Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 26 април.….………………..……………………… през две хиляди и седемнадесета година………..……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 223 по описа за 2017г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – С.П.И. и Т.К.И. - поддържат, че са сключили граждански брак на …… година и от брака си нямат родени деца. Твърдят също, че са постигнали взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо да прекратят брака си, като са постигнали съгласие и по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК, за което представят и съответно споразумение.

В съдебно заседание двамата, чрез изрично упълномощен представител, поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им, като утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         Двамата съпрузи са сключили граждански брак на …… година и от брака си нямат родени деца.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака - веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания.

 

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението. С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ.  С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ. Дължима е ДТ за уреждане на имуществените отношения между страните, изчислена като 2 % върху материалния интерес, удостоверен с представените по делото доказателства.

 

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод брака между С.П.И. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:*** и Т.К.И. с ЕГН по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

 

Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

Страните нямат претенции един към друг за вземания от кредитни институции и трети лица.

Движимите вещи страните са поделили доброволно помежду си.

След прекратяване на брака С.П.  ще носи брачното си фамилно име И..

 

Имуществото, придобито по време на брака в режим на СИО, страните поделят както следва :

 

В изключителен дял и собственост на Т.К.И. остават:

         1. Самостоятелен обект в сграда         с идентификатор  03928.513.294.1.30 по кадастралната карта на Б., с предназначение на самостоятелния обект „гараж в сграда", на едно ниво, със застроена площ 18.70 кв.м., при съседи: само на същия етаж - 03928.513.294.1.29 и 03928.513.294.1.31;

         Данъчната оценка на имота е 2 243.00 лева.

         2. Самостоятелен обект в сграда         с идентификатор 03928.513.294.1.31 по кадастралната карта на Б., одобрена със Заповед №РД-18-84/09.09.2008 г. на изп. Директор на АГКК, с административен адрес: гр. Б.; самостоятелният обект се намира в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 03928.513.294 с предназначение Гараж в сграда; брой нива на обекта:1; посочена в документа площ: няма данни; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 03928.513.294.1.30, 03928.513.294.1.33; под обекта - няма; над обекта - няма;

         Данъчната оценка на имота е 1 184.60 лева.

         3.ПИ № 230.168 по плана на местността „Козяк" в землището на Б., целият с площ 700 кв.м., ВЕДНО със сградата с площ от 19 кв.м. и всички други подобрения и насаждения в този имот, който е при съседи - път и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

         Данъчната оценка на имота е 424.50 лева.

         4.1/10 идеални части от НИВА, находяща се в землището на гр. Б., в местността „Широка поляна", съставляващ имот № 058005 по картата на землището, осма категория, с площ от 4.000 дка, при граници и съседи: 058004 - нива на Еленка Ангелова Любенова, 000021 - Дървопроизв. пл.на Държавно Лесничейство, 058006 - нива на насл.на Димитър Иванов Шеретски, 000708 - Полски път на Кметство Берковица

Данъчната оценка на имота е 175.00 лева.

 

В изключителен дял и собственост на С.П.И. остават:

1. ДВОРНО МЯСТО /поземлен имот/с планов № 601, квартал 31 по плана на с. З., цялото от 1300  кв.  метра, от което е образуван УПИ /парцел/ 7, планов № 601, в квартал 31  по плана на същото село, ВЕДНО с жилищната сграда и всички други подобрения и насаждения в това дворно място, което е при съседи - улица, Христо Кирков Цветков, Герасим Димитров Коричков, Рангел Петров Кирков и Георги Герасимов Димитров;

Данъчната оценка на имота е 4 308.10 лева.

2. ЛЕК АВТОМОБИЛ Марка ФОЛКСВАГЕН, модел ГОЛФ с per. № М 5984 ВС, двигател: …… и Luacn: …… ОСТАВА В ИЗКЛЮЧИТЕЛНА СОБСТВЕНОСТ на С.П.И. с ЕГН **********.

Застрахователната стойност на автомобила е 390.00 лева.

 

ОСЪЖДА Т.К.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 80.54 лева ДТ върху стойността на придобитото имущество, както и 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА С.П.И. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ  в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 93.96  лева ДТ върху стойността на придобитото имущество, както и 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Решението подлежи на вписване в съответните служби по вписванията по местонахождение на имотите. Заверен препис от решението се предоставя след представяне на квитанции за внесени данъци по ЗМДТ.

                                                          

                                                          

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ :