Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 26 април..….………………..……………………… през две хиляди и седемнадесета година………..……………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 221 по описа за 2017г………….……...……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК.

        

Двамата съпрузи – К.Р.И. и Т.К.И. поддържат, че са сключили граждански брак на ………. година и от брака си към момента имат едно ненавършило пълнолетие дете. Твърдят също, че са постигнали взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо да прекратят брака си, като са постигнали съгласие и по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК, за което представят и съответно споразумение.

В съдебно заседание и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им, като утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         Двамата съпрузи са сключили граждански брак на ………. година и от брака си  към момента на приключване на съдебното дирене имат едно ненавършило пълнолетие дете: Р., родена на *** година.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака - веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания.

 

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението. С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ. Задълженото за издръжка лице следва да бъде осъдено да заплати ДТ върху размера на договорената издръжка.

 

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

ПРЕКРАТЯВА с развод брака между К.Р.И. с ЕГН **********,*** и Т.К.И. с ЕГН ********** ***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

         УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

 

Родителските права по отношение на Р.Т.К. с ЕГН ********** се предоставят за упражняване на майката К.Р.И. с ЕГН **********,***, при която се определя и местоживеенето му.

 

Т.К.И. с ЕГН ********** *** ще има право на лични контакти с детето Ралица всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. на съботния ден до 16.00 ч. на неделния ден, както и ще има право да го вема през летния сезон за един месец, когато отпуските на двамата родители не съвпадат.

 

 

Т.К.И. с ЕГН ********** *** ще заплаща К.Р.И. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на малолетната  Р. Т. К. с ЕГН ********** по 130.00 лева месечна издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, считано от 01.04.2017 година до настъпване на причини, обуславящи нейното изменение или прекратяване.

 

Семейното жилище, находящо се в  гр. Б.  се предоставя на К.Р.И..

 

Страните нямат претенции за издръжка един към друг.

 

След прекратяване на брака съпругата К.Р.И. ще носи брачното си фамилно  име И..

 

Разноските по делото се поемат по равно от страните.

 

ОСЪЖДА Т.К.И. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 93.60 лв. върху присъдения размер издръжка,  както и 5.00 лева ДТ за издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ :