Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 25.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 25 април.….………………..……………………… през две хиляди и седемнадесета година………..……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 251 по описа за 2017г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – К.Х.Д. и Е.Е.Д. - поддържат, че са сключили граждански брак на 14.04.1991 година и от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца. Твърдят също, че са постигнали взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо да прекратят брака си, като са постигнали съгласие и по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК, за което представят и съответно споразумение.

В съдебно заседание и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им, като утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         Двамата съпрузи са сключили граждански брак на 14.04.1991 година и от брака си към момента на разглеждане на делото нямат ненавършили пълнолетие деца.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака - веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението. С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ. Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод брака между К.Х.Д. с ЕГН **********,*** и Е.Е.Д. с ЕГН ********** *** сключен на 14.04.1991 г. в гр. Видин, акт № 99/14.04.1991 година по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

Семейното жилище, находящо се в гр. София, р-н Искър, жк Дружба, бл.29, вх.А, ет.13, ап.1 се предоставя за ползване на К.Х.Д..

След прекратяване на брака К.Х.Д. ще продължи да носи брачното си фамилно име Д..

След прекратяване на брака страните не си дължат издръжка един на друг.

Всички задължения, възникнали по време на брака, в това число всички кредити, вноски за вещи, купени на кредит и задължения по кредитни карти остават за изплащане на страната, на чието име са възникнали и отпуснати.

Страните нямат придобити по време на брака недвижими имоти, които да представляват СИО.

Придобитите по време на брака движими вещи страните са поделили извънсъдебно и нямат претенции един към друг.

Разноските по делото остават в тежест на всяка от страните, както ги е направила.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :