Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 24.01.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………………………………. в публично заседание на 21 декември………………………………………… през две хиляди и седемнадесета година……………………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 319 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59, ал.1  и сл. от ЗАНН.

 

Предмет на съдебен контрол е Наказателно постановление № 456/14.07.2016 г., издадено от Директора на РДГ Берковица на Р.З.И. ***, пл. Свобода, бл. Младост, ет.3, ап.3, с ЕГН **********, на основание чл. 257, ал.1,  т.1 ЗГ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв.

           В жалбата се развиват доводи за неправилност и незаконосъобразност на наказателното постановление. Твърди се, че наказателното постановление е издадено при съществени нарушения на процесуалните правила и в нарушение на материалния закон, което е рефлектирало сериозно върху правото му на защита. В съдебно заседание доразвива доводите си.

         Въззиваемата страна не взема становище по жалбата и не изпраща представител в съдебно заседание.

         От приложените по делото акт за установяване на административно нарушение и издадено въз основа на него наказателно постановление, приетите и приложени писмени доказателства и показанията на разпитаните свидетели съдът приема за установено следното:

   Атакуваното наказателно постановление е издадено въз основа на  АУАН 456 от 12.06.2016 година от свидетеля Й.П.  за нарушение, извършено същия ден около 15.40 часа в центъра на с.Горна Бела Речка. В акта е посочено, че жалбоподателят не изпълнил, несвоевременно задължения или контролни правомощия възложени от Закона като не маркирал и пуснал превозни билети за 10 куб.метра дърва за огрев от дъб. Актът бил съставен в присъствието на свидетеля П.Д.. В атакуваното НП е вписан същия текст, който изпълнява функции и на фактическа обстановка и на нарушение и на основание за санкциониране. В съдебно заседание от показанията на разпитаните свидетели – посочените по – горе лица, се установи, че отишли в с.Горна Бела речка по нареждане на прекия си ръководител, явно по подаден сигнал. В центъра на селото заварили ТИР, на който товарели дърва. Дървата се прекарвали от временен склад, до който ТИР-ът не можел да достигне, поради което се налагало да бъдат претоварвани. Установили, че автомобила не притежава превозен билет и издали акта.

          При така установените факти, съдът намира, че издаденото НП е незаконосъобразно.

          На първо място нито в акта, нито в НП е описана възприетата от АНО фактическа обстановка и нарушението, което приема за извършено. Посочен е бланкетно текста на чл.257, ал.1, т.1 ЗГ, който съдържа три изпълнителни деяния. Тези изпълнителни деяния са свързани с неизвършване или несвоевременно извършване на задължение, вменено на административно отговорното лице. Когато законът предвижда, че изпълнителното деяние се изразява в бездействие, то за да възникне отговорността или поне, за да може административно отговорния да разбере и да се защити, следва АНО да посочи какво действие конкретно е следвало да извърши и не е извършил, респ. в случая какво свое конкретно задължение не е изпълнил. Посочено е все пак, че „не пуснал превозни билети”. От цялата административно наказателна преписка, както и от показанията на разпитаните свидетели не стана ясно защо именно жалбоподателят да е имал задължение „да пусне” превозен билет. НП е издадено на лицето Р.З., като никъде не е посочено той притежава ли някакво конкретно качество или възложено ли му е по някакъв начин да издава превозни билети.

          Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН съдът

         

                                   Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 456/14.07.2016 г., издадено от Директора на Районна Дирекциа по горите (РДГ) Берковица на Р.З.И. ***, пл. Свобода, бл. Младост, ет.3, ап.3, с ЕГН **********, на основание чл. 257, ал.1, т.1 ЗГ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 300 лв.,  като незаконосъобразно.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: