М О Т И В И към НОХД № 335/2016 г.

23.11.2016год.

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура-Берковица против Н.Р.Н. ***, с обвинение по чл. 354в, ал.1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Районна прокуратура-Берковица поддържа обвинението. Пледира за наказание в размер под законоустановения минимум ,което да се определи при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК , чието изпълнение се отложи за изпитателен срок от три години, както и на основание чл.55 ал.3 от НК да не се налага предвиденото наказание глоба.

Подсъдимият в хода на съдебното следствие признава, че  е извършил престъплението, в което е обвинен от прокуратурата .

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност съдът приема за установено следното.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

      Подсъдимият  Н.Р.Н. е роден на *** ***, община гр. Берковица, ул. „Петроханска“ 24, неженен.С влязла в законна сила на 7.10.2010 година присъда по НОХД №30217/2010 година по описа на Районен съд- гр. Монтана за умишлено престъпление от общ характер- чл.354в ал.1 и чл.354а ал.1 от НК е осъден на шест месеца лишаване от свобода като на основание чл.66 ал.1 от НК изтърпяването на наказанието е отложено за срок от три години. Реабилитиран по право- чл. 86 ал.1 т.1 от НК.

         Подсъдимият Н.Р.Н. е с постоянен адрес ***, но живее в дома на майка си, находящ се в с. Бързия, област Монтана, община гр. Берковица на ул. „Петроханска“ №24.

         На 14.07.2016 година след подаден оперативен сигнал служители на РУ МВР- гр. Берковица извършили претърсване и изземване на цитирания адрес. В дворното място в близост до стопанска постройка е намерена саксия със засадено в нея зелено растение. При извършен полеви наркотест същото  реагирало на канабис като теглото му е общо 295 грама. Съставен е протокол за претърсване и изземване от същата дата.Тези действия са одобрени от състав на БРС с определение от 14.07.2016 година по ЧНД № 210/2016 година.

         Съгласно заключението на вещото лице инж. Е.П.К. - експерт в НТЛ при ОД МВР- гр. Монтана по назначената и изготвена физико- химическа експертиза /л. 31-32/ е видно, че в случаят се касае до 50 гр. коноп/марихуана/ със съдържание на наркотично действащ компонент ТНС/тетрахидроканабинол/ 0.97%.

От приложения протокол за оценка на наркотични вещества от 20.10.2016 година/л. 35 от досъдебното производство/ съставен на основание Заповед № Із-3209/15.12.2012 година на Министъра на вътрешните работи и ПМС №23/29.01.1998 година е видно, че стойността на така намерените и иззети с протокол за оглед на местопроизшествие наркотични вещества възлизат общо на 300.00 лева.

         От събраните в хода на досъдебното и съдебното производство доказателства се установяват следните факти:

         На досъдебното производство е проведен разпит на подсъдимият Н., който е направил самопризнания, че той е засял и се е грижел за  растението тъй като е зависим и същото му е било необходимо  за лична употреба. Разпитани са като свидетели и полицейските служители Н.С. и свид. Д.к.,които установяват,че и пред тях подсъдимият обяснил по време на проверката,че растението е засято  и отглеждано от него. Разпитана неговата майка,която е тежко болна е дала показания, в които твърди, че не е виждала в двора  да растат и да се отглеждат растения и не знае нищо. Въз основа на обстоятелствата, установени чрез протокола за оглед на местопроизшествието и показанията на свидетелите и заключението на експертиза за физико-химическо изследване прокуратурата е стигнала до извода, че автор на деянието е подсъдимия и същият е бил обвинен в престъпление по чл.354в, ал.1 от НК.

         В хода на съдебното следствие съдът провери доказателствата, събрани на досъдебното производство. Подсъдимият  дава обяснения по обвинението. Свидетелката Т. Д. не се явява поради влошено здравословно състояние и  нейните показания, дадени в хода на досъдебното производство  бяха прочетени и приобщени към доказателствения материал след дадено съгласие от страните.

         В хода на съдебното производство, обаче бяха разпитани свидетелите Н.С. и Д.К.. Съдът намира показанията на свидетелите.за правдиви и достоверни. Същите са полицейски служители, които са били изпратени да проверят дали полученият сигнал за наличие на забранени растения коноп в двора на подсъдимия е верен. Свидетелите са незаинтересовани от изхода на делото и преразказват това, което са видели и чули. След като това не е така съдът прави извода, че свидетелите са обективни и показанията, които дават са коректни и отговарящи на действителността.

         Категорично по делото е установено също така, че намерените и иззети от двора на  Н. растения са коноп. В тази насока е заключението на експертизата за физико-химическо изследване. То е категорично, че изследваните растения са коноп със съдържание на тетрахидрокарабинол – 0.97 т.%.

         От установените чрез доказателствените средства факти съдът прави фактическият извод, че автор на престъплението е подсъдимият Н.Н., който е засял и отглеждал растения коноп в нарушение на ЗКНВП.

        

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

При така изяснената фактическа обстановка съдът прие, че подсъдимият Н.Р.Н. е осъществил състава на престъплението по чл. 354в, ал.1 от НК, за това, че от неустановена дата до 14.07.2016 година в с. Бързия, област Монтана, община гр. Берковица на ул. „Петроханска“ № 24 без надлежно разрешително в нарушение разпоредбата на чл. 30 ЗКНВП и приложение № 1 от същия закон засял и отгледал наркотични вещества- 50гр. коноп/марихуана/ със съдържание на наркотично действащ компонент ТХТ /тетрахидроканабинол/ 0.97% на стойност 300.00 лева.като горните вещества представляват високо рискови наркотични вещества съгласно приложение № 1 към чл.3 ал.2 от ЗКНВП. 

От обективна страна подсъдимият Н. е осъществил  всички признаци на деянието на по чл. 354в, ал.1 от НК. Осъществил е изпълнителното деяние на престъплението в неговите две проявни форми, а именно – засял и отглеждал. Засял семена от растението и отглеждал същото растение в нарушение на разпоредбата на чл.27 от ЗКНВП.

Извършил е деянието при форма на вината пряк умисъл. Съзнавал е всички признаци от обективната страна на престъплението, а именно, че е засял и отглеждал коноп в нарушение на ЗКНВП.

 

         ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

Съдът определи на подсъдимият Н.Н. наказание в размер на една  четири месеца лишаване от свобода, което отложи за изпитателен срок от три години.

При определяне на наказанието съдът съобрази следното: Подсъдимият Н. не е осъждан. Същият е млад човек,не работи и е с основно образование.В момента се намира в тежко семейно и материално положение,тъй като се грижи сам за тежко болната си майка. Отглеждал е растенията за собствена нужда,тъй като в момента е на метадон. Няма данни да е разпространявал наркотичното вещество или да е извършвал търговия с него. Стойността на предмета на престъплението е нисък. Тези обстоятелства съдът прие като многобройни смекчаващи отговорността му и определи наказанието при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК, като му наложи наказание под специалния минимум от две години лишаване от свобода предвиден в закона. Съдът определи наказание от четри месеца лишаване от свобода, което счете за съответно на личността на дееца и извършеното от него престъпно деяние. Съдът счита, че наказанието в този размер ще въздейства възпиращо и превъзпитателно върху подсъдимия. Ще го  поправи и принуди към спазване на законите.

Съдът счита, че за постигане целите на наказанието по чл.36 от НК не е необходимо подс. Н. да изтърпява наказанието ефективно в място за лишаване от свобода. Тези цели могат да бъдат постигнати и с приложение на института на условното осъждане. Предвид тези аргументи съдът определи минималния изпитателен срок от три години.

 Съдът счете, че целите на наказанието могат да бъдат постигнати и без прилагането на кумулативното наказание глоба, предвидено в чл. 354в, ал.1 от НК, и поради това приложи нормата на чл.55, ал.3 от НК

Съдът отне в полза на Държавата иззетите с протокол за претърсване и изземване от 14.07.2016 година на РУ МВР- гр. Берковица наркотични вещества, притежаването на което е забранено.

Накрая съдът се занима и по въпроса за разноските, като осъди         подсъдимият Н.Н. да заплати по сметка на ОД на МВР-Монтана направените на ДП  разноски в размер на 68.98 лева, както и сумата от 5.00 лева за издаване на изпълнителни листи.

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: