Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Берковица, 30.01.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, ІІ - ри наказателен състав в публично заседание на 11.01.2017 г. в състав:

          

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря Т.Йорданова., като разгледа докладваното от съдия Георгиева АНД №362 по описа за 2016 г. на РС-Берковица, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

         С Наказателно постановление №150/2016 г. на  Началника на Митница гр. Лом на Ц.М.В. *** е наложена глоба в размер на 1 000 лв. на основание чл. 123 ал. 1 ЗАДС, отнети са в полза на Държавата на основание чл. 124 ал. 1 ЗАДС стоките предмет на нарушение: нарязан насипен тютюн за пушене - 0.280кг., без български акцизен бандерол, на обща стойност 8.77  лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл. 4, т. 39 от ЗАДС .

   Жалбоподателката в жалбата и в съдебно заседание чрез упълномощен адвокат моли за отмяна на наказателното постановление, тъй като същото е неправилно издадено. Счита още, че в случая се касае за маловажно нарушение по смисъла на чл. 28 от ЗАНН.

     Въззиваемата страна чрез юрисконсулт Тодорова изразява становище жалбата да бъде отхвърлена като неоснователна, а наказателното постановление потвърдено като правилно и законосъобразно. Представя писмена защита.

         Жалбата е подадена в законовия преклузивен срок от лице имащо правен интерес. Разгледана по същество същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

Съдът, след разбор на събраните гласни и писмени доказателства, прие за установено следното от фактическа страна:

На 19.02.2016г. около 10,00часа във връзка с получен сигнал служители на РУ на МВР гр.Берковица извършили проверка в частен дом на ул. “Кирил и Методий” № за наличие на акцизни стоки в нарушение на ЗАДС,обитаван от Ц.М.В..

При проверката в жилището  проверяващите са открили нарязан насипен тютюн за пушене - - 0.280кг., без български акцизен бандерол Стоката предмет на нарушение - насипен тютюн за пушене - 0.280кг., без акцизен бандерол е предадена от В. доброволно .

На 19.02.2016год. е съставен АУАН № 4/19.02.2016г. срещу Ц.М.В. за нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС. Акта е връчен на Ц.М.В. и същата то е  подписала и получила.

В законоустановения срок не е подадено писмено възражение срещу съставения Акт .

От описаната фактическата обстановка се налага извода, че Ц.М.В.   на 19.02.2016г. е  държала в дома си, находящ се в гр.Берковица, ул. “Кирил и Методий” №102 акцизни стоки – нарязан насипен тютюн за пушене - 0.280кг., без български акцизен бандерол  , когато такъв е задължителен, с което е осъществил състава на чл. 123, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Видно от приложения Протокол от 29.03.2016г., дължимия акциз на акцизните стоки, предмет на нарушение - нарязан насипен тютюн за пушене 0.280кг., без български акцизен бандерол, открити в дома обитаван от жалбоподателката е 42.56  лева, т. е. двойния размер на избегнатия акциз е 85.12  лева.

 Въз основа на горната фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

По т. 1 от НП:

От събраните по делото писмени доказателства, се установява факта на нарушение – Ц.М.В.   на 19.02.2016г. е  държала в дома си, находящ се в гр.Берковица, ул. “Кирил и Методий” №102 акцизни стоки – нарязан насипен тютюн за пушене - 0.280кг., без български акцизен бандерол ,когато такъв е задължителен. Т. е задържания тютюн е предлаган за продажба на дребно - лицето го закупило и същия  може да се пуши.В жалбата си жалбоподателката твърди,че е закупил тютюна за себе си,която въпреки напредналата възраст е пушач,както и за облекчаване на болки в коленете.

       Отразеното административно нарушение е извършено и доказано, респ. не беше оборена доказателствената сила на съставения АУАН спрямо Ц.М.В.   -жалбоподател. Отразената в АУАН и НП фактическа обстановка  се подкрепя изцяло от събраните по делото писмени доказателства, поради което съдът ги възприема изцяло.

Съдът намира също, че не са налице основания за приложението на института на маловажност по чл. 28 ЗАНН, тъй като със самия специален закон /ЗАДС/ е определена по-висока степен на обществена опасност при нарушаване на неговите норми, в сравнение с обичайните случаи на административни нарушения на общото данъчно и митническо законодателство. Целта на ЗАДС е свързана с облагането на високооборотни и скъпи стоки, които не служат за задоволяване на основни потребности на населението/алкохол, тютюневи изделия, енергийни продукти/. Предвидения контрол е засилен, както и отговорността при нарушения по ЗАДС, които чувствително увреждат фискалните интереси на държавата. Ето защо са налице и вредни последици от деянието.

В разпоредбата чл.126б от ЗАДС е предвидена отговорност за маловажни случаи на нарушения по чл.123  от ЗАДС установени при извършването им, при които митническите органи могат да налагат глоба с фиш по вида и размерите установени в чл.39, ал.2 от ЗАНН. В  алинея 2 на чл.126б от ЗАДС е дадено определение на маловажен случай, а именно: този при който двойният размер на акциза на стоките не надвишава 50.00 лв. В конкретния случай двойния размер на установения акциз е 85.12  лева., който факт се установява и от приложения по делото Протокол/ на л.14/ ,поради което и предвид размера на изчисления акциз който надхвърля законоустановения критерии, то и следователно случаят не може да се определи за маловажност и да се приложи разпоредбата на чл.126б,ал.2 от ЗАДС. Следователно, съобразно нормативно установения критерии за преценка наличието на маловажен случай, процесният  не разкрива  признаците  на  такъв.Ирелевантно в случая е обстоятелството за чии и какви нужди е закупен тютюна.

          По изложените съображения, съдът намира, че обжалваното НП в тази му част, следва да бъде потвърдено, като правилно и законосъобразно, тъй като наложената глоба е в минималния, предвиден от законодателя размер.

По т. 2 от НП:

Относно частта на наказателното постановление, с която е постановено отнемане в полза на Държавата на акцизната стока, предмет на административното нарушение – нарязан насипен тютюн за пушене - 0.280кг., без български акцизен бандерол, на обща стойност 8.77 лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл. 4, т. 39 от ЗАДС, съдът намира, че същото следва да бъде потвърдено  и в тази му част. Основанието за това е обстоятелството, че по делото се установи по категоричен начин осъществяване на деяние по чл. 123 ЗАДС. В тази връзка, съдът отчита и факта, че предметът на нарушението е акцизна стока без български акцизен бандерол, поради което не би могло да се върне на нарушителя или трето лице. В съответствие с разпоредбата на чл. 124 ал. 1 ЗАДС в тази част, НП е законосъобразно и следва да се потвърди.

 

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №150/2016 г. на  Началника на Митница гр. Лом на Ц.М.В. *** е наложена глоба в размер на 1 000 лв. на основание чл. 123 ал. 1 ЗАДС, отнети са в полза на Държавата на основание чл. 124 ал. 1 ЗАДС стоките предмет на нарушение: нарязан насипен тютюн за пушене - 0.280кг., без български акцизен бандерол, на обща стойност 8.77  лева, представляваща пазарната цена на стоката по смисъла на чл. 4, т. 39 от ЗАДС като ПРАВИЛНО И ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                                                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: