Р Е Ш Е Н И Е

гр.Берковица, 17.01.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-БЕРКОВИЦА, II- ри наказателен състав в публично заседание на 10.10.2017 г. в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й., като разгледа докладваното от съдия Г. АН дело №363 по описа за 2017 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

           

Производството е по реда на чл. 189, ал. 8 ЗДвП, вр. 59 ЗАНН.

Образувано е по повод на жалбата на А.Х.И. *** срещу ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ К №1320150, издаден от ОД на МВР Монтана. В жалбата са направени оплаквания за незаконосъобразност на електронния фиш и допуснати процесуални нарушения.

В съдебно заседание жалбоподателят  се явява лично  и доразвива доводите,изложени в жалбата и моли НП да бъде отменено.  ,същият се представлява от упълномощен адвокат,който е депозирал  писмена защита, в която изтъква правни аргументи в подкрепа на тезата си. Счита, че при издаването на електронния фиш (ЕФ) е допуснато процесуално нарушение в резултат на което е наказан за нарушение,което не е извършил.Сочи,че е допуснато разминаване в посочването на ограничението,което е било въведено,поради което неправилно е определен размера на наказанието.

Въззиваемата страна – ОД на МВР Монтана, редовно призована, не се представлява.

Въз основа на представените писмени доказателства от въззиваемата страна, съдът прие за установена следната ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА:

Жалбата е подадена чрез ОД на МВР Монтана на 25.10.2016 г. .Тъй като по делото АНО не е представил доказателства за датата на връчване на ЕФ,съдът приема ,че жалбата е подадена в рамките на 14-дневния срок по чл. 189, ал. 8 ЗДвП.

В обжалвания електронен фиш, издаден от ОД на МВР Монтана, е посочено, че на 11.07.2016 г. в 18:31 часа по път ІІ-81 на 72+705км,КПП-Чапраза и разклон за гр.Вършец ,  при въведено ограничение на скоростта за извън населено място 60км/ч. с ПЗ В26 ,поставен ПЗ Е24 , заснет с АТС ТFR и приспаднати толеранс-3км/ч., с МПС „Форд Фокус 1.4 И” с  рег.№ М8383ВВ, е извършено нарушение за скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство №  0610/12, при разрешена скорост 50 км/ч, установено скорост – 83 км/ч, превишена – 33 км/ч, собственик на регистрираното МПС – А.Х.И. . Затова на собственика за извършено нарушение на чл. 21, ал. 2 ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 150.00 лева.

Към преписката са приложени следните документи: атакуваният ЕФ ,вносна бележка,пощенски плик,, клип №5250 съдържащ снимков материал (4 отделни кадъра), приемо –предавателен протокол,Заповед от 24.06.2016год.,Заповед на министъра на ВР,Указания за работа,Заповед от 29.02.2016год.,бланка на ЕФ  .

Въз основа на така установената фактическа обстановка и като съобрази оплакванията в жалбата и извърши пълна служебна проверка за законосъобразност на обжалвания електронен фиш, съдът достигна до следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Съдът обсъди направените оплаквания от жалбоподателя и достигна до извод, че процесуалните правила, при които се издава електронен  фиш, са нарушени.

Нарушението, за което е издаден електронен фиш, е заснето с описаната в самия фиш, мобилна камера.

Според разпоредбата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП, при изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби обозначават чрез поставяне на пътни знаци, оповестяват в средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи.

 Според разпоредбата на чл.165, ал.3 от ЗДвП, условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с Наредба на министъра на вътрешните работи, каквато в случая се явява Наредба №8121з-532 от 12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (Наредба №8121з-532).

Според легалното определение на §6, т.65 от ДР на ЗАвП, “автоматизирани технически средства и системи” (АТСС) са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията (ЗИ), които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни- прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни - прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

 А според чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532, местата за контрол с мобилни и стационарни АТСС се обозначават с пътен знак Е24 (“Контрол с автоматизирани технически средства или системи” (чл.56, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (ППЗДвП)) и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на Министерството на вътрешните работи.

В случая, скоростта на движение на автомобила с рег.№ .№ М8383ВВ  е установена и заснета с АТСС по смисъла на ЗДвП, представляващо мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR №610.. По делото наказващият орган е представил само доказателства, касаещи регламентираната процедура по  използването на мобилно видеозаснемащо  средство.

Не са представени каквито и да било доказателства за това ,дали е било спазено изискването за обозначаване на участъка на пътя, където е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство, нито за това по какъв начин това обстоятелство е било оповестено.

За съда не съществува разумно очакване, че задължението за оповестяване е било спазено, тъй като административно наказателната преписка е окомплектована и изпратена в съда, заедно с жалбата, от началника на РУ МВРБерковица. От това следва, че всички доказателства за документиране на нарушението и спазване на процедурата са приложени в преписката.

По делото не са ангажирани  и доказателства, че в средствата за масово осведомяване е било оповестено обстоятелството, че на 11.07.2016г. по път ІІ-81 на 72+705км,КПП-Чапраза и разклон за гр.Вършец  ще бъде осъществяван контрол на правилата за движение чрез използване на АТСС, съгласно изискването на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП и чл.7, ал.1 от Наредба №2181з-532.

От своя страна, при направена служебна справка в интернет страницата на ОД на “МВР”- Монтана се установи наличието на обявление със следното съдържание:

График за контрол на пътното движение със система за видео контрол

 

РУ Берковица

ДАТА

ВРЕМЕ

ПАТРУЛЕН   УЧАСТЪК,

НАСЕЛЕНО МЯСТО, УЛ.

Контролирано

ограничение

    11.07.2016

 

17.30-18.50

Път ІІ-81 КПП Чапраза

50 км/ч 

 

Изискванията по чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП и по чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532 за обозначаване на участъка от пътя, в който се извършва контрол на правилата за движение чрез използване на АТСС, посредством поставянето на пътни знаци (Е24), както и изискването този участък от пътя да бъде оповестен чрез средства за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР, са кумулативно предвидени. Съответно, неизпълнението на което и да е от двете кумулативни изисквания на закона е достатъчно, за да обуслови незаконосъобразността на използването на съответната АТСС, което обстоятелство обуславя незаконосъобразността на евентуално издадено НП или евентуално издаден ЕФ, въз основа на незаконосъобразно използване на АТСС, чрез която система е установено нарушението. Пътен знак „Е24“ е регламентиран в чл. 56, ал. 9 ППЗДвП, като пътен знак, който информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи. Такъв знак е допустимо да се постави временно с преносим пътен знак, което обстоятелство чл. 7, ал. 2 от Наредбата предвижда, че се документира със снимка.

В случая, обстоятелството, че на 11.07.2016г. в гр.Берковица на път ІІ-81 на 72+705км,КПП-Чапраза и разклон за гр.Вършец   ще бъде извършван контрол на правилата за движение чрез използване на АТСС,  е оповестено чрез средствата за масово осведомяване или чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на МВР,но не са представени каквито и да било доказателства за това дали е било спазено изискването за обозначаване на участъка на пътя, където е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство, нито за това по какъв начин това обстоятелство е било оповестено.

 Следователно, установяването на процесното нарушение чрез използване на АТСС се явява направено при допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, установени от нормата на чл.165, ал.2, т.8 от ЗДвП (чл.7, ал.1 от Наредба №8121з-532). Допуснатото съществено нарушение на процесуалните правила обуславя незаконосъобразността на оспорения пред районния съд ЕФ и предпоставя неговата отмяна.

На следващо място,съдът намира за необходимо да отбележи,че автоматизираното действие на мобилната камера принципно не е изключено, като в чл. 9 от Наредбата ясно е посочено докъде се простира субективния фактор на служителя – да позиционира автомобила или мотоциклета, да насочи уреда в контролираната посока и да го включи, за да постави начало на работния процес, след приключването на който – да го изключи. Затова, съгласно чл. 10 от Наредбата, се съставя нарочен протокол по образец, който не е приложен по преписката. Не са ангажирани каквито и да било други доказателства, като например показанията на служителите, работили с мобилното устройство, от които да може да се установи, че действително работата на устройството е била изцяло в автоматичен режим.

На следващо място,съдът намира за необходимо да отбележи,че установи разминаване в посоченото въведено оограничение,което има значение при определяне на нарушената норма и определеното наказание.В ЕФ е отбелязяна едновременно въведено ограничение на скоростта от 60км/ч. и 50км/час.Това разминаване създава неяснота относно това, реално с  колко километра е установеното превишение на скоростта.

Поради допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила при установяването на нарушение на правилата за движение с автоматизирано техническо средство, издаденият електронен фиш следва да бъде отменен.

Водим от горното, на основание чл. 189, ал. 8 ЗДвП, вр. чл. 63, ал. 1 ЗАНН, Районен съд Берковица

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ К №1320150, издаден от ОД на МВР Монтана ,  с който на А.Х.И. ***  и ЕГН **********  за нарушение на чл. 21, ал. 2 ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 ЗДвП е наложена ГЛОБА в размер на 150.00 лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд  Монтана в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено.

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………...........