РЕШЕНИЕ

гр.Берковица 03.04.2017г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 29.03.2017 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

При секретаря  П.И. и като разгледа докладваното от съдията Георгиева  АНД №74 по описа за 2017г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

        

Производството е по реда на чл. 189, ал. 8 ЗДвП, вр. 59 ЗАНН.

Образувано е по повод на жалбата на П.Ц.Г. *** и ЕГН ********** срещу ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ К №1026614, издаден от ОД на МВР Монтана. В жалбата са направени  оплаквания за незаконосъобразност на електронния фиш като са изложени подробни съображения.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява..

Въззиваемата страна – ОД на МВР Монтана, редовно призована, не се представлява.

Съдът, като извърши цялостна проверка на Електронния фиш (ЕФ), взе предвид становищата на страните, и прецени заедно и поотделно събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Жалбата е основателна.

Административно-наказващият орган (АНО) е приел за установено, че на 11.09.2016 г. в 16.33 часа на път ІII-815, км. 6+300,при разклон за с.Гаганица и с посока на движение от гр.Берковица към гр.Монтана  при въведено ограничение на скоростта 50 км/ч, въведено с пътен знак В26,поставен ПЗ Е24, заснет с АТС TFR1-М и отчетен толеранс от -3км/ч е било извършено нарушение за превишена скорост с 32 км/ч с МПС-во "Фолксваген Пасат" с рег. № СА8707КМ, собственост на жалбоподателя.

Описаната фактическа обстановка се установява от клип № 5594 – Радар № 610,  Протокол от проверка на мобилна система за видеоконтрол „TFR-1M“, 4 бр. снимки от Клип ,които кореспондират помежду си.

При така установената фактическа обстановка правилно е било прието, че е нарушен чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и правилно е било наложено наказание глоба в размер на 100 лв. по чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП.

Нарушението, за което е издаден електронен фиш, е заснето с описаната в самия фиш, мобилна камера.

Въведено е легалното определение на „Автоматизирани технически средства и системи“ с новата т. 65, ДР на ЗДвП (Нов, ДВ бр. 19/2015 г.), съгласно която това са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат: а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган; б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

Легалната дефиниция разширява допустимите технически средства, като добавя и мобилните такива, каквато е настоящата мобилна камера, използвана за заснемане на нарушението.

С НАРЕДБА № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата, обн., ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г.

Съгласно нововъдените правила, за установените с автоматизирани технически средства (АТС) нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове.

Чл. 7 от Наредбата предвижда, че местата за контрол с мобилни и със стационарни АТС се обозначават с пътен знак Е 24 и се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или чрез на интернет страницата на МВР. Пътен знак „Е24“ е регламентиран в чл. 56, ал. 9 ППЗДвП, като пътен знак, който информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи. Такъв знак е допустимо да се постави временно с преносим пътен знак, което обстоятелство чл. 7, ал. 2 от Наредбата предвижда, че се документира със снимка.

При установяване на нарушението е било допуснато нарушение на чл. 7, ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Наредба №8121з-532 от 12.05.2015 за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение на пътищата като не е било документирано със снимка разположението на пътен знак Е24, както и не е бил попълнен протокол за всяко използване на АТСС. Не са представени каквито и да било доказателства за това дали е било спазено изискването за обозначаване на участъка на пътя, където е бил осъществен контрола чрез мобилното техническо средство, нито за това по какъв начин това обстоятелство е било оповестено.

Поради допуснатите съществени нарушения на процесуалните правила при установяването на нарушение на правилата за движение с автоматизирано техническо средство, издаденият електронен фиш следва да бъде отменен.

 

Водим от горните мотиви съдът

 

 

Р     Е     Ш     И     :

 

 

ОТМЕНЯ Електронен фиш, Серия К №1026614 от 11.09.2016 г. на ОДМВР-Монтана, с което на П.Ц.Г. *** и ЕГН **********  е било наложено наказание ГЛОБА в размер на 150 лв.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщението пред Административен съд гр. Монтана.

 

 

 

                                                                  Районен съдия,