Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 24.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 19.04.2017 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

При секретаря  П.  И. и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №112 по описа за 2017г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

   Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

Производството е по жалба на Д.М.Т. *** и ЕГН ********** против Наказателно постановление № 17-0243-000044 от 23.01.2017 г.на Началник РУП към ОДМВР Монтана, РУ-Берковица.

                   С горното наказателно постановление/НП/, издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 35/ 06.01.2017 г. /бл. № 880507/, на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП на Т. е наложено наказание глоба в размер на 150 лв. Санкцията е наложена за това, че същият на 06.01.17г. в гр.Берковица  управлявал лек автомобил “Дачия Сандеро” с рег.№ ВР2544ВН, като не съобразява своето поведение с пътен знак Б2,не пропуска движещият се по пътя с предимство лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК №СО9133АВ  и реализирал ПТП с материални щети и по двата автомобила, с което се сочи виновно да е нарушил законовата разпоредба на чл.50 ал.1  от ЗДвП.

                   В законоустановения срок/л.4 от делото/ Т. *** горепосоченото наказателно постановление.Моли да се измени НП и намали размера на наложеното с него наказание.

                   В хода на разглеждане на делото пред настоящата инстанция, жалбоподателят, редовно призован,  не се явява, същият се  представлява.

                   Ответникът  по жалбата не заема становище.

                  

Районен съд гр.Берковица, като прецени и обсъди оплакванията в жалбата, становищата на страните, както и доказателствата по делото, приема за установено следното:

         На 06.01.17г.   жалбоподателят се придвижвал в гр.Берковица, като  управлявал лек автомобил “Дачия Сандеро” с рег.№ ВР2544ВН . В района на кръстовището на ул. “Александровска” и ул.”Цар Асен” с  посока от ул.”Добруджа” към ул.”Алекснадровска” водачът не съобразил своето поведение с пътен знак Б2,не пропуснал движещият се по пътя с предимство лек автомобил „Фолксваген Голф” с ДК №СО9133АВ  и реализирал ПТП с материални щети и по двата автомобила.  Уведомили за случая и на място бил изпратен актосъставителя Т.Г.. Жалбоподателят Т. бил изпробван с техническо средство за употреба на алкохол. В акт за установяване на административно нарушение/л.6 от делото/, послужил за издаване на обжалваното НП е вписано и констатирано нарушение по чл.50 ал.1 от ЗДвП  При така изяснената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл. 50, ал.1 от ЗДвП,  на кръстовище,  на което единият от пътищата е сигнализиран като път с предимство,  водачите на пътни превозни средства от другите пътища са длъжни да пропуснат пътните превозни средства,  които се движат по пътя с предимство.

 Съдът намира, че жалбоподателят е осъществил състава на цитираното в НП административно нарушение, което се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени доказателства и гласни такива.

От обективна страна съдът приема, че жалбоподателят/нарушител, като водач на ППС,  е отнел предимството на лек автомобил, който се е движел по път с предимство, вследствие на което е причинил ПТП с материални щети по двата автомобила.

От субективна страна нарушението е извършено виновно,  тъй като жалбоподателят като правоспособен водач е длъжен да знае правилата за движение по пътищата и да съобрази поведението си с тях.

С оглед на горната фактическа обстановка съдът намира за установено, въз основа на приложените към делото Акт за установяване на административно нарушение, издаденото въз основа на него Наказателно постановление, приложения протокол за ПТП и другите доказателства , които потвърждават констатациите отразени в АУАН и НП, че на посочените в акта дата и час, жалбоподателят е извършил визираното нарушение. С оглед на посоченото и като се има предвид, че жалбоподателят не оспорва фактическата обстановка и не представи доказателства, оборващи формалната доказателствена сила на съставения акт, съдът приема, че нарушението безспорно е установено, поради което правилно е ангажирана административно наказателната му отговорност.

Съдът счита, че са спазени разпоредбите на чл.53, ал.2 от ЗАНН по отношение на АУАН, както и изискванията на чл.57 от ЗАНН по отношение на изискуемата от закона форма на НП.АУАН и НП са издадени от компетентни органи, съдържащи всички изискуеми от ЗАНН реквизити-описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено, посочена е нарушената законова разпоредба и нормата, въз основа на която е определена санкцията.В случая не са налице формални предпоставки за отмяна на обжалваното наказателно постановление, тъй като при реализиране на административно наказателната отговорност на жалбоподателя, не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до порочност на адм.наказателното производство против него.Правото му на защита не е накърнено по никакъв начин.

Наказващият орган е определил административно наказание, на основание чл.179, ал.2 от с.з.-150 лв.към средния размер на установеното в закона наказание.

Санкцията, наложена на нарушителя с НП е съобразно определения от Закона  размер съгл.чл.179 ал.2 от ЗДвП, но следва да бъде изменена към минимума.Относително определената санкция по чл.179 ал.2 е  глоба от 100 до 200 лв. Санкцията, наложена на нарушителя с обжалваното наказателно постановление е глоба в средния размер от 150лв.Така индивидуализираното наказание е несъобразено с тежестта на нарушението, която съдът определя като относително невисока предвид липсата на настъпили сериозни вредни последици. Действително, представени са доказателства за констатирани до момента на нарушението деяния по реда на ЗДвП/приложена справка за нарушител/, които са само две на брой и касаят нарушения по чл.183 ЗДвП за периода от 2004г. до настоящия момент. Това обстоятелство е следвало да бъде изяснено от органа, издаващ НП. По този начин в пълнота биха били постигнати целите на наказанието със същото да се предупреди и превъзпита нарушителя към спазване на установения правен ред и да се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани- чл.12 ЗАНН.Всякога при индивидуализация на наказанието, адм.наказващият орган следва да отчита посочените по-горе обстоятелства по реда на чл.27 ЗАНН.В случая наложената санкция се явява  завишена, поради което съдът намира, че НП следва да бъде изменено, като последното бъде намалено до  глоба в минималния размер от 100лв. по чл.179 ал.2 ЗДвП.

 

Водим от горното и на основание  чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р                 Е                  Ш                  И    :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0243-000044 от 23.01.2017 г.на Началник РУП към ОДМВР Монтана, РУ-Берковица,  с което на Д.М.Т. *** и ЕГН **********  на основание чл.179 ал.2 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 150 лв., като НАМАЛЯВА наложеното наказание глоба от 150лв. на 100лв./сто/ лева

Решението  подлежи на обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен  срок от съобщението на страните,че е изготвено.

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: