Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА,27.04.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………….гражданска колегия в публично заседание на 28 февруари……………….………………………… през две хиляди и седемнадесета година……….……..….….………………в състав:

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П. И.……………………………и в присъствието на прокурора……………………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова…............................………….гр.дело дело 698  по описа за

2015 г…….…………..….…………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е за делба на недвижими наследствени имоти и се намира във фазата по извършване на делбата.

Предмет на делбата са земеделски земи и гори, подробно описани в решението по допускане на делбата, а именно: 1. Имот № 014056 – пасище, мера с площ от 2.001 дка в землището на с. Боровци, местността Мъртвината, девета категория, при съседи: наследници на Първан Н. ***, н-ни на Анания Митов Видов, н-ци на Серафим Георгиев Гьонин и н-ци на Младен Бонов Дончов 2. Имот № 037012 – пасище с площ 2.501 дка в землището на с. Боровци, местността Бишлиница, трета категория, при съседи: н-ци на Асенов Георгиев Попов, МЗГ-ДА, наследници на И. Тодоров Колов, наследници на Крум Георгиев Парчов, наследници на Петко Богданов Гьонин, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ; 3.Имот № 022031 – нива от 5.497 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Селището, шеста категория, при съседи: наследници на И.Р. Паликарски, полски път на Община Берковица, наследници на Серафим Георгиев Гьонин; Серафим И. Цеков, н-ци на Михаил И. Печов. 4. Имат № 040022 – нива от 2.001 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Мехмедица, трета категория, при съседи: полски път на Община Берковица,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ,  н-ци на Тодор Атанасов Коцов, Милан Младенов Вацов; 5. Имот № 068029 – нива от 1.225 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Чешмата, трета категория, при съседи: наследници на Григория Ваков Пенчев, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ, наследници на Давидко Игнватов И., наследници на Истатко Петров М., наследници на Стефан П.М., наследници на Филон Р. Христов, наследници на Григория Младенов Бонов; 6. Имот № 068046 – нива от 1.645 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността  Чешмата, трета категория при съседи: наследници на Стефан П.М., земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, наследници на И. Тодоров Колов, наследници на Йордан Кирков Колов, Петър Ненов П., наследници на Богдан Младенов Вацов, наследници на Тодор Алексов И.; 7. имот № 088007, нива от 4.712 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Бальовска бара, пета категория, при съседи: полски път на Община Берковица, полски път на Община Берковица, наследници на Донка и И. Павлови, ,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ, Тодор Георгиев Попов; 8. Имот № 029147 – нива от 18.597 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Златковото, шеста категория, при съседи: полски път на Община Берковица, Петър Ненов П., Стефан П.М., МЗГ-ДА; 9. Имот № 048102 – нива от 20.423 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Равнището, трета категория, при съседи: наследници на Салтир Каменов Русимов, полски път на Община Берковица, н-ци на Стефан П.М. н-ци на Цеко Митов Симеонов.

 Съдебната делба следва да бъде извършена между Б.М.М., М.Б.Г., С.Б.К., С.П.М. и И.Р.И., като правата на последните в съсобствеността са определени с решението по допускане на делбата и са различни. По делото е изискано становище за поделяемост на имотите, изслушано е заключение по назначена съдебно – техническа и икономическа експертиза.

 

         След преценка на материалите по делото, съдът намира за установено следното :

 

До делба са допуснати 9 имота. Седем от тях са ниви, а две пасища. Пет от тях са неделими. Съделителите са 5, но се намират в различна родствена връзка спрямо общия наследодател. Правата им в съсобствеността са също различни – двама са с права по 1/8 част, а трима с по 2/8 части.

Съгласно теорията и трайната съдебна практика, когато броят на имотите е равен или по – голям от броя на съделителите, имуществената общност е реално поделяема и съдът я разпределя по два начина – чрез изготвянето и одобряването на разделителен протокол (чл.347 от ГПК) и теглене на жребий (чл.352 от ГПК) или чрез отреждане на дялове по реда на чл.353 от ГПК . Тегленето на жребий е принципен метод за разпределяне на допуснатите до делба имоти в определени от закона случаи. Този начин гарантира както равенството на страните в процеса, така и осигурява възможността, предвидена в чл.69, ал.2 от ЗН, всеки от съсобствениците да получи своя дял в натура. Съдът преминава пък към разпределение на дялове по реда на чл.353 от ГПК, когато е налице една от двете предпоставки – тегленето на жребий да е невъзможно (разлики в цените на имотите, неравенство в дяловете) или то да е много неудобно (напр. при извършени значителни подобрения от един от съделителите в отделен имот) – арг. ППВС 7/73; Р 2276/81 по гр.д.1735/81 на ВС; Р 127/87 по гр.д.12/87 на ВС и др. По разбиране на съдебния състав тегленето на жребий и съставянето на дялове е невъзможно, поради което следва делбата да бъде извършена чрез разпределение на наследствената маса по реда на чл.353 от ГПК. Това е така, тъй като правата на съделителите в съсобствеността е различна. Налице е разлика и в стойностите на имотите. При делба на недвижими имоти, особено, когато са земеделски земи и гори, целта е да се запази цялостта им, при което всеки от съделителите да получи в дял имот, без последния да бъде раздробяван на по – малки имоти.

Страните  възприеха един от предложените варианти от вещото лице за подялба на имотите. Варианта бе одобрен от ОСЗ – Берковица и бяха изготвени съответно скици – проект за имотите, които физически следва да бъдат разделени на по – малки части.

Общата площ на допуснатите до делба имоти е 58.602 дка на стойност 24 780 лева. М. и С. получават общ дял поради извършване на делбата по колена и поради изразено от тяхна страна желание. При извършеното разпределение съдът се е стремил площта на имотите и стойността им при подялбата по колена да съответства максимално на правата в съсобствеността. Съобразил се е и с принципно постигнатата между страните договорка. Именно по този начин е одобрен и представения проект.

         Така Б.М.М. следва да получи в дял имоти № 029198, № 037012, № 068029 и № 068046. Общата площ на имотите е 14 669 дка на обща стойност 5299.40 лева.

М.Б.Г. и С.Б.К. следва да получат в общ дял имоти с № 048107 и № 088007 с обща площ 14 924 дка на обща стойност 8 135.40 лева.

С.П.М. следва да получи имоти с № 022031 и № 029197 с обща площ 14 796 дка на обща стойност 3 736.90 лева.

И.Р.И. следва да получи имоти с № 014056 , № 040022 и  имот № 048104 . Общата площ на тези имоти е 14 213 дка на стойност 7 608.50 лева.

 

Според квотите в съсобствеността стойността на дяловете е около 6 195.00 лева. Съделителите не са заявили изрично, че не желаят парично уравнение, поради което съдът е длъжен да извърши такова. Делът на И.И. надвишава тази стойност с около 1000.00 лева, докато този на Б.М. е по – нисък с толкова. Ето защо за уравнение на дяловете И.И. следва да бъде осъден да заплати на Б.М. 1000.00 лева. По подобие М. и С. Борисови следва да заплатят на С.М. сумата от 2000.00 лева за уравнение на дяловете.

При така извършената делба, всеки от съделителите следва да бъде осъден да заплати и ДТ съразмерно на полученото от него в дял. При пресмятане на дължимата ДТ, съдът взе предвид изготвената по делото икономическа оценка. Дължимата ДТ е в размер на 4 % от стойността на полученото в дял, в т.ч. и уравненото с пари.

 

В производството е предявен по реда на чл.346 ГПК иск от С.М. срещу Б.М. за заплащане на 1/4 от полученото от него в резултат на отдаване на съсобствените ниви под аренда. Сумата е претендирана в размер, установен от заключението на вещото лице. Този иск съдът е квалифицирал като такъв с правно основание чл.30, ал.3 ЗС и е разпределил доказателствената тежест между страните в заседанието, в което е приел за разглеждане иска. Ответникът по този иск Б.М. заяви, че никога нищо не е получавал по тези договори и от двамата арендатори. Събраха се безспорни доказателства, от които се установи, че за периода от 2009 -2011 година с няколко договора Б.М. е отдал под аренда напрактика всичките ниви от делбената маса на „Вияд Инженеринг” ООД и на „Монт – Агро” ООД. Арендните плащания били определени в натура. В хода на производството бяха създадени пречки от представителя на „Монт – Агро” и не можаха да се съберат доказателства дали и колко арендни плащания е получил М. по сключените договори. Установи се, че за стопанската 2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014 година М. е получил арендни плащания в натура – олио и пшеница на левова равностойност 1077.41 лева. За останалите стопански години действително не е получил нищо. Ищецът претендира 1/4 от тази сума или сумата от 269.35 лева. Това искане е основателно, тъй като според разпоредбата на чл.30, ал.3 ЗС всеки съсобственик участва в ползите (добивите) и тежестите на съсобствената вещ съразмерно на дела си. Б.М. е получил арендното плащане за целия имот, а според дела му в съсобствеността С.М. има право на 1/4 от тези добиви. Ето защо този иск следва да бъде уважен в посочения размер. Върху уважената част на иска се дължи ДТ в размер на 4%, но не по – малко от 50.00 лева.

 

Ищецът Б.М. е претендирал разноски в производството. Съдът намира, че искането му е основателно за сумите, платени в полза и на останалите съделители, т.е. тези които са били необходими за снабдяване с документи за завеждане на делото и разходите, свързани със съделителя С.М. – неоткрит на заявените от него постоянен и настоящ адрес. Заплатеното възнаграждение за адвокатски хонорар не следва да бъде поставено в тежест на останалите съделители, доколкото в това производство всички страни са равнопоставени. Следователно на Б.М. следва да бъдат присъдени разноски – 460.00 лева, платими от С.М. (за назначаване на особен представител и изготвяне на експертиза и 3/4 от сумата от 185.00 лева, платими от всички съделители, съобразно правата им.

 

При такива мотиви, съдът

 

                                               Р    Е   Ш   И :

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА Б.М.М. с ЕГН **********,***:

1. имот № 029198, с площ от 9.298 дка, в землището на с. Боровци, местността „ Златковото”, при съседи: имот № 029197 – нива на С.П.М., имот № 029180 – полски път на Община Берковица, имот № 029162 – нива на „Ромфарм компани” ООД и имот № 114006 – широколистна гора на Петър Кузманов Атанасов;

2.Имот № 037012 – пасище с площ 2.501 дка в землището на с. Боровци, местността „Бишлиница”, трета категория, при съседи: н-ци на Асенов Георгиев Попов, МЗГ-ДА, наследници на И. Тодоров Колов, наследници на Крум Георгиев Парчов, наследници на Петко Богданов Гьонин, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ;

3.Имот № 068029 – нива от 1.225 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността „Чешмата”, трета категория, при съседи: наследници на Григория Ваков Пенчев, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ, наследници на Давидко Игнватов И., наследници на Истатко Петров М., наследници на Стефан П.М., наследници на Филон Р. Христов, наследници на Григория Младенов Бонов;

4.Имот № 068046 – нива от 1.645 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността  Чешмата, трета категория при съседи: наследници на Стефан П.М., земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, наследници на И. Тодоров Колов, наследници на Йордан Кирков Колов, Петър Ненов П., наследници на Богдан Младенов Вацов, наследници на Тодор Алексов И.;

         Стойността на дела възлиза на 5299.40 лева.

 

ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ НА М.Б.Г. с ЕГН **********,*** и С.Б.К. с ЕГН **********,***:

1.имот № 048107 с площ от 10.212 дка, находящ се в землището на с. Боровци, местността „ Равнището”, при съседи: имот № 048104 – нива на И.Р.И., имот № 048035 – нива на насл. на Салтир Каменов Русимов, имот № 048103 – нива на „Агроенерджи инвест” АДСИЦ и имот № 049504 – полски път на Община Берковица;

2. имот № 088007, нива от 4.712 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Бальовска бара, пета категория, при съседи: полски път на Община Берковица, полски път на Община Берковица, наследници на Донка и И. Павлови, ,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ, Тодор Георгиев Попов;

 Стойността на дела възлиза на 8135.40 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА С.П.М. с ЕГН **********,*** освободител №8а, ет.2,ап.3:

1.Имот № 022031 – нива от 5.497 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността „Селището”, шеста категория, при съседи: наследници на И.Р. Паликарски, полски път на Община Берковица, наследници на Серафим Георгиев Гьонин; Серафим И. Цеков, н-ци на Михаил И. Печов;

2. имот № 029197, с площ от 9.299 дка, в землището на с. Боровци, местността „ Златковото”, при съседи: имот № 029151 – нива на Петър Ненов П., имот № 029180 – полски път на Община Берковица, имот № 029198 – нива на Б.М.М., имот № 114006 – широколистна гора на насл. на Петър Кузманов Атанасов, имот № 114008 – широколистна гора на насл. на Симеон Алексов И. и имот № 114009 – широколистна гора на Ставри Каменов Младенов;

Стойността на дела възлиза на 3736.90 лева.

 

ПОСТАВЯ В ДЯЛ НА И.Р.И. с ЕГН **********,*** :

1. Имот № 014056 – пасище, мера с площ от 2.001 дка в землището на с. Боровци, местността „Мъртвината”, девета категория, при съседи: наследници на Първан Н. ***, н-ни на Анания Митов Видов, н-ци на Серафим Георгиев Гьонин и н-ци на Младен Бонов Дончов;

2. Имот № 040022 – нива от 2.001 дка, находяща се в землището на с. Боровци, местността Мехмедица, трета категория, при съседи: полски път на Община Берковица,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ-НГ,  н-ци на Тодор Атанасов Коцов, Милан Младенов Вацов;

3. имот № 048104 с площ от 10.211 дка, находящ се в землището на с. Боровци, местността „Равнището”, при съседи: имот № 048101 – нива на „Ромфарм компани” ООД, имот № 048035 – нива на насл. на Салтир Каменов Русимов, имот № 048107 на М.Б.Г. и С.Б.К. и имот № 049504 – полски път на Община Берковица;

 Стойността на дела възлиза на 7608.50 лева.

ОСЪЖДА И.Р.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Б.М.М. с ЕГН **********,*** сумата от 1000.00 лева за уравнение на дяловете.

 

ОСЪЖДА М.Б.Г. с ЕГН **********,*** и С.Б.К. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на С.П.М. с ЕГН **********,*** освободител №8а, ет.2,ап.3 сумата от 2000.00 лева за уравнение на дяловете.

 

ОСЪЖДА Б.М.М. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на С.П.М. с ЕГН **********,*** освободител №8а, ет.2,ап.3 сумата от 269,35 лева по иска по чл. 30, ал.3 ГПК.

 

ОСЪЖДА С.П.М. с ЕГН **********,*** освободител №8а, ет.2,ап.3 ДА ЗАПЛАТИ на Б.М.М. с ЕГН **********,***  сумата от 506.25 лева направени в производството разноски.

 

ОСЪЖДА И.Р.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на Б.М.М. с ЕГН **********,*** сумата от 46.25 лева направени в производството разноски.

 

ОСЪЖДА М.Б.Г. с ЕГН **********,*** и С.Б.К. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ на Б.М.М. с ЕГН **********,*** сумата от 46.25 лева направени в производството разноски.

 

Извършва прихващане между вземанията на Б.М.М. с ЕГН **********,*** и С.П.М. с ЕГН **********,*** освободител №8а, ет.2,ап.3 до размера на по-малкото от тях.

 

ОСЪЖДА Б.М.М. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на 247.80 лева, както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА М.Б.Г. с ЕГН **********,*** и С.Б.К. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТЯТ в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на 247.80 лева, както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА С.П.М. с ЕГН **********,*** освободител №8а, ет.2,ап.3 ДА ЗАПЛАИ в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на 247.80 лева, 50.00 лв. ДТ по иска по чл.30, ал.3 ГПК,  както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

ОСЪЖДА И.Р.И. с ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ в полза на държавата по сметка на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС ДТ в размер на 247.80 лева, както и 5.00 лева ДТ за служебно издаване на изпълнителен лист.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред ОС – Монтана в двуседмичен срок от съобщението на страните.

 

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: