МОТИВИ  към присъда, постановена по НОХД № 333/2016 г. на Районен съд-Берковица-23.11.2016год.

 

Обвинението срещу подсъдимия Д.В.М.-роден на *** ***, живущ ***, българин,български граж                                                        данин, неженен, неосъждан, със   средно образование, на работа                                                                     като управител на фитнес                                                                     клуб“Олимп“-гр.Враца,ЕГН ********** е за  това ,че на 10.04.2016 година около 2.30 часа през нощта в гр. Вършец пред дискотека „Найт Таун“  нанесъл побой над Р.Т.Т. ***, вследствие което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в претърпени болки и страдания/ оток и кръвонасядане на клепачите на ляво около и лява скула без притваряне на клепачната цепка;кръвонасядане на долен десен клепач, както и кръвонасядане на двете устни с охлузване на горна/ като деянието е извършено по хулигански подбуди- на публично място и без да е провокиран от пострадалия- престъпление по чл.131 ал.1 т.12 предложение четвърта във връзка с чл.130 ал.2 от НК. 

       Производството протече по реда на гл.27 от НПК – съкратено съдебно следствие в производството пред първата инстанция, в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК, като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласил да не се събират доказателства за тези факти.

Представителят на Районна прокуратура Берковица, счита, че обвинението е доказано по несъмнен начин. Предлага на подсъдимия  да се наложи административно наказание глоба по чл.78а ал.1 от НК, в размер по преценка на съда.

Подсъдимият М. участва лично и с упълномощен защитник в производството. Признава се за виновен по повдигнатото против него обвинение. Признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт в особеното производство по реда на глава 27 от НПК- съкратено съдебно следствие в хипотезата на чл.371, т.2 от НПК. Съжалява за извършеното. Упълномощеният защитник на подсъдимия счита, че в случай на осъдителна присъда за подсъдимия М. се приложи разпоредбата на чл.78а ал.1 от НК като се наложи наказание глоба към минималния,предвиден в закона предвид обстоятелството,че той е единствения работещ в семейството,а има и малко дете,за което трябва да се грижи и издържа.

Граждански иск не е предявен.

         От фактическа страна с оглед разпоредбата на чл. 373, ал. 3, вр. с чл. 372, ал.4, вр. чл.371, т.2 от НПК, съдът прие за установени следните обстоятелства, изложени от прокурора в обвинителния акт:

 

        На 10.04.2016 година вечерта свидетелят Р.Т.Т. посетил дискотека „Найт таун“ в гр. Вършец. Около 2.30 часа през нощта излязъл навън пред входа като видял и разговарял със свидетелите П.И.И. и И.Д.М.. В един момент към групата се приближил подс. Д.В.М. /същият бил посетител на заведението с компания/, който без какъвто и да било повод започнал да нанася удари с ръка в областта на лицето на свидетеля Т.. При един от ударите последният паднал на земята. Тъй като не се чувствал добре посетители на заведението му помогнали да се изправи и е отведен в медицинско заведение за оказване на необходимата медицинска помощ. Поведението на подсъдимия предизвикало силно възмущение у присъстващите на скандала.

         Съгласно заключението на вещото лице д-р Р. Рангелов по назначената и изготвена съдебно- медицинска експертиза/л. 36-37 от досъдебното производство/ вследствие така нанесения му побой и последвалото падане на земята пострадалият Р.Т.Т. е получил оток и кръвонасядане на клепачите на ляво около и лява скула без притваряне на клепачната цепка;кръвонасядане на долен десен клепач, както и кръвонасядане на двете устни с охлузване на горна. Вещото лице е категорично, че причинените наранявания са довели до претърпени болки и страдания- лека телесна повреда по смисъла на чл.130 ал.2 от НК.

Заключението на експертизата не е оспорено от страните, а съдът го приема за добросъвестно и компетентно дадено.

Гореописаната фактическа обстановка съдът приема за установена от самопризнанията на подсъдимия по реда на чл.371 т.2 от НПК, които се подкрепят от събраните на досъдебното производство доказателства приобщени по реда на чл.283 от НПК –заключение на съдебно-медицинска експертиза; справка за съдимост на  подсъдимия и всички приложени и приети по ДП писмени доказателства. Съдът кредитира гласните доказателства по делото изцяло, тъй като същите са обективни, правдиви и непротиворечиви, логични и последователни. Показанията на разпитаните по делото свидетели установяват по безспорен начин изложената по- горе фактическа обстановка. Между същите съдът не констатира противоречия, които да дадат основание на съда да не ги кредитира. В подкрепа на изложената по- горе фактическа обстановка са и събраните в хода на досъдебното производство писмени доказателства, приобщени към доказателствения материал по делото по реда на чл.283 от НПК

В хода на съдебното следствие не са ангажирани доказателства противни на така възприетата фактическа обстановка, което да налага отделното им обсъждане.

 

ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ:

При така установената по делото фактическа обстановка, съдът намира за доказано по безспорен и несъмнен начин, че:

- подсъдимият Д.В.М.  на 10.04.2016 година около 2.30 часа през нощта в гр. Вършец пред дискотека „Найт Таун“  нанесъл побой над Р.Т.Т. ***, вследствие което му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в претърпени болки и страдания/ оток и кръвонасядане на клепачите на ляво около и лява скула без притваряне на клепачната цепка;кръвонасядане на долен десен клепач, както и кръвонасядане на двете устни с охлузване на горна/ като деянието е извършено по хулигански подбуди- на публично място и без да е провокиран от пострадалия, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на  престъпление по чл.131 ал.1 т.12 предложение четвърта във връзка с чл.130 ал.2 от НК. 

Изпълнителното деяние спрямо пострадалия  е извършено от подсъдимия чрез действия, които са в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат. Деянието е извършено по хулигански подбуди. Като правило хулиганските подбуди предполагат отсъствие на лични отношения между виновния и пострадалия. Цялостното отношение и поведение на подсъдимиия към пострадалия и към случилото се, показват незачитане на нормалните, съответстващи на правилата взаимоотношения в обществото  . Агресивното поведение и  нанесеният  побой, сочат  несъмнено  на явно и грубо неуважение към обществото и противопоставяне на общоприетите правила на приличие. Вън от всякакво съмнение е, че поведението на подсъдимия  е било насочено към засягане телесната неприкосновеност  на св. Годоров и към посегателство срещу установения в страната ред и спокойствие, в този смисъл хулиганските подбуди са елемент от състава на престъплението.Поведението на М. е било непристойно, грубо и неетично, защото деянието е извършено на улицата пред дискотека „Найт Таун“  и чрез засягане на телесната неприкосновеност на пострадалия. Действията на подсъдимия са довели до възмущението на свидетелите на инцидента . При всички тези изложени по-горе съображения се налага извода, че действията на подсъдимия  могат да бъдат квалифицирани единствено като действия, осъществени по хулигански подбуди с причиняване на лека телесна повреда.

     Телесната повреда е понятие с медицинско и правно съдържание. В медицината с понятието "телесна повреда" се означава всяко нарушение на анатомичната цялост или физиологичните функции на тъканите и органите на човешкия организъм вследствие въздействие на увреждащи фактори от външната среда. В медицински аспект понятието "телесна повреда" съдържа медико-биологичната характеристика на анатомични и функционални нарушения на организма, които той е претърпял от външния вредоносен фактор.

За да е налице фактическия състав на чл.131 ал.1 т.12 вр. чл.130 ал.2 от НК следва да са налице от обективна страна следните предпоставки: да е налице лека телесна повреда; същата да е извършена по хулигански подбуди; деянието да е извършено при пряк умисъл. Едва при наличието на тези предпоставки би бил осъществен фактическия състав на посоченото престъпление от общ характер.

Налице е квалифицирания състав на чл.131 ал.1 т.12 от НК. Съдебната практика безпротиворечиво е изяснила смисъла на квалификацията „хулигански подбуди” – едно деяние е такова, когато е предшествано или съпроводено от хулигански действия, които са подтикнали дееца да го извърши, когато е извършено по мотиви, изразяващи се в явно неуважение към обществото, пренебрежение към правилата на обществото и човешката личност.

Изпълнителното деяние спрямо пострадалия Т. е извършено от подсъдимия чрез действия, които са в пряка причинна връзка с настъпилия вредоносен резултат. Тези действия са довели до възмущението на присъстващите на инцидента свидетели. При всички тези изложени по-горе съображения се налага извода, че действията на подсъдимия  могат да бъдат квалифицирани единствено като действия, осъществени по хулигански подбуди с причиняване на лека телесна повреда.

    

ВИД И РАЗМЕР НА НАКАЗАНИЕ:

При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанието, залегнали в чл.54 от НК, изхождайки от вида и размера на предвиденото в закона наказание за извършеното престъпление – лишаване от свобода до една година или пробация при лека телесна повреда по чл.130, ал.2 от НК, както и от наличните смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, като се съобрази и с целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК – т.нар. генерална и специална превенции.

Съдът отчете като смекчаващи отговорността обстоятелства за  подсъдимия – направените признания  в хода на съдебното производство; изразеното  критично отношение към извършеното деяние и чистото съдебно минало.

С оглед предвиденото наказание по чл.131, ал.1, т.12, във връзка с чл.130, ал.2 от НК - лишаване от свобода до една година или пробация, императивният характер на разпоредбата на чл.78а от НК, чистото съдебно минало на подсъдимия М. към датата на деянието, липсата на причинени съставомерни имуществени вреди и липсата на отрицателни предпоставки по чл.78а, ал.7 от НК, съдът намира, че са налице предпоставките на чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимия Крумов от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба" по чл.78а ал.1 от НК.

При определяне размера на наказанието съдът взе предвид обществената опасност на деянието, личността на дееца, цялото конкретно своеобразие на обстоятелствата, при които е извършено престъплението и всички смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства.

На основание чл.131, ал.1, т.12, във връзка с чл.130, ал.2, във връзка с чл.305, ал.5, предложение последно от НПК, във връзка с чл.78а, ал.1 от НК съдът освободи от наказателна отговорност подсъдимия М. и му наложи административно наказание ГЛОБА, при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства, в размер на минималния визиран в разпоредбата на чл.78а ал.1 от НК, а именно 1000.00 /хиляда/ лева.

Съдът счита, че наложеното наказание в максимална степен ще изпълни целите на наказанието и ще спомогне, както за превъзпитаването на подсъдимия, така и ще подействат и възпиращо спрямо останалите членове на обществото.

 

 

 ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ:

 

С оглед изхода на делото, на основание чл.189, ал.3 от НПК, съдът осъди подсъдимиия да заплати по сметка на ОД на МВР-Монтана сумата от 96,60лв. разноски по ДП .

Така мотивиран, съдът постанови присъдата си.

                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: