Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………III състав,.гражданска колегия в публично заседание на 26 април......…………….…….…………………… през две хиляди и седемнадесета година…………..…………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.Ф.

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Ф.……….…………..………………….гр.дело 88 по описа за 2017 г…………………….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Молбата е за прекратяване на брака с развод по взаимно съгласие и е с правно основание чл.50 от СК. Първоначално делото е образувано по иск на единия от съпрузите, като в хода на производството страните са постигнали съгласие.

        

Двамата съпрузи – Б.Ф.Н. и Н.С.Н.  - поддържат, че са сключили граждански брак на …….. година и от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца. Твърдят също, че са постигнали взаимно съгласие, което било сериозно и непоколебимо да прекратят брака си, като са постигнали съгласие и по всички въпроси, съгласно чл.51 от СК, за което представят и съответно споразумение.

В съдебно заседание и двамата поддържат горното, като са категорични, че сериозно са обмислили, както възможността за заздравяване на брака, така и последиците от развода. Поддържат изложеното в молбата и споразумението  и молят съда, да постанови решение, с което допусне развод и прекрати брака им, като утвърди постигнатото между тях споразумение.

         По делото са събрани писмени доказателства, след чиято преценка в тяхната съвкупност и поотделно, съдът приема за установено следното :

         Двамата съпрузи са сключили граждански брак на ……. година и от брака си към момента на приключване на съдебното дирене нямат ненавършили пълнолетие деца.

За да бъде допуснато прекратяване на брака по взаимно съгласие по реда на чл.50 от СК, то съгласието на страните трябва да е взаимно, непоколебимо и сериозно. Двамата съпрузи заедно заявиха съгласието си за прекратяване на брака - веднъж с подаване на молбата и след това лично пред съда при разглеждане на делото в открито съдебно заседание. Решението им е категорично и окончателно, по разбиране на съда е обмислено задълбочено и не е резултат на моментно хрумване или временно настроение.

За да бъде утвърдено постигнатото между страните споразумение, регламентиращо условията, при които се прекратява брака, то трябва да е пълно, да не противоречи на закона и да са защитени правата на децата. Представеното споразумение по чл.51 от СК е изчерпателно и пълно и след цялостната му преценка, съдът намира, че същото не противоречи на закона и морала. Изчерпателно страните са постигнали съгласие по всички въпроси, които следва да бъдат уредени при прекратяване на брака и то по начин, съответстващ на законорегламентирания.

По изложените съображения така постигнатото споразумение следва да бъде утвърдено в диспозитива на решението. С подаване на исковата молба страните са внесли дължимия размер ДТ.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД БРАКА между Б.Ф.Н. с ЕГН ********** ***  и Н.С.Н. с ЕГН ********** ***, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ НА СТРАНИТЕ.

 

УТВЪРЖДАВА представеното споразумение по чл.51, ал.1 от СК, по силата на което :

 

         Страните нямат претенции за издръжка по между си.

         Страните нямат претенции един към друг за вземания от кредитни институции и трети лица.

         Страните нямат претенции помежду си за придобити по време на брака недвижими имоти и движими вещи.

         След прекратяване на брака съпругата Б.Ф.Н. ще носи предбрачното си фамилно име М.

          Разноските по делото са за сметка на страните по равно.               

          РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване

                                                                                             

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: