Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 18.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 11 април…...…..…………………………………… през две хиляди и седемнадесета година…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П. И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 740 по описа за 2016г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

       

 

            Производството е по иск за предоставяне упражняването на родителски права и определяне място на живеене на дете с правно основание чл.127, ал.2 от СК.

         Предявен е иск от Б.Б.Д. ***, по който е конституирана като ответник В.И.А..

 

Ищецът твърди, че с ответницата живеели съвместно до  2013 г. и от съвместното им съжителство имат две ненавършили пълнолетие деца – Борислав, роден на *** година и Розита, родена на *** година. Твърди, че през 2011 г. ответницата заминала да работи в чужбина, като допреди три години се обаждала по телефона, изпращала пари, идвала си когато й било възможно. От 2013 г. не си е идвала, а от миналата година спряла да се обажда по телефона и да изпраща пари за децата. Твърди, че малкото дете още от кърмаческа възраст страда от бронхиална астма и се нуждае често от медикаментозно лечение. Синът им учи в ЛПГ – Берковица, което налага да пътува и в тази връзка са му необходими допълнително средства за обучение. Ищецът твърди, че живее в дома на сестра си, където за двете деца са създадени много добри условия за отглеждане. В грижата си за двете деца е подпомаган от близките си, които работят в чужбина и му дават пари, за да посреща нуждите им. Моли съда, да постанови решение, с което му предостави упражняването на родителските права по отношение на двете деца и определи местоживеенето им при него, като  определи режим на лични контакти на майката с децата всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 до 18.00 часа, да я осъди да му заплаща  в качеството му на законен представител на детето Борислав месечна издръжка в размер на 180.00 лева, а на детето Розита по 150.00 лева месечно, считано една година назад от завеждане на делото. Претендира и направените в производството разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответницата В.И.А. чрез назначения й особен представите адв. А. К. взема становище за основателност на предявения иск, като по отношение размера на претендираната издръжка счита същия за завишен.

 

В съдебно заседание ищецът лично и чрез процесуален представител поддържа твърденията в исковата си молба и отправените към съда искания. Ответницата не се явява, представлява се от особен представител.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства. Представен е и социален доклад от Отдел за закрила на детето към ДСП – Берковица.

         След анализ на доказателствата по делото, съдът прие за установени следните факти и обосновани правни изводи, както следва :

 

          Страните в производството – Б. и В. живели на съпружески начала и от съжителството си имат две ненавършили пълнолетие деца – Борислав и Розита. Преди около 4 години ответницата заминала да работи в чужбина. Първоначално се обаждала, изпращала и средства за издръжка на децата, но постепенно се отчуждила и прекратила отношенията си с тях. В хода на производството след завеждане на исковата молба се установи, че е пребивавала за кратко в България през месец януари, срещнала се е с децата, но не ги е посетила в семейното им жилище, а ги извикала в дома на сестра си. В представения по делото социален доклад се посочва, че по сметката й били натрупани суми от превеждани социални помощи, които семейството реално не е ползвало. При последното си пребиваване през месец януари ответницата изтеглила парите, закупила на децата по един телефон, а останалата част от сумата прибрала за себе си. За двете деца се грижи изключително ищецът, подпомаган от близките си. Последният няма постоянна трудова заетост, но е успял да създаде подходящи условия за отглеждане и възпитание на децата. Самите те са много привързани към него и споделят желанието си да продължат да живеят с него. Забелязва се отчуждение от майката, която не контактува с децата често.  Борислав е девети клас и учи в Лесотехническата гимназия в град Берковица, а Розита е трети клас. Децата посещават редовно училище, което също е знак, че за тях се полагат адекватни грижи.

 

         Отношенията между родители и деца имат важно значение, както за семейството и всеки един от членовете му, така и за обществото. При намеса в тези отношения с оглед тяхното регулиране, съдът следва да отчете всички обстоятелства, касаещи тяхното развитие, така че постановения от него съдебен акт да защити в най – голяма степен интересите на детето. Тези отношения, с оглед естеството си, излизат извън рамките на развитие на едно нормално гражданско правоотношение с права и съответни на него задължения, затова и законодателят е предоставил възможност на съда да преценява във всеки конкретен случай, когато тяхното нормално развитие е нарушено, на кого от родителите да предостави отговорността за отглеждането и възпитанието на детето в по – голям обем и упражняването на родителските функции. При преценката си съдът изцяло се ръководи от това да защити най – добрия интерес на детето. От изложените по – горе факти се налага единствено извода, че  в интерес на Борислав и Розита е да продължат да живеят с баща си, който да упражнява и родителските права.

Важно е обаче децата да имат връзка и със своята майка. Фактът, че тя живее в чужбина, не следва да доведе до отчуждаване на децата от майката. Тъй като тя не пребивава постоянно в България, а както се установи при посещенията си, отсяда в дома на майка си в град Монтана, съдът намира, че следва да определи обичайния режим на лични контакти, предложен в исковата молба. Този режим има за цел, както да придаде изпълняемост на решението в частта за личните контакти, така и да допринесе за хармонизиране на отношенията между майка и деца. Той не бива в никакъв случай да бъде възприеман като задължение за нито една от страните и най – вече за децата.

         Доколкото законът предвижда, че всеки родител е длъжен да се грижи и издържа ненавършилите си пълнолетие деца, то няма място за обсъждане на въпроса дължи или не ответницата средства за издръжка на децата. Следва да бъде определен обаче размера на конкретната месечна издръжка. Според разпоредбата на чл.142, ал.1 от СК издръжката следва да бъде определена като се държи сметка, както за нуждите на детето, така и за възможностите на дължащия родител издръжка.  Средствата за издръжка е сума, която е необходима за задоволяване в оптимална степен потребностите на детето от храна, дрехи, осветление, отопление, учебни пособия и т.н. По делото няма данни за трудовата ангажираност на ответницата, нито за доходите й. Същевременно бащата работи непостоянно. Борислав е ученик в девети клас, а Розита – в трети. Претендираната издръжка за Борислав е 180.00 лева месечно, а за Розита – 150.00 лева. Настоящият състав намира, че издръжка за Борислав в размер на 150.00 лева месечно, а за Розита – 120.00 лева месечно е напълно достатъчна за задоволяване на потребностите им, съобразена е с минималния предвиден в закона размер и е напълно във възможностите на майката, която все пак е в трудоспособна възраст и липсват доказателства да е ангажирана за издръжка към други лица от същия ред.

         Претендирана е издръжка и за минал период в същия размер. Доколкото все пак са налице дани, че ответницата е изпращала макар и инцидентно средства за децата (така и не бе установено колко), съдът намира, че за минал период последната дължи издръжка по 120.00 лева за всяко от децата.

         С оглед гореизложеното, съдът намира, че упражняването на родителските функции в пълен обем следва да бъде предоставено на бащата, като местоживеенето на децата се определи при него; режимът на лични контакти с майката да бъде всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 18.00 часа; дължимата издръжка, която майката следва да заплаща за минало време – една година преди датата на завеждане на делото - е по 120.00 лева месечно за всяко дете, а от подаване на исковата молба – по 150.00 лева месечно за Борислав и по 120.00 лева месечно за Розита.

С оглед този изход на делото ответницата следва да бъде осъдена да заплати  ДТ върху размера на присъдената издръжка, както и 5.00 лева за служебно издаване на изпълнителен лист, а наищеца и направените в производството разноски.

 

         Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

Р   Е   Ш   И :

 

         ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетните Борислав Благоев Б. с ЕГН ********** и Розита Благоева Божидарова с ЕГН ********** на бащата Б.Б.Д. с ЕГН **********.

 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на децата Борислав и Розита при бащата Б.Б.Д. с ЕГН ********** ***.

 

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на децата с майката В.И.А. с ЕГН ********** *** всяка първа и трета събота от месеца  09.00 часа  до 18.00 часа.

 

ОСЪЖДА В.И.А. с ЕГН ********** *** да заплаща на Борислав Благоев Б. с ЕГН **********, със съгласието на неговия баща и законен представител Б.Б.Д. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на 150.00 лева и на Б.Б.Д. с ЕГН ********** ***, като баща и законен представител на малолетната  Розита Благоева Божидарова с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120.00 лева, считано от 29.11.2016 година до настъпване на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над уважения размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА В.И.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Борислав Благоев Б. с ЕГН **********, със съгласието на неговия баща и законен представител Б.Б.Д. с ЕГН ********** *** и на Б.Б.Д. с ЕГН ********** ***, като баща и законен представител на малолетната  Розита Благоева Божидарова с ЕГН ********** издръжка в размер по 120.00 лева месечно за периода от 29.11.2015 година до 29.11.2016 година, ведно със законната лихва, считано от влизане на решението в сила до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над уважения размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА В.И.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на Б.Б.Д. с ЕГН ********** *** направените в производството разноски в размер на 728.00 лева.

        

ОСЪЖДА В.И.А. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС държавна такса в размер на  388.80  лева, както и 5 (пет) лева при служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Монтана в двуседмичен срок от получаване на съобщение от страните, че е изготвено.

 

 

                                                       

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ :