П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 27.04.2017 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………..……………………в публично съдебно заседание на  27.04.2017 г……….………………….в състав:

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

                      

  СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.    

 

                                                  2.

    

при участието на секретаря ……С. П......…........……….……….

и прокурора…Ранова………...….………….сложи за разглеждане НОХД…46.…..по описа за 2017 г…….………докладвано от съдията Филипова….…….…………………….……………… на поименното повикване в………..11.00………….…........…………….часа се явиха:

НА ОСНОВАНИЕ чл. 271, ал.1 НПК съдът открива съдебното заседание по НОХД № 46/2017 с проверка на явилите се лица:       

ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован се явява

          ЗА РП Берковица  се явява районен прокурор  Ранова.

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани не се явяват лично.

          ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

          ПОДСЪДИМИЯ: Да се даде ход на делото.

          СЪДЪТ

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ход на делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Желая да сключа споразумение.

СЪДЪТ намира, че в случая при условията на чл.94, ал.1, т.6 НПК участието на защитник е задължително. Отделно от това подсъдимият заяви, че има желание да сключи споразумение за приключване на наказателното производство.

ПО тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА правна помощ на М.С.Р. по НОХД № 46/2017 г.

ДА СЕ ИЗИСКА незабавно определяне на адвокат за назначаването му като служебен защитник.

ДАВА 30 мин. за организиране на защитата.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 11.05 ч.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

ПРОТОКОЛЪТ продължава в 11.50 ч.

ЯВЯВА се адв. Апостол Христов от АК-Монтана.

АДВ. ХРИСТОВ: Желая да поема защита на М.. Р.. Запознат съм с обвинението и материалите по делото.

ПОДСЪДИМИЯ: Не възразявам да бъда защитаван от адв. Христов.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И :

НАЗНАЧАВА адв. Апостол христов на основание чл.25 ЗПП, вр. чл.94, ал.1, т.6 НПК за служебен защитник на М.С.Р. по НОХД № 46/2017 г.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 272 НПК съдът снема самоличност на подсъдимия както следва:

М.С.Р. роден на *** ***, понастоящем затвора гр. Враца, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 274  ал. 1 от НПК съдът разяснява на  страните правото им на отводи спрямо членовете на съдебния състав, прокурора, съдебния  секретар, вещите лица, както и правото им да възразяват срещу разпита на някои от свидетелите.

ПРОКУРОРА: Нямам искания за отводи.

АДВ. ХРИСТОВ: Нямам искания за отводи.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 274, ал. 2 от НПК съдът разяснява на подсъдимия правата, които има в настоящото производство по чл.15, 16, 55, 115, 274 и 275 от НПК, както и правото делото да бъде разгледано като съкратено производство по реда на чл. 370 и сл. от НПК, а именно: във всеки един момент в хода на съдебното следствие да дава обяснения, както и правото му да не дава такива; да прави искания, бележки, възражения; да сочи нови доказателства и да иска събиране на нови такива; да обжалва съдебните актове, които накърняват неговите права и законни интереси, делото да бъде разгледано при съкратено съдебно следствие.

АДВ. ХРИСТОВ: Запознати  сме  с правата  си.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 275 ал. 1 от НПК съдът запитва  страните имат ли нови искания по реда на доказателствата и съдебното следствие.

ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

          АДВ. ХРИСТОВ: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

        СЪДЪТ докладва споразумението: ПОСТЪПИЛО е споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381, ал. 1от НПК по НОХД № 46/2017 г. по описа на БРС, сключено между адв. Апостол Христов – АК Монтана, като защитник на подсъдимия М.С.Р. от една страна и  В. Ранова от друга – районен прокурор - РП  Берковица.

ПРОКУРОРА: Считам, че споразумението не противоречи на закона. Подписа под споразумението е мой. С така постигнатото споразумение ще се постигнат целите на наказанието.

АДВ. ХРИСТОВ: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. подсъдимия се е признал за виновен. Подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общия ред, за което е подписал съответната декларация.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запитва М.С.Р. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението и доброволно ли го е подписал.

  ПОДСЪДИМИЯТ ЛИЧНО: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

          С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че подсъдимия М.С.Р. роден на *** ***, понастоящем затвора гр. Враца, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, че на 17.10.2016 г. около 16.50 ч. по ул. Хаджи П. *** по посока на движение от бензиностанция ОМВ към ЖП гара управлявал лек автомобил марка „Мерцедес – 260Е” с ДК № С 8338 МА, собственост на Александър Петров Павлов от гр. София с ЕГН **********, без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му за същото по административен ред с наказателно постановление № 16-0996-001078/18.07.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Монтана и влязло в законна сила на 26.08.2016 г. - престъпление по чл.343в, ал.2 НК.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на подсъдия М.С.Р.  да бъде наложено наказание  „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор.

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не налага на подсъдимия М.С.Р. по-лекото наказание „глоба”.

 

По делото няма направени разноски.

 

ПОДПИСАНИЯ М.С.Р. е  декларирал, че на основание чл. 381, ал.6 от НПК се отказва от съдебно разглеждане на НОХД № 46/2017г. по описа на БРС по общия ред и е съгласен с условията на споразумението.

 

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала, няма пречка да се одобри.

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

 

ПОДСЪДИМ:                                  ПРОКУРОР:

          /М.Р./                                                /В.Ранова/

         

                                     

         

ЗАЩИТНИК:

                     /адв.А. Христов /

СЪДЪТ намира, че ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимия, не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, за които да се претендира възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание. ПОДПИСАНИЯТ М.С.Р. е декларирал, че на основание чл. 381, ал. 6 от НПК се отказва от съдебно разглеждане на НОХД № 46/2017 г. по описа на БРС по общия ред и е съгласен с условията на споразумението.

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала и няма пречка да се одобри.

 

ПРЕДВИД горното и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

  ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между РП Берковица, представлявана от районен прокурор В. Ранова от една страна и адв. Апостол Христов – АК Монтана, като защитник на подсъдимия М.С.Р. роден на *** ***, понастоящем в затвора гр. Враца, българин, български гражданин, женен, осъждан, със средно образование, ЕГН **********, по силата на което ПРИЗНАВА подсъдимия за ВИНОВЕН в това, че на 17.10.2016 г. около 16.50 ч. по ул. Хаджи П. *** по посока на движение от бензиностанция ОМВ към ЖП гара управлявал лек автомобил марка „Мерцедес – 260Е” с ДК № С 8338 МА, собственост на Александър Петров Павлов от гр. София с ЕГН **********, без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му за същото по административен ред с наказателно постановление № 16-0996-001078/18.07.2016 г. на началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР Монтана и влязло в законна сила на 26.08.2016 г. престъпление по чл.343в, ал.2 НК, за което му  НАЛАГА наказание  „лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим в затвор.

 

 

НА ОСНОВАНИЕ чл.55, ал.3 от НК не налага на подсъдимия М.С.Р. по-лекото наказание „глоба”.

ПРОКУРОРА: Налице са условията за извършване на комулация между наказанието, постановено днес и това по НОХД 360/2016 година. Предлагам в случая да не прилагате разпоредбата на чл.24 НК, тъй като подсъдимия е осъден и за още едно престъпление, по което присъдата още не е влязла в сила, а е висящо и друго дело в съда и неминуемо ще се наложи едно преразглеждане на този въпрос.

СЪДЪТ намира, че са налице условията на чл.25 във връзка с чл.23 от НК за определяне на общо наказание на подс. Р. между днес определеното и постановеното с присъда по НОХД 360/2016 година. Присъдата по НОХД 360/2016 година е влязла в сила на 03.04.2017 година. Деянието, за което Р. бе осъден днес е извършено на 17.10.2016 година, т.е. преди да е налице влязла в сила присъда. Ето защо са налице условията за определяне на общо наказание до размера на най – тежкото между тях.

ПО горните съображения

 

                      О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

ОПРЕДЕЛЯ общо наказание на М.С.Р. между наказанието, наложено по НОХД 360/2016 година и НОХД 46/2017 година до размера на най – тежкото от тях, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  ЗА СРОК ОТ ШЕСТ МЕСЕЦА”, което да бъде изтърпяно в затвор при първоначален строг режим.

 

ПРЕКРАТЯВА наказателното производство по НОХД № 46/2017 г. по описа на БРС, поради постигнато споразумение.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.

 

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 12.10 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: