към общия нулев проводник на линията.

По описания начин на свързване съгласно заключението на вещото лице по назначената по ДП Съдебно –електротехническа експертиза цялата ел. инсталация на къщата/всички токови кръгове/ са били свързани към уличното осветление на село Мездрея.

С така изпълненото неправомерно присъединяване цялата потребявана ел. енергия в къщата на ул. “Трета“, №2 в село Мездрея е била отклонена от линията, която захранва уличното осветление на селото и се заплаща от Община Берковица.

Електрозахранването на абоната преди датата на извършване на проверката е било изключено преди извършването на проверката, а именно преди 09.03.2016година поради неплатени фактури за изразходвана ел. енергия и неправомерно присъединяване към ел. разпределетелната мрежа/без уред за търговско измерване/.

По време на извършване на гореописаната проверка, първоначално подсъдимият не е присъствал.Там била само съпругата му, подсъдимият дошъл впоследствие,като е установено потребление на енергия-в къщата е имало осветление.

 След приключване на проверката бил извършен оглед на местопроизшествие, изготвени са фотоснимки от които станало  видно, че налице било неправомерно присъединяване и в жилището има електричество .Заснети са и доказателства,установяващи начина на извършеното присъединяване.

По делото е назначена и изготвена съдебно-техническа експертиза от вещото лице А.А.. Според заключението единия край на допълнително монтиран двужилен кабел тип СВТ 2х.2, 5кв. мм. мед с черна на цвят изолация е бил свързан към контакт „Шуко“ на стената на помещение в приземния етаж на къщата. Жилата на другия край на кабела са били свързани към ел. разпределителната линия на съседната улица „Четвърта“, стълб 59 на клон А от трафопоста на селото. Връзката е била изпълнена на върха на стълба, като едното жило на кабела е свързано към фазовия проводник на уличното осветление, а другото жилото към общия нулев проводник на линията.По този начин цялата ел. инсталация на къщата /всички токови кръгове/ са свързани към линията на уличното осветление на селото.

По доказателствата:

Изложената по-горе фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на събраните и проверени в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства, посочени по-горе, а имено: свидетелските показания на В.С.,Н.С.,Т.Г.,Т.Т.,Г.Ц. и  Я.Т. , експертното заключение по назначената експертиза, както и писмените доказателства по досъдебното производство, приети по реда на чл. 283 от НПК и показанията на свид.Л.Р. и И.Т.,прочетени по реда на чл.281,ал.5 във връзка с ал.1,т.5 от НПК.

Съдът кредитира изцяло показанията на изброените свидетели, като непротиворечиви, логични и обективни. Същите се подкрепят и от останалия доказателствен материал. От показанията на свидетеля В.С., които съда цени като обективни, безпристрастни и непосредствени, се установи, че в мазето на стената в контакт тип”Шуко” бил поставен ел.кабел черен на цвят.Ел.кабелът продължавал извън къщата като се присъединявал към улично осветление на ул.”Четвърта” към стълб.По този начин в къщата на адреса имало електричество и свидетелят видял,че свети осветлението и работят уреди.

От показанията на свидетелите Н.С. и Т.Г. ***,които са присъствали при проверката и извършения оглед на местопроизшествие от разследващ полицай, се установи, че подсъдимият не е присъствал през цялото време на извършване на проверката,а е дошъл в по-късен момент. Същите установиха с показанията си, че въпреки,че електромера в дома бил демонтиран,в къщата имало електричество.Двамата свидетели твърдят,че неправомерното присъединяване е било осъществено посредством проводник,вкаран в контакта на помещение,обособено като мазе,който проводник излизал извън къщата и продължавал към един от стълбовете за улично осветление .

По отношение показанията на свид.Я.Т. ,съдът кредитира същите в частта с която тя установява ,че при посещенията си в дома на подсъдимия,там е имало ток.По отношение твърденията на същата,че тя е извършила свързването,съдът намира показанията й за твърде нелогични и абсурдни.Свидетелката заяви,че тя е „закачила” тока едва след като подсъдимият й подсказа,че трябва да каже точно това.Показанията на свидетелката в тази насока бяха твърде неясни,объркани и противоречиви.Въпреки,че заяви,че именно тя е „закачила” тока, същата не можа да обясни как точно и къде е сторила това.Предвид на това съдът приема тези показания като опит да се угоди на подсъдимия.

Съдът възприема и експертното заключение по изготвената в досъдебното производство съдебно-техническа експертиза, приобщено и прието като доказателство в хода на съдебното следствие.

Съдът намира, че събраните и обсъдени по този начин доказателства по делото са безпротиворечиви и взаимно допълващи се и се намират в хармонично единство и водят до единствено възможния извод, не пораждащ никакво съмнение във вътрешно убеждение на съда и обосновават решението на съда по следните правни съображения:

Съдът, като прецени всички доказателства, релевантни за делото съгласно чл.14 от НПК, поотделно и в тяхната съвкупност, приема, че с горното деяние подсъдимият  Р.  е  осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление от общ характер, наказуемо по  чл.234в ал.1  от НК   защото:

           Обект на престъпления по Глава VI от Особената част на Наказателния кодекс/престъпления против стопанството/, каквото е престъплението по чл.234в от НК/систематично находящо се в раздел П-престъпления в отделни стопански отрасли/, са обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия;

             От обективна страна чрeз другиго подсъдимият   е осъществил неправомерно присъединяване   към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“АД, със седалище и адрес на управление –град София, като деянието осъществил посредством допълнително монтиран двужилен кабел тип СВТ 2х2.5 кв.мм., свързан в единия си край към контакт „Шуко“ на помещение в приземния етаж на къщата намираща се на ул.“Трета“, №2 и свързан в другия край с електроразпределителната линия на ул.“Четвърта“, при железобетонен стълб №59, клон А на трафопост в село Мездрея/, като свързването е извършено на върха на стълба и едното жило на кабела е свързано към фазовия проводник на уличното осветление, а другото жило към общия нулев проводник на линията/, с което създал условия за непълното отчитане на потребената ел. енергия- престъпление по чл.234в,ал.1 от НК

     Субект на престъплението е  пълнолетно вменяемо лице;    

      От субективна страна подсъдимият  е съзнавал, че с действията си нарушава законоустановения ред в страната, извършил неправомерното присъединяване към електроразпределителната мрежа, съзнавайки общественоопасния характер на деянията и техните общественоопасни последици - действал е виновно, с форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2, предл.1 НК, съзнавал е обществено опасния характер на деянието и е искал  настъпването на съставомерния резултат; и е  целял настъпването на обществено-опасните последици;  

 Относно твърдението на подсъдимия   за недоказаност на обвинението в частта относно  начина на осъществяване на изпълнителното деяние, и авторството на подсъдимия - относно времето на извършване на деянието ,  че не е установен т.нар. посредствен извършител, че липсват каквито и да било доказателства за конкретни действия на подсъдимия  и че има лице което признава,че то е извършило престъплението Съдът намира следното:

      Повдигнатото обвинение, съобразно формулировката му, дадена от прокурора в заключителната част на обвинителния акт, е за неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа , осъществено от подсъдимия чрез другиго - неустановено лице - с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия - престъпление по чл. 234в, ал. 1 НК.

     Тълкуването на точния смисъл на текста на нормата на чл. 234в, ал. 1 НК – „Който сам или чрез другиго осъществи неправомерно присъединяване към  електроразпределителната мрежа или неправомерно въздействие върху уредите за търговско измерване на …“ - налага извод, че деецът носи наказателна отговорност за неправомерно присъединяване към  електроразпределителната мрежа, с което е създал условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия /според обвинението в конкретния случай/, независимо дали е осъществил това неправомерно присъединяване сам, със свои действия или чрез друго лице. Т.е. законодателят е регламентирал наказателна отговорност за дееца, както в случаите, когато той сам осъществява изпълнителното деяние на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК, така и в случаите, когато например, поради липса на необходимите технически познания и умения у дееца, той ангажира друго лице, разполагащо с такива познания и умения да осъществи неправомерното въздействие върху измервателния уред, отчитащ потребената от дееца електрическа енергия. В теоретичен аспект т. нар. „посредствено извършителство“ е налице тогава, когато за осъществяване на изпълнителното деяние е въвлечено от дееца наказателнонеотговорно или наказателноотговорно лице, което действа с незнание за фактическите обстоятелства, които принадлежат към състава на престъплението – такива са малолетният, невменяемият или заблудените лица. Доколкото осъществяването на изпълнителното деяние на престъплението по чл. 234в, ал. 1 НК по начало изисква специфични познания и умения у дееца, то това деяние обективно не може да бъде осъществено от наказателнонеотговорно лице, каквито са малолетните и невменяемите. Пак с оглед на естеството на действията, с които се осъществява изпълнителното деяние – неправомерното присъединяване към  електроразпределителната мрежа ,с което създаде условия за непълно отчитане на потребената електрическа енергия, природен газ…, - не би могло друго наказателноотговорно лице да бъде въведено в заблуждение от дееца относно общественоопасния характер на деянието и неговите общественоопасни последици. Т.е. смисловото тълкуване на използвания израз „чрез другиго“ в текста на нормата на чл. 234в, ал. 1 НК не визира „посредствено извършителство“. Това разбиране се налага и от систематичното тълкуване на този текст. Посредственото извършителство е възможно за осъществяването на изпълнителното деяние на всяко престъпление и тогава законодателят е посочил наказателноотговорното лице с формулировката „Който…“, каквато в случая не е използвана, а е използван израза „Който сам или чрез другиго…“, което следва да се разбира в два аспекта - в смисъл, че другото лице е наказателноотговорно и че деецът носи наказателна отговорност за очертаното в наказателноправната норма престъпление, независимо, че изпълнителното деяние е осъществено от друго наказателноотговорно лице. Оттук следва и изводът, че за съставомерността на деянието по чл. 234в, ал. 1 НК, не е необходимо да се установи самоличността на другото лице, чрез което подсъдимият е осъществил изпълнителното деяние.

От показанията на св.В.С.,Н.С. и Т.Г. се установява начинът за извършване на деянието , и как е установено. В този смисъл са и приложените по делото Писма  на „ЧЕЗ България” ЕАД, Дирекция „Обслужване на клиенти” , ведно с преложените към него Констативни протоколи и справка за възникнали задължения и постъпили плащания на клиентския номер в дома,обитаван от  подсъдимия .

 От показанията на  съпругата му – св. Р.,прочетени на оснавание чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК се установява , че на посочения адрес живеят от няколко години подсъдимия и съпругата му.Установява се също,че електромера на къщата е бил демонтиран за неплатени задължения и въпреки това в къщата е имало електричество.На въпроси към съпруга си кой е извършил прикачването,свидетелката твърди че не получила  отговор.Свидетелката твърди,че като жена не разбира от тези въпроси.

 Горецитираните свидетелски показания, които съдът кредитира и възприема за достоверни , съпоставени с констатациите, съдържащи се в протокола за оглед на местопроизшествието сочат по един безсъмнен начин ,че е осъществено неправомерно присъединяване ,осигурило електрическа енергия за жилището, обитавано от подсъдимия и неговото семейство. При наличната доказателствена съвкупност, обезпечена с еднопосочност и достоверност на всички гласни и писмени доказателства. Действително  липсват преки доказателства за авторството на подсъдимия на деянието, но цитираните по – горе доказателства очертават система от косвени такива, които по категоричен и несъмнен начин, така както изисква нормата на чл.303 от НПК обосноват обвинителната теза.  Установеното обстоятелство, че подсъдимият в момента на проверката не е бил в дома си  не опровергава нито факта на установеното неправомерно присъединяване, което е довело до осигуряване на електричество поради демонтиран електромер   и съответно непълно отчитане на потребената от домакинството на подсъдимия електроенергия, нито авторството на подсъдимия на това деяние, който видно от всички доказателства по делото /включително от показанията на св.Р. / по правило живее на посочения адрес и е знаел че в дома има електричество при демонтиран електромер. Нелогично и житейски недостоверно е да се отговори, че някой друг, без знанието на подсъдимия, е осъществил установеното неправомерно присъединяване, довело до непълно отчитане на потребената именно от домакинството на подсъдимия електроенергия.

Причините за извършване на престъплението се свеждат до стремеж към придобиване на облаги по  недопустим и неправомерен начин.

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

По настоящото дело обвинението е повдигнато за това,че на 09.03.2016 година, подсъдимият М.Р., чрез неустановено по делото лице, е осъществил престъпния състав на чл.234в, ал.1 от НК. По делото са налице безспорни доказателства, че на посочената дата служителите на РУ-Берковица в присъствието на служител на "ЧЕЗ Разпределение България” АД са извършили проверка за неправомерно присъединяване към електроразпределителната мрежа в обект къща на ул. “Трета“, №2 в село Мездрея  обитавана от подс.М.Р. и съпругата му  и че са констатирали факта на неправомерното присъединяване. 

                          

         ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по  чл.234В,ал.1 от НК  законът предвижда наказание  до пет години  лишаване от свобода и глоба до петнадесет хиляди лв.

При определяне размера на наказанието на подсъдимия Р., съдът прецени, като отегчаващи вината обстоятелства голямата обществена опасност на конкретно извършеното от подсъдимия, както и съдебното минало на подсъдимия. Същият е многократно осъждан, като престъпната си дейност е започнал да осъществява от 1986 г. и до настоящия момент е осъждан общо 37 пъти,като някои от наказанията е изтърпявал ефективно и въпреки това наложените наказания не са въздействали върху поведението му превъзпитателно, поправително и възпиращо.

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът приема затрудненото финансово  и семейно състояние на подс.Р..

Водим от горното и при условията на чл.54 НК, като съобрази обществената опасност на подсъдимия Р. и извършеното от него, подбудите за извършване на престъплението и другите обстоятелства от значение за индивидуализиране на наказателната му отговорност, както и липсата на такива, които да препятстват реализирането на тази отговорност, съдът определи наказанието при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства – “лишаване от свобода” за срок от 5(пет) месеца при първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на наказанието, което следва да бъде изтърпяно в затвор съгласно чл.60, ал.1 ЗИНЗС и ГЛОБА в размер на 1000 (петстотин) лева.

При определяне размера на наказанието на подс.Р., съдът не установи многобройни или изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства и прие, че не са на лице предпоставките за прилагане на разпоредбите на чл.55 НК, тъй като не се установиха такива обстоятелства, които да обуславят по-ниска степен на обществена опасност на конкретно извършеното от типичната за този вид престъпления.

 

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: