Р Е Ш Е Н И Е

гр. Берковица, 10.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на 05.04.2017 г. в състав:

                           

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

 

при секретаря П.И., като разгледа докладваното от съдия Георгиева АНД №98 по описа за 2017 г. на РС-Берковица, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 17-0243-000018/23.01.2017 г. на Началника на РУ -Берковица на Я.Б.Ц. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал Ц.  , който обжалва същото и моли съдът да намали размера на наложеното наказание глоба и лишаване от право да управлява МПС.В съдебно заседание не се явява . Навежда доводи,че до този момент не е извършвал нарушет;ния,което не е взето предвид при определяне на наказанието.

Въззиваемата страна -  РУ-Берковица , редовно призован не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна в преклузивния срок и е ДОПУСТИМА. Разгледана по същество е  НЕОСНОВАТЕЛНА.

Против жалбоподателя е съставен акт за нарушение №22/05.01.2017 г. затова, че на същата дата, около 02.26 часа  в гр.Берковица,кв.”Раковица” на ул.”Първи май” с посока на движение от ул.Свобода” към ул.”Александровска”  управлява л. а. „Опел Астра” с ДК №М 2328ВВ, собственост на Тинка Данчова Йорданова след употреба на  алкохол над 0,5 %о,а именно 0,70%о, което е установено при  проверка от контролните органи с техническо средство “Алкотест ” 7510 с фабр. №ARВВ- 0070  . Със съставения акт е издаден талон за медицинско изследване №0244009.

На основание така съставения акт е издадено и атакуваното наказателно постановление, с което на жалбоподателя са наложени по-горе посочените наказания.

На първо място, следва да се обсъди въпросът за процесуално-правната законосъобразност на обжалваното наказателно постановление. Съдът намира, че наказателното постановление е издадено от компетентен по смисъла на закона орган – Началника на РУ -Берковица, спазено е производството по издаване на наказателното постановление, както и предвидената в разпоредбата на чл. 57 ЗАНН форма.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от приобщените към доказателствения материал по делото писмени доказателства.

 Съдът служебно установява, че не са били налице и условията на чл. 28 от ЗАНН, както в производството пред административно-наказващия орган, така и в настоящото, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение.

 Предвид гореизложеното правилно наказващият орган е санкционирал жалбоподателя. При определяне размера на наказанието лишаване от право да управлява МПС  и глоба административнонаказващият орган е  имал предвид целите на наказанието определени в чл.12 от ЗАНН, както и изискванията на чл.27 от ЗАНН - като е отчел тежестта на конкретното нарушение, подбудите за неговото извършване и други смекчаващи или отегчаващи обстоятелства, а също и обществената опасност на този вид административно нарушение.

 Разпоредбата на чл. 174 ал. 1 ЗДвП е категорична, че се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., водач който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0, 5 на хиляда до 1, 2 на хиляда вкл., установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

      Определените от наказващия орган наказания лишаване от правоуправление  и глоба са наложени към минималния  размер  от 7 месеца и глоба 700лв. По делото е приложена справка за нарушения на водача,от която е видно,че същият е извършвал и други нарушения като водач на МПС.

        Предвид на това ,отчитайки факта,че поведението му няма инцидентен характер предвид наличието и на други наказания,както и високата обществена опасност на нарушението, адекватно на нарушението за конкретния нарушител се явява наказание  лишаване от право да управлява МПС в посока към определения размер и в този смисъл НП следва да бъде потвърдено.

     Обстоятелството, че след като е употребил алкохол е седнал зад волана на МПС и е управлявал същото , независимо от обстоятелствата довели  до управлението, прави жалбоподателя потенциална опасност не само за себе си, но и за останалите участници в движението.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 63 ал. 1 ЗАНН съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 17-0243-000018/23.01.2017 г. на Началника на РУ –Берковица,С КОЕТО  на Я.Б.Ц. *** и с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 700 лв., лишаване от право да управлява МПС за срок от 7 месеца и са му отнети 10 контролни точки на основание чл. 174 ал. 1  ЗДвП за нарушение на чл. 5 ал. 3 т. 1  ЗДвП,като правилно и законосъобразно .

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване пред Административен съд-Монтана в 14-дневен срок от получаване на съобщението за страните.

                                                 

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ :