О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр.Берковиц, 26.04.2017г.

 

 

Юлита Георгиева - съдия-докладчик по АНД №145/2017г. по описа на РС-Берковица, след като се запознах с материалите по делото, намирам, че са налице законови пречки за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, поради следното:

Делото е образувано на основание постъпила въззивна жалба от  М.Б.А. *** и ЕГН ********** и подписана от него срещу Наказателно постановление №16-0370-000320/29.09.2016г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР-Монтана, РУ-Вършец.

След запознаване с материалите по делото ,както и от допълнително изисканата справка ,съдът констатира, че въззивната жалба, въз основа на която е образувано настоящото производство  е подадена след срока посочен в чл.59, ал.2 от ЗАНН, т.е. жалбата е недопустима, тъй като е просрочена.

 Видно от разписката за получаване на преписа от наказателното постановление, същото е връчено на жалбоподателя на 05.10.2016 г..Жалбата срещу него е подписана и подадена чрез административнонаказващия орган до РС-Берковица от жалбоподателя с вх.№1515 от 13.10.2016год..След направена справка, видно от писмо на РУ гр.Берковица,същата е подадена лично в сградата на РУ-гр.Вършец  на 13.10.2016год.Справка относно датата и начина на подаване на жалбата е изискана и от жалбоподателят,на който е даден 7-дневен срок да представи доказателства.Видно,обаче от върнатото обратно съобщение е,че същият не е намерен на посочения адрес и по данни на бившата му тъща,жалбоподателят не живее на този адрес от години. .

Съобразно чл.59, ал.2 от ЗАНН нарушителите могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му.

В настоящият случай, в противоречие с посочения текст от ЗАНН, подадената жалба от М.Б.А.   е след този срок, поради което съдът намира, че това се явява процесуална пречка за даване ход на делото и е основание за връщане на жалбата и прекратяване на административното производство.

Съгласно чл. 83 ЗАНН: "Доколкото в този закон няма особени правила за … изчисляване на срокове ..., се прилагат разпоредбите на НПК". Тази препращаща норма определя, че начинът, по който следва да се изчисли срокът за подаване на жалбата, е визиран в чл. 183, ал.2 от НПК. В настоящият случай процесното НП е надлежно връчено на  жалбоподателя, срещу подпис на  дата  05.10.2016 г..

Съгласно нормата на чл. 183, ал. 2 от НПК, приложима на основание чл. 84 от ЗАНН, срокът, който се изчислява в дни, започва да тече на следващия ден (в случая от 06.10.2016г., доколкото законодателят не е въвел ограничение този ден да е работен, присъствен) и изтича в края на последния ден (в случая на  12.10.2016г.-  сряда. Релевантно за спора е, че срокът за подаване на жалбата е изтекъл в работен, а не неприсъствен ден – 12.10.2016г. При липса на жалба до изтичането на седмодневния срок за обжалването му, НП влиза в сила на 13.10.2016г.-работен ден  на основание чл. 64, б. „б“ от ЗАНН, като и в този случай законодателят не е въвел ограничение този ден да е работен, респ. присъствен.

По изложените съображения, съдът намира, че производството по жалбата срещу Наказателно постановление №16-0370-000329/05.10.2016г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР-Монтана, РУ-Вършец следва да бъде прекратено.

Предвид гореизложеното и на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН, във вр. с  чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.323, ал.1, т.2 от НПК съдът:

                           

О П Р Е Д Е Л  И :

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на М.Б.А. *** и ЕГН ********** и подписана от него срещу Наказателно постановление №16-0370-000320/29.09.2016г., издадено от Началника на РУП към ОДМВР-Монтана, РУ-Вършец  .

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №145/2017г.по описа на РС-Берковица  .

За  настоящото определение да се съобщи на жалбоподателя и на въззиваемата страна РУ-Вършец

Настоящото определение подлежи на обжалване на основание чл.63, ал.2 от ЗАНН с частна жалба пред  Административен съд-Монтана  в седемдневен срок от съобщаването му на страните.

                                      

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: