Р Е Ш Е Н И Е

за поправка на очевидна грешка

ГР.БЕРКОВИЦА, 26.04.2017 г.

Гр.д. 111/2014 година

 

         Постъпила е молба за поправка на очевидна фактическа грешка от адв. Д.Д., пълномощник на ищците М.Д.П. и Д.Й.С.. В предоставения срок ответниците не вземат становище по молбата. Съдът намира, че не се налага разглеждане на молбата в открито съдебно заседание.

         След като се разгледа гр.д. № 111/2014 г. по повод постъпилата молба, съдът констатира, че е допусната очевидна фактическа грешка в диспозитива на постановеното от съда решение, като е пропуснато да се посочи, че имота се намира в землището на с. Бързия.

 

Ето защо молбата, подадена на основание чл.247 ГПК е основателна, поради което

        

Р  Е  Ш  И :

 

         ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решението си от 27.04.2016 година, като се допълни, че имота се намира в землището на с. Бързия.

 

        

         Решението подлежи на обжалване пред МОС в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

                                                                                             

 

РАЙОНЕН  СЪДИЯ :