П Р О Т О К О Л

Гр. БЕРКОВИЦА, 05.04.2017 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на 05.04.2017 г………….……… .в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

                            

                                                                       2.

                                                                                                                             

при участието на секретаря…П. И.…...………………….……….

и прокурора районен М. Соколова …..…..…….....сложи за разглеждане

НОХД 121 …по описа  за 2017 г…….................……...……докладвано

от съдията Георгиева...……..….........……..…………………….…. на поименното повикване в…14.00...…..…….……..…….часа се явиха:

           ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован, чрез РП-Берковица, съгласно разпоредбите на НПК, се явява лично и с адв. Г.Г. ***, редовно упълномощен.

          ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца, редовно призовани, се явява прокурор Мария Соколова.

          СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани от РП – Берковица не се явяват.

ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

          АДВ. Г.: Моля да дадете ход на делото  при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала.

 

Постъпило е споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381, ал. 1от НПК по НОХД № 121/2017г. по описа на БРС сключено между адв. Г.Г. ***, като защитник на подсъдимия Г.Т.Г. от една страна и Мария Соколова от друга –  прокурор - РП  Берковица.

 

Предвид на това обстоятелство съдът

        

                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ход на делото при условията и  по реда на глава ХХІХ от НПК.

ПРОКУРОРА: Считам, че споразумението не противоречи на закона. Подписа под споразумението е мой. С така постигнатото споразумение ще се постигнат целите на наказанието.

          АДВ. Г.: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. Подсъдимият се е признал за виновен. Подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред, за което е подписал съответната декларация.

          НА ОСНОВАНИЕ чл. 382, ал. 4 от НПК съдът запитва подсъдимият: разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли го е подписал.

          ПОДСЪДИМИЯТ Г.Т.Г. (лично): Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях и доброволно съм го подписал.

ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимият, не е от кръга на визираните в чл. 381 ал. 2 от НПК. С престъплението  не са причинени имуществени вреди, поради което не се налага тяхното възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание.

С НАСТОЯЩЕТО СПОРАЗУМЕНИЕ СТРАНИТЕ се съгласяват Г.Т.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, с ЕГН **********, да се признае ЗА ВИНОВЕН в това, че на 03.04.2017 г. в 15, 51 ч. в гр. Берковица по ул. Хаджи Петър Хаджи Илиев, с посока на движение бензиностанция ОМВ, към ж.п. прелез, управлявал МПС, а именно лек автомобил „Фолксфаген Венто”, с ДК № М 2519 ВА, собственост на Василка Младенова И., с ЕГН ********** от гр. Монтана, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0, 5 на хиляда, а именно 2, 16 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDM 0226, тариран и годен за употреба до 07.05.2017 г., след като е осъден с влязла в сила на 11.09.2016 г. присъда за същото такова деяние по НОХД № 1313/2016 г. по описа на Районен съд гр. Монтана – престъпление по чл. 343б, ал. 2 във в-ка с ал. 1 от НК.

СТРАНИТЕ се съгласяват на Г.Т.Г. да бъде наложено наказание при приложение разпоредбата на чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК «лишаване от свобода» за 4 (четири) месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, вносима в полза на Държавата.

СТРАНИТЕ са се съгласили на подс. Г.Т.Г. да бъде наложенво наказание на основание чл. 343г във в-ка с чл. 37, т. 7 НК лишаване от право да упранвлява МПС за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от 03.04.2017 г.

Разноски по делото не са направени.

 

С определеното по вид и размер наказание по разбиране на съдебния състав ще бъдат постигнати целите на наказанието.

 

Подсъдимият Г.Т.Г. е декларирал при условията на чл. 381, ал. 6 от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото и е съгласен наказателното производство водено срещу него да се прекрати с налагане на определеното от страните наказание.

 

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, няма пречка да се одобри.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е :

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                         ПРОКУРОР:

             (Г.Г.)                                    (Мария Соколова)

 

 

 

 

ЗАЩИТНИК:   

(адв. Г.Г.)

 

 

 

          ПРЕДВИД гореизложеното и на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, съдът                        

         

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Мария Соколова - Прокурор при Районна прокуратура Б-ца от една страна и адв. Г.Г. ***, като защитник на подсъдимият Г.Т.Г., роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, неженен, със средно образование, с ЕГН **********, по силата на което се признава ЗА ВИНОВЕН за това, че на 03.04.2017 г. в 15, 51 ч. в гр. Берковица по ул. Хаджи Петър Хаджи Илиев, с посока на движение бензиностанция ОМВ, към ж.п. прелез, управлявал МПС, а именно лек автомобил „Фолксфаген Венто”, с ДК № М 2519 ВА, собственост на Василка Младенова И., с ЕГН ********** от гр. Монтана, с концентрация на алкохол в кръвта си над 0, 5 на хиляда, а именно 2, 16 промила, установено по надлежния ред с техническо средство „Алкотест Дрегер 7510”, с фабричен № ARDM 0226, тариран и годен за употреба до 07.05.2017 г., след като е осъден с влязла в сила на 11.09.2016 г. присъда за същото такова деяние по НОХД № 1313/2016 г. по описа на Районен съд гр. Монтана – престъпление по чл. 343б, ал. 2 във в-ка с ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК «лишаване от свобода» за 4 (четири) месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 250 (двеста и петдесет) лева, вносима в полза на Държавата.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 343г във в-ка с чл. 37, т. 7 НК ЛИШАВА подс. Г.Т.Г. от право да упранвлява МПС за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от 03.04.2017 г.

 

 

От деянието не са настъпили имуществени вреди, които следва да бъдат възстановени изцяло, преди приключване на съдебното производство.

 

По делото няма направени разноски.

 

СЪДЪТ констатира, че деянието подсъдимия е извършил в изпитателния срок на влязла в законна сила присъда на 11.09.2016 г. за същото деяние по НОХД 131/2016 г. по описа на РС-Монтана, предвид това съдът намира, че след като деянието е извършено в изпитателния срок на друго осъждане съдът следва да приложи разпоредбата на чл. 68 ал. 1 НК като приведе в изпълнение наложеното наказание с присъдата постановена по НОХДЗ 1313/2016 г- в размер на 6 (шест) месеца, което е отложено на основание чл. 66 ал. 1 НК за изпитателен срок от 3 (три) години.

ПРЕДВИД това съдът

 

                               О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИВЕЖДА на основание чл. 68 ал 1 НК в изпълнение наложеното с присъда постановена по НОХД 1313/2016 г. по описа на РС-Монтана наказание в размер на 6 месеца, лишаване от свобода, което да се изтърпи ефективно при първоначален общ режим.

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД 121/2017 г. по описа на БРС.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 14.30 ч. и е изготвен в с.з.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: