Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 25.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица……………………….гражданска колегия в публично заседание на 01 февруари...………………….…………………… през две хиляди и седемнадесета година…….……….………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….гр.дело 452 по описа за 2015г…………..……………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Правното основание на разглеждания иск е чл.108 ЗС, след като е допуснато изменение в първоначално предявения иск по чл.124 ГПК във връзка с  чл. 54, ал.2 ЗКИР.

 

Предявен е иск от Община Берковица, по който са конституирани като ответници К.Т.С., Д.И.С. и И.С.Н..

Ищецът твърди, че е собственик на ПИ с идентификатор 03928.512.195 по КК  и кадастралните регистри на град Берковица с площ от 3243 кв.м, стар идентификатор 4089, кв.114, парцел I, за който е издаден АЧОС 498/31.08.2011 година.

Твърди още, че при заснемането на ПИ 03928.512.196 и ПИ 03928.512.195 е допусната грешка, изразяваща се в това, че около 53 кв.м. от ПИ 03928.512.195 са заснети като част от ПИ 03928.512.196.  Тези 53 кв.м се намират в източната част на имота и представляват придаваемо място към УПИ II, пл. № 647 в квартал 114 (сега ПИ 03928.512.196) от УПИ I, пл. № 4089 в квартал 114 (сегаПИ 03928.512.195) по действащия регулационен план на гр. Берковица от 1997 година. Това придаваемо място не е изплатено от собственика в срока по § 6, ал.2 от ЗУТ, поради което съгласно § 8, ал.1 ЗУТ отчуждителното действие за заемане на придаденото място е прекратено. Именно затова е и собственост на Община Берковица. Твърди също, че с НА 268/2016 г. първите двама ответници продали на третата ответница ПИ с идентификатор 03928.512.196.

Моли съда, да постанови решение, с което признае за установено по отношение на ответниците, че са собственици на 53 кв.м. от ПИ с идентификатор 03928.512.196, както и да установи, че е налице грешка при заснемане на ПИ 03928.512.196 и 03928.512.195. Претендира и направените в производството разноски. В хода на производството са установени данни, че спорната част е преминала във владение на ответниците, поради което и ищецът е изменил предявения иск от установителен в осъдителен – такъв с правно основание чл.108 ЗС.

В срока по чл.131 ГПК ответниците Д.И.С. и К.Т.С.  вземат становище по предявения иск, като заявяват, че при закупуването на имота от тях през 2006 г. и последвалата му продажба през 2016 г. за извършване на сделките са се снабдявали с необходимите документи от Община Берковица, в които не е било отразено твърдението на ищеца и не са им били известни посочените в исковата молба обстоятелства.

В срока по чл. 131 ГПК ответницата И.С.Н. взема становище по предявения иск, като заявява, че при закупуването на имота през 2016 г. за извършване на сделката се е снабдила с необходимите документи от Община Берковица, в които не е било отразено твърдението на ищеца и не са й били известни посочените в исковата молба обстоятелства.

 

В съдебно заседание страните чрез процесуалните си представители поддържат доводите и твърденията си.

 

По делото са събрани писмени доказателства и са изслушани показанията на посочени от страните свидетели за относими към спорното право факти. Прието е и заключение по назначена съдебно техническа експертиза. От анализа им се установи следната фактическа обстановка :

Ищецът Община Берковица се легитимира като собственик на ПИ с идентификатор 03928.512.195 по КК  и кадастралните регистри на град Берковица с площ от 3243 кв.м, стар идентификатор 4089, кв.114, парцел I с  АЧОС 498/31.08.2011 година.

Ответницата И.С. се легитимира като собственик на ПИ 03928.512.196 с площ от 353 кв.м, стар идентификатор 647А в кв.114, парцел II с НА 268, н.д.185/2016 година на Нотариус Огнян Каменов, отразяващ  покупката на имота от ответниците К.С. и Д.С..

 

         От заключението по назначената съдебно – техническа експертиза се установи, че със Заповед РД – 15 – 269 от 22.10.1997 година е одобрен кадастрален и регулационен план на град Берковица, като към настоящия момент е действащ регулационния. От 2008 година за града е одобрена кадастрална карта. С регулационния план от 1997 година към имота на ответниците са придадени 47 кв.м. от имота на ищеца Община Берковица. Спорна между страните е частта от 37.37кв.м, заключена между точки А-Б-В-Г-Д-Е-А, оцветена в жълто на скица приложение 1 към заключението на л.48 от делото. Установи се, а не се спори и от страните, че придаваемата част не е заплатена.

         Спорната част от имота е заснета по КК на град Берковица като част от имот 03928.512.196 на ответниците (първоначално на Д. и К. Тошкови, а към момента на И.Н.). Отразяването на спорната част в КК като част от имот с кратък идентификатор 196 е извършено през 2009 година по молба на ответника К.Т., който към заявлението си приложил скица, отразяваща и придаваемото по регулация място.

         До завеждане на делото оградата на имота на ответниците в тази част следвала линията на кадастралната карта от 1997 година. През месец октомври 2016 година ответницата Н. преместила оградата, при което към момента на приключване на съдебното дирене тя следва регулационната линия. (Преместената в друга част на имота ограда е факт, който не е относим към спора. В исковата молба ясно се сочи източната част от имота като спорна между страните).

 

         При така установените по делото факти, съдът намира предявения иск за основателен.

 

         Ревандикационният иск предполага доказване правото на собственост на ищеца, както и факта на владение, осъществяван от ответника без правно основание.

Ищецът е собственик на ПИ с идентификатор 03928.512.195 по КК  и кадастралните регистри на град Берковица с площ от 3243 кв.м, стар идентификатор 4089, кв.114, парцел I . Имотът е идентичен с УПИ I в кв.114 по действащия регулационен план на град Берковица. От този имот по силата на влезлия в сила регулационен план на града от 1997 година към имота на ответниците в източната му част е придадена площ от 37.37 кв.м – определена като спорна по делото и визуализирана в заключението на вещото лице в приложение 1, оцветена в жълт цвят. Установи се, а не се спори и от страните, че тази част не е изплатена на Община Берковица. След като липсва плащане за уреждане на регулационни сметки, то според §8, ал.1 от ЗУТ отчуждителното действие на регулационния план за заемане на придадената по регулация част е отпаднало с изтичане на срока по §6, ал.2 ЗУТ. Следователно тази част от имота е собственост на Община Берковица. Установителното действие на решението разпростира действието си по отношение на всички ответници в производството.

От показанията на разпитаните свидетели, в т.ч. и на св.Костов, съпруг на внучката на ответницата Н., след завеждане на делото по отношение на спорната част от имота – собственост на Общината – е установено и владение. Следователно, доказан е факта на владение на имота от несобственик. Дори само обстоятелството, че владението е установено в хода на съдебното установяване на правото на собственост е достатъчно да се приеме, че владението е без правно основание. Следователно ревандикацията следва да бъде постановена по отношение на ответницата Н..

В производството са наведени твърдения за наличие на грешка в КК, изразяваща се в заснемане на имота на ответниците по регулационната линия съгласно плана от 1997 година. Това отразяване е извършено със Заповед КД 14-12-112/01.06.2009 година по искане на ответника К.С.. До това изменение на КК същата е отразявала границите на имота като е било отчетено отпадналото отчуждително действие на регулационния план именно поради липса на данни придаваемото място да е заплатено. При констатирана грешка или непълнота на КК и вписването в КР по иск за собственост, когато са наведени такива твърдения, съдът е длъжен да отрази в решението си и този факт. Ето защо установената грешка следва да бъде отразена и в диспозитива на решението.

 

При този изход на делото, ответниците следва да заплатят на ищеца и направените в производството разноски.

 

При такива мотиви съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.Т.С. с ЕГН **********,***, Д.И.С. с ЕГН **********,*** и И.С.Н. с ЕГН **********,*** ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с БУЛСТАТ 000320559, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, представлявана от кмета инж. М.Д.  върху  37.37 кв.м от ПИ с идентификатор 03928.512.196 по КК и КР на град Берковица, находящи се в източната част на имота, заключени между точки  А-Б-В-Г-Д-Е-А, оцветена в жълто на скица приложение 1 към заключението на л.48 от делото, неразделна част от решението, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за частта до 53 кв.м.

 

ОСЪЖДА И.С.Н. с ЕГН **********,***  ДА ПРЕДАДЕ на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с БУЛСТАТ 000320559, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, представлявана от кмета инж. М.Д.  владението на 37.37 кв.м от ПИ с идентификатор 03928.512.196 по КК и КР на град Берковица, находящи се в източната част на имота, заключени между точки  А-Б-В-Г-Д-Е-А, оцветена в жълто на скица приложение 1 към заключението на л.48 от делото, неразделна част от решението

 

ОСЪЖДА К.Т.С. с ЕГН **********,***, Д.И.С. с ЕГН **********,*** и И.С.Н. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на ОБЩИНА БЕРКОВИЦА с БУЛСТАТ 000320559, гр. Берковица, пл. Йордан Радичков № 4, представлявана от кмета инж. М.Д. направените в производството разноски в размер на  803.00 лева

 

УСТАНОВЯВА, че при изменението на КК на град Берковица, извършено със Заповед КД 14-12-112/01.06.2009 е допусната грешка, изразяваща се в неправилно заснемане на площ от 37.37 кв.м, заключени между точки  А-Б-В-Г-Д-Е-А, оцветена в жълто на скица приложение 1 към заключението на л.48 от делото, неразделна част от решението като част от ПИ с идентификатор 03928.512.196 по КК и КР на град Берковица.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: