Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 13.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………….. в публично заседание на 30 март…………………………………………… през две хиляди и седемнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 97 по описа за 2013г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 460/21.09.2016 г., издадено от Началника  на РУ на МВР гр. Берковица на С.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 53/22/ ЗАНН и чл. 80, т.5 ЗБЛД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 70 лв.

 

Жалбоподателят моли наказателното постановление да бъде отменено с доводи, че нарушението му е незначително.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е  частично основателна.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

 

На 09.09.2016 година служители на РУ – Берковица извършили проверка на лицето С.Д.,***. При проверката лицето не представило лична карта.  Като констатирали, че е налице нарушение на чл.6, ал.1 ЗБЛД, съставили АУАН, въз основа на който по – късно било издадено и атакуваното НП. При определяне размера на наказанието.

Нарушителят обяснява, че се намирал в магазин в жилищния комплекс, скарали се с продавачката и той си тръгнал. По – късно на съседна улица го спрели полицаи за проверка. Заявява, че никога не носи личната си карта, но не смята, че това е нещо нередно, „няма произшествие”.

Тази фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и от обясненията на самия жалбоподател. В случая е налице нарушение на ЗБЛД, за което на жалбоподателя е наложено съответно наказание. При определяне размера на наложеното наказание АНО не е взел предвид обаче факта, че лицето е безработно. Съдът намира, че в случая следва да му бъде наложена глоба в минимален размер – 50.00 лева.

С оглед на всичко изложено по-горе съдът намира, че атакуваното НП е правилно, поради което следва да бъде потвърдено.

По  изложените мотиви съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 460/21.09.2016 г., издадено от Началника  на РУ на МВР гр. Берковица, с което на С.Г. ***, с ЕГН **********, на основание чл. 53/22/ ЗАНН и чл. 80, т.5 ЗБЛД е наложено административно наказание „глоба” в размер на 70 лв. като ОПРЕДЕЛЯ същата на 50.00 лева.

 

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: