Р Е Ш Е Н И Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 10.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 15 март………………….………………………… през две хиляди и седемнадесета  година…..……….……….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…..............................………….гр.дело дело 82 по описа за

2016 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е за делба на недвижим съсобствен имот и се намира във фазата по извършване на делбата.

 

Предмет на делбата е недвижим имот,  представляващ ПИ, съставляващ УПИ XIII, в кв. 6, кад. № 66 по регулационния и кадастрален план на с. Ягодово, с площ от около 850 кв.м. с административен адрес с. Ягодово, ул. Г. Трайков № 44, при съседи: река УПИ I - 65, УПИ II – 66 – Петко Г. Герасимов, собствен УПИ  IV – 64 и собствен ПИ 64, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 59 кв.м.

 Съдебната делба следва да бъде извършена между К.С.П., С.К.П., Е.С.М., В.Г.Т. и Д.Ц.Т., като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са  различни. По делото е изискано становище за поделяемост на имота, изслушано е заключение по назначена съдебно – техническа  и икономическа експертиза.

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

До делба е допуснат един недвижим имот. Правата на съделителите в съсобствеността са равни. Имотът е жилищен и според представеното от гл. архитект на Община Берковица становище е неподеляем. Съсобствеността е възникнала от наследяване и никоя от страните не е направила искане за възлагане в първото по делото заседание след допускане на делбата.

В първото по делото съдебно заседание след допускане на делбата съделителите К.С. и С.П. са предявили иск срещу останалите трима съделители за заплащане на сумата от 3 530.00 лева. От тази сума 1000.00 лева претендират да са заплатили за снабдяване на всички съделители с нотариален акт. Останалата част от сумата претендират да са вложили в закупуване на материали и заплащане на труд за дейности, необходими за запазване и поддържане на имота.

 

Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (чл.350 от ГПК) и теглене на жребий (чл.351 от ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК.  Когато имотите са по - малко и са неподеляеми и  никой от тях не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, а получената от продажбата сума да бъде разпределена между съделителите съобразно правата им. В конкретния случай публичната продан е единственият възможен начин за прекратяване на съсобствеността между съделителите. От заключението по назначената съдебно техническа и оценъчна експертиза се установи, че допуснатия до делба жилищен имот представлява ПИ с площ от около 850 кв.м, двуетажна жилищна сграда с площ от 68 кв. метра, два гаража. Сградата е строена около 1950 година, тухлена зидария, гредоред, неизмазана отвън. Покрива е с керемиди върху дървена конструкция. Подовете са на циментова замазка или дюшеме, станите са с варова мазилка, дограмата е дървена. По таваните няма течове. При тези данни и като е съобразило действащия пазар на недвижими имоти, вещото лице е дало заключение за пазарна стойност от 10  156.00 лева.

 

По отношение на претенциите по чл. 346 ГПК :

 

Претенциите на ищците К. и С. Петрови по сметки на практика не бяха оспорени от ответниците. От направените откъслечни изявления, съдът приема, че не се оспорват претенциите за възстановяване на сумите, заплатени за снабдяване с акт за собственост според представените писмени доказателства, а по отношение на останалите дейности – оспорва се не тяхното извършване, а само показанията на един от разпитаните свидетели.

 

Съсобствениците участват в разходите за вещта съобразно правата си в собствеността, така както и в ползите от нея.

От показанията на разпитаните свидетели се установи, че претендиращите съсобственици регулярни са полагали грижи за имота, главно ремонт и поддръжка на покрива, като за периода от 1994 година до 2014 година неколкократно са подменяни счупени керемиди и капаци и са замазвани. Направена е циментова плоча пред жилищната сграда, построена е външна тоалетна, направена е циментова замазка на двата гаража. През 2015 година двора е разчистен от счупени от преминала буря клони и дървета. Общата стойност на всички тези дейности вещото лице е оценило на 1331.56 лева. Именно тази сума съдът приема за установена според заключението  на вещото лице.

Представени са писмени доказателства за извършени разходи за снабдяване на всички съсобственици с акт за собственост в размер на 870.00 лева.

За посочените разходи всеки от съделителите отговаря съобразно правата си в съсобствеността. Претендира се да са извършени общо от двамата съделители С. и к. Петрови, поради което и ответниците по този иск им дължат съразмерно на частите си заплащане.

Съделителите дължат заплащане и на ДТ в размер на 4% върху стойността на дяловете. Ответниците по предявените искове по чл.346 ГПК следва да заплатят и ДТ върху стойността на присъденото.

 

При такива мотиви, съдът

 

 

Р    Е   Ш   И :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот,  представляващ ПИ, съставляващ УПИ XIII, в кв. 6, кад. № 66 по регулационния и кадастрален план на с. Ягодово, с площ от около 850 кв.м. с административен адрес с. Ягодово, ул. Г. Трайков № 44, при съседи: река УПИ I - 65, УПИ II – 66 – Петко Г. Герасимов, собствен УПИ  IV – 64 и собствен ПИ 64, ведно с построената в него двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 59 кв.м. и два масивни гаража всеки с площ от 15 кв.м, като получената от продажбата сума бъде разпределена  между съделителите съобразно правата им, а именно: по 2/12 ид.ч.за К.П., С.П. и Е.М. и по 3/12 ид.ч. за В.Т. и  Д.Т..

Пазарната стройност на имота е 10156.00 лева според представеното по делото заключение.

 

ОСЪЖДА Е.С.М. с ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на К.С.П. с ЕГН **********,*** и С.К.П. с ЕГН **********,*** общо 334.43 лева,  представляваща стойността на извършените в имота подобрения, като ОТХВЪРЛЯ  този иск над уважения размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА В.Г.Т. с ЕГН **********,***, 10 микрорайон, бл. 136, ет.3, ап.9 ДА ЗАПЛАТИ на К.С.П. с ЕГН **********,*** и С.К.П. с ЕГН **********,*** общо 501.63 лева,  представляваща стойността на извършените в имота подобрения, като ОТХВЪРЛЯ  този иск над уважения размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА Д.Ц.Т. с ЕГН **********,***, 10 микрорайон, бл. 136, ет.3, ап.9 ДА ЗАПЛАТИ на К.С.П. с ЕГН **********,*** и С.К.П. с ЕГН **********,*** общо 501.63 лева,  представляваща стойността на извършените в имота подобрения, като ОТХВЪРЛЯ  този иск над уважения размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА К.С.П. с ЕГН **********,***, С.К.П. с ЕГН **********,*** и Е.С.М. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на по 67.70 лева всеки от тях за извършване на делбата, както  и  по 5.00 лева ДТ при  служебно издаден изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА В.Г.Т. с ЕГН **********,***, 10 микрорайон, бл. 136, ет.3, ап.9 и Д.Ц.Т. с ЕГН **********,***, 10 микрорайон, бл. 136, ет.3, ап.9  ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на по 101.56 лева всеки от тях за извършване на делбата и по 50.00 лева всеки от тях върху стойността на присъдените подобрения, както  и  по 5.00 лева ДТ при  всеки служебно издаден изпълнителен лист.

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението до страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: