Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 03.04.2017г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 23.03.2017 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

При секретаря  Т.Й. и като разгледа докладваното от съдията Г.  АНД №72 по описа за 2017г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

          Настоящото производство е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е наказателно постановление №223120-F279192/07.11.2016 год. на Директора на ТД на НАП - гр.Велико Търново, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на Л.А.С. ***, с ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 300 лева. Жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да отмени наказателното постановление, като незаконосъобразно и неправилно.

В съдебно заседание  се явява лично и поддържа жалбата  на изложените в нея основания, като излага подробни съображения в тази насока.

         Процесуалният представител на ТД на НАП - гр.В.Търново - административно-наказващ орган, издал наказателното постановление, призован съгласно императивната разпоредба на чл.61, ал.1 от ЗАНН, оспорва жалбата  и моли съда да отхвърли същата, като неоснователна и да потвърди изцяло обжалваното наказателно постановление.

         Жалбата е подадена в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН от надлежна страна, отговаря на изискванията на чл.84 от ЗАНН, във вр. с чл.320 от НПК, поради което се явява процесуално допустима.

         Разгледана по същество жалбата е основателна, поради следните правни съображения:

РС-Берковица, след като взе предвид събраните по делото доказателства и становища на страните, преценени поотделно и в тяхната съвкупност и като съобрази разпоредбите на закона, намира за установено от фактическа страна следното:

На 26.10.2016 год. била извършена проверка от компетентни длъжностни лица при ТД на НАП – гр.В.Търново в  обект-автосервиз, находящ се в гр.Вършец, ул.“Васил Априлов“12 . По време на проверката било установено, че в обекта лицето извършва ремонт на автомобили,подготовка за боядисване и рисуване.В момента на проверката в сервиза са се намирали 3 бр.автомобили,без регистрационни номера . В същото време било установено, че липсва закупено, въведено в експлоатация и регистриран в НАП фискално устройство за отразяване на извършваните услуги чрез издаване на фискални касови бележки. Резултатите от извършената проверка били подробно обективирани в Протокол за извършена проверка №0200628/26.10.2016 год. За констатираното нарушение на 26.10.2016 год. на жалбоподателя Л.С. бил съставен акт за установяване на административно нарушение , като актосъставителят е посочил, че с горното деяние е нарушена разпоредбата на чл.185, ал.2 т ЗДДС, във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006 год. Актът е бил съставен в присъствие на жалбоподателя и подписан от него, без да изложи възражения. Впоследствие  се е възползвал от законното си право и в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН  е депозирал писмени възражения,в които посочил,че ремонтираните автомобили били закупени лично от него от Австрия с цел ремонт и продажба.. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление №223120-F279192/07.11.2016 год. на Директора на ТД на НАП - гр.В.Търново, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на Л.А.С. ***, с ЕГН **********  е наложена глоба в размер на 300 /триста/ лева.

         Така установената фактическа обстановка се потвърждава от всички събрани по делото писмени и гласни доказателства: от разпита в съдебно заседание на актосъставителя Н. и на свидетеля И. и от присъединените по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.  

При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна следното:

В разпоредбата на  чл.7, ал.1  от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 год. за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, издадена от министъра на финансите, която е посочена като нарушена, е предвидено задължение за лицата по чл.3 от същата наредба да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ/ИАСУТД от датата на започване на дейността на обекта.

В настоящия случай от събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Н. и И. се установява, че по време на извършване на проверката в посочения обект  се е извършвал ремонт на автомобили и че по отношение посочения  обект не е имало монтирано, въведено в експлоатация и регистрирано в НАП ФУ/ИАСУТД и такова не е било използвано за регистриране на извършваните услуги.

А с оглед на изложеното се налага извода, че е налице извършено нарушение на разпоредбата на чл.118, ал.4 от ЗДДС, във вр. с чл.7, ал.1 от Наредба №Н-18.  

В същото време от материалите по делото не може да се направи категоричен извод за авторството на посоченото деяние. Въпреки, че както актосъставителят, така и наказващият орган са приели, че отговорността за посоченото нарушение следва да бъде понесена от лицето Л.С., по делото липсват каквито и да е доказателства, от които да се направи извод, че същият е лице от категорията на посочените в чл.3 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 год. В този смисъл съдът съобрази събраните в хода на съдебното производство гласни доказателства чрез разпита на свидетелите Н. и И., от които се установява, че към момента на извършване на проверката не е установена собствеността на автомобилите ,на които е извършван ремонт от жалбоподателя.Впоследствие са представени договори от които е видно,че автомобилите са закупени от жалбоподателя от Австрия и същият ги е ремонтирал. .С оглед на изложеното не може да се направи извод, че жалбоподателят е лице от категорията на посочените в чл.3 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006 год. и че  е имал задължението, визирано в разпоредбата на чл.7, ал.1 от същата наредба да монтира, въведе в експлоатация и използва регистрирано в НАП ФУ/ИАСУТД .

Административно – наказващият орган, чиято е тежестта на доказване авторството на посоченото нарушение не е ангажирал достатъчно доказателства, за да се направи категоричен и несъмнен извод, че именно лицето Л.С. е извършвал ремонт на автомобили в посочения обект и че  на същия следва да бъде ангажирана административно-наказателна отговорност за посоченото нарушение.   

А с оглед на изложеното съдът намира обжалваното наказателно постановление за недоказано и необосновано, поради което са налице условията за неговата цялостна отмяна.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ Наказателно постановление №223120-F279192/07.11.2016 год. на Директора на ТД на НАП - гр.Велико Търново, с което на основание чл.185, ал.2 от ЗДДС на Л.А.С. ***, с ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 300 лева.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд –Монтана  в 14-дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: