О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 05.04.2017 г..

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в закрито заседание на 05 април….…..…………………………………… през две хиляди седемнадесета година………….…….……………………в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

 

като разгледа докладваното от съдията  ФИЛИПОВА   гражданско   дело 610 по описа за 2016 г….…..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Делото е образувано по молба на Б.К.Я. *** за делба на недвижим имот. Молбата е оставена без движение. С разпореждане от 13.03.2017 г. на ищеца  са дадени подробни указания, като са му разяснени и последиците от неизпълнението на последните в срок.

Касае се до следното:

Ищецът твърди в исковата си молба, че е собственик на склад тип „Мархи” от 900 кв.м. и земя  от 1130 кв.м., находящ се в гр. Берковица, в района на „Компласт”, представляващ имот с идентификатор 03928.514.88.21. Твърди, че правото си на собственост придобил чрез постановление за възлагане по гр.д. 644/2000 г. на ОС Видин. Твърди още, че в преиода м.03.2008 г. – м. 11.2008 г. отдавал имота под наем, но след това достъпът му бил прекъснат от ЕТ „Видира- Петър Петров”, който е собственик на 75788 кв.м. от ПИ, съгласно постановление от 17.09.2007 година по гр.д. 614/2006 г. Твърди още, че в последствие собствеността му била прехвърлена на  „Кадиев и Кадиев” АД, които притежават 75914/77214 ид.части кв.м. Моли съда да постанови решение, с което допусне съдебна делба на имота. Като съделител е посочен „Кадиев и Кадиев” АД.

 В срока по чл.131 ГПК ответникът „Кадиев и Кадиев” АД гр. София не оспорва, че по отношение на терена е налице съсобственост. Твърди, че притежаваните от дружеството идеални части са от апортна вноска, както и че притежава 75 788 от общо 77214 кв.м.

От представената по делото скица на имота, издадена на 09.09.2016 година от СГКК е видно, че в кадастралния регистър няма данни за собственост на 296 кв.м.

Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.2 ЗН и трайно установената съдебна практика, нищожна е делбата, при която не участват всички съделители.

Доколкото в производството по съдебна делба и ищецът и ответникът имат еднакъв правен интерес, то прието е да се счита, че и двете страни в производството са ищци. Никой от тях обаче не би имал правен интерес да участва в нищожна делба. Съдът също не би провел такова производство.

Като е констатирал следното, с разпореждане от 13.03.2017 година съдът е оставил исковата молба без движение и е указал на двамата съделители  да представят данни за притежателя на правото на собственост, за който в КР липсват данни и да го конституират като страна в производството. Указал е също, че ако в определения срок никоя от страните не стори това, то за съда ще е налице единствено възможността да прекрати производството не само поради липса на изпълнение на дадените указания, но и поради липса на правен интерес от участие в нищожна делба.

         Към  датата на постановяване на настоящото определение е постъпила молба единствено от съделителя Б.Я., с която не само не отстранява допуснатите нередовности, НО И ВЪВЕЖДА изцяло нови твърдения.

         Ето защо на основание чл. 129, ал. 3 от ГПК  производството по делото следва да бъде прекратено, а исковата молба – върната.

 

         По горните съображения съдът

 

                                               О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 610 по описа за 2016 година.

 

         ВРЪЩА на Б.К.Я. *** исковата молбата и приложенията към нея.

        

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд гр. Монтана от заинтересованата страна в едноседмичен срок от съобщението.

 

           

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: