Р Е Ш Е Н И Е

ГР. БЕРКОВИЦА, 06.04.2017 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 19 януари…….………….………………………… през две хиляди и седемнадесета  година…...……….……….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св. П.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…..............................………….гр.дело дело 795 по описа за

2015 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

         Производството по делото е за делба на недвижим съсобствен имот и се намира във фазата по извършване на делбата.

 

Предмет на делбата е недвижим имот,  представляващ ПИ с идентификатор 03928.512.112 по КК и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрен със заповед № РД 18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. Берковица, ул. Шейново № 4, с площ от 372.00 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, стар  идентификатор на имота 1259, кв. 105, парцел  ХIII, при съседи: 03928.512.113, 03928.512.111 и 03928.512.100, ВЕДНО с построените в него жилищна сграда – едноетажна, с идентификатор 03928.512.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрени със заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Берковица, ул. Шейново № 4, със застроена площ от 74 кв.м. с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и сграда, едноетажна с идентификатор 03928.512.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрен със заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. Берковица, ул. Шейново № 4 със застроена площ от 32 кв.м. и с предназначение – гараж

 Съдебната делба следва да бъде извършена между Л.Е.Д., Ц.Е.Т. и И.Н.Т., като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са различни. По делото е изискано становище за поделяемост на имота, изслушано е заключение по назначена съдебно – техническа  и икономическа експертиза. Събрани са писмени и гласни доказателства.

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

 

До делба е допуснат един недвижим имот. Правата на съделителите в съсобствеността са равни. Имотът е жилищен и според представеното от гл. архитект на Община Берковица становище е неподеляем. Съсобствеността е възникнала от наследяване и никоя от страните не е направила искане за възлагане в първото по делото заседание след допускане на делбата.

В първото по делото съдебно заседание след допускане на делбата съделителят И.Т. е предявил иск срещу останалите две съделителки за заплащане на сумата от 4 900.00 лева. Тази сума представлява стойността, с която се е увеличила сградата в резултат на извършени от него подобрения. Ответниците по този иск оспорват претенцията на ищеца изцяло.

 

Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (чл.350 от ГПК) и теглене на жребий (чл.351 от ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК.  Когато имотите са по - малко и са неподеляеми и  никой от тях не може да бъде поставен в един от дяловете, съдът постановява той да бъде изнесен на публична продан, а получената от продажбата сума да бъде разпределена между съделителите съобразно правата им. В конкретния случай публичната продан е единственият възможен начин за прекратяване на съсобствеността между съделителите. От заключението по назначената съдебно техническа и оценъчна експертиза се установи, че допуснатата до делба жилищна сграда е със застроена площ от 74 кв.м. едноетажна и гараж с площ от 32 кв.м. Сградата е построена около 1960 година с бетонова основа и единични тухли, гредоред и дървена покривна конструкция. Неизмазана отвън, измазана от вътре с дървени двускатни прозорци и врати от картон. Таваните са напукани и с теч. Подовете са дървено дюшеме, боядисано с блажна боя на места изгнило. Банята е изградена върху тераса с железобетонна конструкция. Дворното място е оградено с мрежа. В двора има чешма. При тези данни вещото лице е дало заключение за пазарна стойност от 23 520.00 лева.

 

Ищецът Т. е предявил иск за подобрения, изразяващи се в изграждане на баня през 1986 година и ремонт на две от стаите в къщата през 2015 година. Изграждането на банята е станало приживе на наследодателката Цветанка Илиева, поради което съдът определя правното основание на предявения иск по чл.12, ал.2 ЗН. Твърди се преграждане на терасата и приспособяването й за баня, като за целта е направена зидария, измазване вътрешно и външно на стени и таван, поставяне на фаянс, мивка, тоалетна чиния. Вещото лице е установило наличието на това изграждане и е определило стойността  - 1 289.34 лева.

Установено е още, че около 2003 година в северната стая с площ от 9.90 кв.м е извършен ремонт като е направена изолация със стиропор, положена е PVC мрежа по стените и същите са шпакловани и боядисани. Стойността на тези подобрения вещото лице определя на 555.40 лева (при претендирани от ищеца 400.00 лева).

Около 2010 година югозападното мазе с площ от 13 кв.м е преустроена в кухня, като за целта подът е подложен с бетон, циментова замазка и ламинат, а около и под мивката – теракот около 2.60 кв.м; стените са изолирани с фибран, положена е PVC мрежа, шпакловани и боядисани, а наедна част е поставен фаянс; поставена е PVC дограма, тавана е шпаклован и боядисан. Стойността според вещото лице е 2 166.00 лева.

 

Претендираните от ищеца подобрения в имота бяха оспорени от ответниците с твърдение, че сумите, вложени за изграждане на банята са дадени изцяло от наследодателката Цветанка Т., а материалите, вложени в двете стаи са предоставени от съделителката Ц.Т.. В хода на производството претендиращият ищец И.Т. не ангажира доказателства в подкрепа на твърденията си, въпреки дадената му възможност. При положение, че твърденията му са категорично и в цялост оспорени от ответниците, то предявените от него искове в рамките на чл.346 ГПК  се явяват изцяло недоказани.

 

Съделителите дължат заплащане на ДТ в размер на 4% върху стойността на дяловете. И.Т. следва да заплати и ДТ върху стойността на претендираното.

 

При такива мотиви, съдът

 

Р    Е   Ш   И :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН недвижим имот,  представляващ ПИ с идентификатор 03928.512.112 по КК и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрен със заповед № РД 18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. Берковица, ул. Шейново № 4, с площ от 372.00 кв.м., с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – ниско застрояване, стар  идентификатор на имота 1259, кв. 105, парцел  ХIII, при съседи: 03928.512.113, 03928.512.111 и 03928.512.100, ВЕДНО с построените в него жилищна сграда – едноетажна, с идентификатор 03928.512.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрени със заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Берковица, ул. Шейново № 4, със застроена площ от 74 кв.м. с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна и сграда, едноетажна с идентификатор 03928.512.112.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, одобрен със заповед № РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес гр. Берковица, ул. Шейново № 4 със застроена площ от 32 кв.м. и с предназначение – гараж съделителите съобразно правата им, а именно: по 9/24 ид.ч. за всяка от съделителките Л.Е.  и Ц.Е. и 6/24 ид.ч. за И.Т..

Пазарната стройност на имота е 23 520.00 лева според представеното по делото заключение.

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от И.Н.Т. с ЕГН **********,*** срещу Л.Е.Д. с ЕГН **********,*** и Ц.Е.Т. с ЕГН **********,*** искове за извършени в имота подобрения с правно основание чл.12, ал.2 ЗН и чл.59 ЗЗД като НЕОСНОВАТЕЛНИ.

 

ОСЪЖДА И.Н.Т. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на  235.20 лева за извършване на делбата и 196.00 лева по исковете по чл.346 ГПК, както  и по 5.00 лева ДТ при  служебно издаден изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА Л.Е.Д. с ЕГН **********,*** и Ц.Е.Т. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ по 352.80 лева всяка от тях, както и по 5.00 лева ДТ при всеки служебно издаден изпълнителен лист.

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението до страните.                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: