О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Гр. Берковица, 28.04.2017 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в закрито заседание на двадесет и осми април през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

 Като разгледа докладвано от съдия Георгиева АНД № 115 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Делото е образувано по повод на изпратено от РС-Монтана по подсъдност АНД №275/17 г. по описа на РС-Монтана. В последния съд делото е образувано по жалба от Д.И.Г. с посочен адрес *** против ЕФ Серия К №1481187 на ОДМВР Монтана, съдържаща искане за отмяна на ЕФ. Жалбата е подадена от синът Г. по повод на ЕФ,издаден спрямо майка му Тодорка Димитрова Гайтанова.

 Делото е разгледано в съдебно заседание и е обявено за решаване. В срока за изготвяне на решение и мотиви към него, решавайки въпросите за подсъдност на делото и допустимост на жалбата, съдът установява, че делото не е подсъдно на РС гр.Берковица и тъй като е изпратено по подсъдност от РС-Монтана следва да повдигне спор за подсъдност пред ВКС на основание чл. 84 ЗАНН вр. с чл. 44, ал. 1 от НПК.

С цитирания по – горе ЕФ е наложена санкция на основание чл. 189,ал.4 вр. с чл.182,ал.2,т.3 от ЗДвП.

Съгласно чл.189,ал.8 от ЗДвП „Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на ЗАНН”.По силата на чл.59 ,ал.1 от ЗАНН „Наказателното постановление  и ЕФ подлежат на обжалване пред районния съд,в района на който е извършено или довършено нарушението.

Противно на приетото от РС-Монтана,съдия-докладчикът по настоящото дело намира,че нарушението е извършено в района на РУ  МВР Монтана,респ.РС –Монтана,т.е. компетентен съд е РС-Монтана,а не РС-Берковица. В обжалвания ЕФ е посочено ,че нарушението е извършено на републикански път ІІ-81 при км. 96,988,т.е.  входа /изхода на гр.Монтана при отклонението за сградата на СБА-Монтана.

Имайки предвид горното, съдът следва да отмени хода на делото по същество и прекрати производството по образуваното АНД, считайки, че неправилно му е изпратено по подсъдност от РС-Монтана, респ., че делото не му е подсъдно и едновременно с това да повдигне спор за подсъдност пред ВКС, който след като се запознае с доказателствата по делото, да го изпрати за разглеждане в РС-Монтана.

На основание горното и чл. 84 от ЗАНН вр. с чл. 44, ал. 1 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

       

ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на АНД №115 / 2017 год. по описа на Районен съд-Берковица.

         ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №115/17 г. по описа на РС – Берковица, поради неподсъдност.

         Повдига спор за подсъдност пред ВКС, който ако сподели наведените доводи в обстоятелствената част на определението, да изпрати за разглеждане по подсъдност делото на РС-Монтана.

         Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: