Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………..в публично заседание на 18 януари…..……….………………………………… през две хиляди и седемнадесета година…………….......………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 404 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

Предмет на съдебен контрол е Наказателно постановление  23/12.12.2016 год., издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, с което на  М.М.Д. в качеството му на Кмет на Община Берковица на основание чл.151, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците е наложена глоба в размер на 1400.00 лева за нарушение по чл.112, ал.1, т.1, във връзка с чл. 112, ал.2 от същия закон. 

 

В жалбата се развиват подробни доводи за наличие на процесуални нарушения, както и за нарушения на материалния закон. В съдебно заседание жалбата е поддържана от процесуален представител.

         Въззиваемата страна поддържа, че издаденото НП е законосъобразно, при издаването му не са налице нарушения, поради което следва да бъде потвърдено.

        

         След преценка на събраните в хода на производството доказателства, съдът констатира следнотро :

         Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице, легитимирано да обжалва и в определения срок. Разгледана по същество е основателна.

         Установена е следната фактическа обстановка :

         На 28.09.2016 година представители на РИОСВ – Монтана посетили терен на съществуващо сметище в землището на с.Боровци. Сметището е с преустановена експлоатация и има проект  за неговото закриване и рекултивация. При посещението на терен проверяващите установили, че на около 500 метра по дължината на имота има наличие на скорошно изхвърлени смесени битови отпадъци. Съставен е констативен протокол, а по – късно е издаден и АУАН Пцп – 3/10.10.2016 година. АНО е приел, че Кметът на Община Берковица е нарушил разпоредбата на чл.112 от ЗУО, като не е осъществил контрол по управление на отпадъците във връзка със закриване на сметището. Актът е връчен на Кмета на Община Берковица, който в предвидения срок е направил съответните възражения. Представил е своя Заповед РД – 15 – 062/25.01.2016 година, с която е определил отговорните лица, които следва да контролират дейностите, свързани с образуването, събирането, раздленото съхраняване, транспортиране и обезвреждане на строителни и битови отпадъци; да предприемат постоянни мерки по осигуряване чистотата на населените места, пътните артерии, закриване на незаконни сметища и почистване на нерегламентирани сметища. Въз основа на съставения АУАН АНО е издал атакуваното НП, с което е наложил на жалбоподателя административно наказание глоба за нарушение на чл.112 ЗУО. Описанието на извършеното нарушение преповтаря дословно посоченото в АУАН и цитирано по – горе.

 

         При така установените факти по делото, настоящият състав намира за основателна подадената жалба.

         Издаденото НП страда от пороци, които обуславят отмяната му, а в хода на административно наказателното производство са допуснати нарушения, които в крайна сметка обосновават незаконосъобразност на обжалвания акт.

 

         При издаване на НП АНО не е извършил преценка на фактите и не е взел предвид направените от жалбоподателя възражения, с което е извършено нарушение на разпоредбата на чл.52, ал.4 ЗАНН. Това нарушение е довело до неправилна преценка за автора на нарушението. Разпоредбата на чл.112 ЗУО вменява  на кметовете на общините определени задължения за осъществяване на контрол върху дейностите, свързани с образуване, събиране, съхраняване и транспортиране на строителни и битови отпадъци на територията на съответната община. Същевременно нормата предвижда възможност тази дейност да бъде делегирана и на други лица – оправомощени от кмета. Санкционната норма на чл.151 предвижда, че за констатирани нарушения на чл.112 ЗУО, административно наказателна отговорност носи кмета на общината или оправомощеното от него лице, на което са възложени контролните функции.

         В конкретния случай, настоящият състав намира за безспорно установено наличие на нарушение, така както е описано в АУАН и атакуваното НП като не споделя направените възражения, че последното не било конкретизирано в какво се изразява констатираното бездействие. Фактът, че е констатирано наличие на отпадъци на терен на сметище, което е закрито, сам по себе си свидетелства за това, че не е осъществен нужния контрол за предотвратяване изхвърляне на отпадъци на това сметище. За констатираното нарушение безспорно законът предвижда съответна санкция. Адресатът на санкцията обаче, неправилно е установен от АНО именно поради игнориране на задължението по чл.52, ал.4 ЗАНН. В конкретния случай са налице безспорни доказателства, своевременно представени и на АНО, че със своя заповед РД -15-062/26.01.2016 година Кметът на Община Берковица е възложил контрола по чл.112 от ЗУО на кметовете и кметските наместници на населени места на територията на Общината, както и на служители на Общинската администрация, пряко отговорни за опазване на околната среда и комуналната дейност. След като контролът върху дейностите по чл.112 ЗУО е възложен на тези лица по силата на делегиращото правомощие, установено от закона в същия текст, то и при констатиран неосъществен контрол, санкцията следва да бъде наложена на съответното лице. В тази връзка съдът не възприема довода на представителя на въззиваемата страна, изразен в представените писмени бележки, че след като в заповедта не било посочено лице, на което е възложен контрол по спазване на заповедта, то отговорността следва да е на Кмета на Общината. В хода на такава логика ще е необходимо да се определи и контрол над контролиращото лице.

         В обобщение. Административно наказващият орган не е извършил проверка на събраните в хода на административното производство доказателства, не е преценил направените възражения, поради което е постановил наказание на лице, което не е извършило административно нарушение. Този извод на съда обосновава и извод за незаконосъобразност на издаденото НП, поради което същото подлежи на отмяна.

         В допълнение следва да се отбележи, че в такава насока са и решенията на АС Видин, цитирани от процесуалния представител на въззиваемата страна, където в аналогични случаи наказания са налагани на съответните кметски наместници, на които със заповед е възложен контрола по чл.112 ЗУО.

 

Като прие, че издаденото НП е незаконосъобразно, съдът

 

Р    Е    Ш   И :

 

  ОТМЕНЯВА Наказателно постановление  23/12.12.2016 год., издадено от Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите -  Монтана, с  което на М.М.Д. в качеството му на Кмет на Община Берковица, ЕГН **********,*** на основание чл.151, ал.1, т.4 от Закона за управление на отпадъците е наложена глоба в размер на 1400.00 лева за нарушение по чл.112, ал.1, т.1, във връзка с чл. 112, ал.2 от същия закон. 

           

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

 

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: