Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 03.04.2017г.

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 30.03.2017 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

При секретаря  Т.Й. и като разгледа докладваното от съдията Г.  АНД №88 по описа за 2017г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Производството е по реда на чл. 59 и следващите от ЗАНН.

Постъпила е жалба от Н.Р.Н. *** и ЕГН ********** против НП №16-0243-000692/31.10.2016 г. на Началник РУ-Берковица, с което на основание 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 /триста / лева на основание чл. 179, ал.3, т.4 за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП.

По същество жалбоподателят не  оспорва нарушението. Моли съда да измени НП,като намали размера на наложената глоба т.к е затруднен да я плати в този размер. В съдебно заседание  се явява лично и подържа жалбата си.

Въззимаемата страна не взема становище по жалбата. Редовно призована не изпраща представител.

Доказателствата по делото са писмени и гласни.

Съдът, след като обсъди събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност и логическо единство във връзка с оплакванията в жалбата, приема за установено следното:

Жалбата е ДОПУСТИМА като подадена от надлежна страна в преклузивния срок. Разгледана по същество, същата е НЕОСНОВАТЕЛНА.

На 20.10.2016 г. в 08.15 часа, в община Берковица, на път ІІ-81 км.72+705, жалбоподателят управлявал лек автомобил "Форд Транзит" с рег.№ РА2488АХ, като при извършената проверка се установило, че автомобила няма закупен и залепен валиден винетен стикер за движение по републиканската пътна мрежа съгласно чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата. Актосъставителят счел, че в случая се касае за нарушение по чл. 139, ал.5 от ЗДвП и съставил на жалбоподателят АУАН, който той подписал без възражение. Не подал такова и в предвидения от законодателя три дневен срок.

Наказващият орган възприел изцяло фактическата обстановка изложена в акта и издал атакуваното наказателното постановление.

По същество в жалбата и в писменото си становище жалбоподателя не оспорва нарушението.

От извършената служебна проверка за законосъобразност на атакуваното НП съдът не установи да са налице такива нарушения, които по своето естество да са съществени и водещи до ограничаване правото на защита на наказания. Съдът не констатира, да са налице процесуални нарушения, които да са опорочили воденото административно-наказателното производство и да водят до незаконосъобразност на атакуваното НП. Съществува точно описание на нарушението и при какви обстоятелства е извършено от санкционирания. Винетната такса се заплаща по реда на чл. 10, ал.1, т.1 от Закона за пътищата.

Нарушението на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП се изразява в това, че съответният нарушител се движи с управляваното от него МПС по републиканската пътна мрежа, без да е заплатил винетна такса по реда на чл. 10. ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, или на превозното средство е залепен винетен стикер с графично оформление, което е различно от одобреното, каквото нарушение очевидно е извършено от жалбоподателя и не се оспорва от него.

Предвид гореизложеното съдът намира, че описаното деяние в съставения против жалбоподателя акт съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение по смисъла на чл. 6 от ЗАНН и осъществяват както от субективна така и от обективна страна състав на административно нарушение по смисъла на чл. 139, ал.5 от ЗДвП и правилно наказващият орган му е наложил наказание на основание чл.  чл. 179, ал.3, т.4 от ЗДвП в предвидения от законодателя точен размер, който не може да бъде намален от съда .

По разбиране на докладчика фактическите обстоятелства свързани с настоящият случай не указват на маловажност по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, особено като се има предвид характера на този вид административно нарушение и практиката на Административен съд град Монтана по подобен род дела.

Мотивиран от изложеното съдът намира, че НП е законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено, затова на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН,

                                                        Р Е Ш И:

ПОТВЪРЖДАВА НП №16-0243-000692/31.10.2016 г. на Началник РУ-Берковица,с което на Н.Р.Н. *** и ЕГН **********  на основание 179, ал. 3, т. 4 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 300 /триста / лева на основание чл. 179, ал.3, т.4 за нарушение на чл. 139, ал. 5 от ЗДвП.

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административен съд-Монтана.

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: