Мотиви към решение , постановено на 15.11.2016г. по АНД №330 по описа за 2016г., от Районен съд-Берковица.

 

Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК във вр. с чл.78а от НК.

       Образувано е по Постановление на прокурор при Районна прокуратура    гр.Берковица, с което се предлага обвиняемия К.М.К. -роден на ***год. в гр.Берковица , българин , бълг.гражданин , неженен , неосъждан , ученик в 12-ти клас , с постоянен адрес ***  , ЕГН ********** след като бъде признат за виновен  в това, че от месец октомври 2015 година до месец октомври 2016 година в частен дом в гр. Вършец, находящ се в кв. „Изток“ на ул. „Втора“ № 5 заживял съпружески с непълнолетната и ненавършила 16 годишна възраст Димитрина Вениславова Кръстева от с. Арчар, област Видин, ЕГН **********, без да сключи граждански брак, от което съжителство имат едно дете- Миладин К.М., родено на *** година - престъпление по чл.191, ал.1 от НК., да  бъде освободен от наказателна отговорност и му бъде наложено административно наказание съгласно чл.78 А от НК.

   Обвиняемият К.М.К.  се признава за виновен за извършеното деяние. В хода на съдебното производство моли съда да му наложи административно наказание към минималния размер.

   Районна прокуратура град Берковица ,редовно призовани,не се представляват.

   Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на  обвиняемия и становището на прокурора, намира за установено следното:

   Обвиняемият К.М.К. *** . Не е осъждан за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а ал. 1 от НК.

         Непълнолетната свидетелка Димитрина Вениславова Кръстева е родена на *** година. До месец октомври 2015 година живеела с родителите си в с. Арчар, област Видин. След тази дата и след запознанството си с обвиняемия К.М.К. се преместила и заживяла на съпружески начала с него в дома му, находящ се в гр. Вършец, кв. „Изток“ на ул. „Втора“ № 5.От това съжителство на 15.04.2016 година в МБАЛ- гр. Монтана се родило детето Миладин К.М.. Граждански брак двамата не са сключвали поради ниската възраст на свидетелката Кръстева.

         От субективна страна обвиняемият е съзнавал противоправният характер на поведението си и е желаел настъпването на евентуален вредоносен резултат. Със заживяването на съпружески начала с непълнолетната Кръстева деянието е осъществено и завършено и от обективна страна.

          Разпитана на ДП Димитрина Вениславова Кръстева   твърди,че доброволно е решила да живее с обв. К. .Обяснява,че това се е случило със знанието и съгласието на родителите им,дори като навърши 16 години ще се оженят . 

         Гореизложената фактическа обстановка се потвърждава по безспорен и несъмнен начин от свидетелските показания на посочените по-горе свидетели , чиито показания съдът кредитира, като обективни и безпристрастни и  от писмените доказателства събрани на ДП. В тази насока са и обясненията на обвиняемия К.   и по нея не се спори.   

       Предвид възприетата и описана по–горе фактическа обстановка съдът намира, че обвиняемият К.М.К.    е осъществил от обективна страна престъпният състав на чл. 191 ал. 1 от НК, като от   месец октомври 2015 година до месец октомври 2016 година в частен дом в гр. Вършец, находящ се в кв. „Изток“ на ул. „Втора“ № 5 заживял съпружески с непълнолетната и ненавършила 16 годишна възраст Димитрина Вениславова Кръстева от с. Арчар, област Видин, ЕГН **********, без да сключи граждански брак, от което съжителство имат едно дете- Миладин К.М., родено на *** година .

     От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – обвиняемият е съзнавал, че няма право да живее с ненавършило пълнолетие момиче.

     Анализът на събраните доказателства водят до извода, че по несъмнен начин обвиняемият К.   е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 191 ал. 1 от НК.

    Имайки предвид изложеното и при това тълкуване на закона, съдът признава за виновен обвиняемия Мирослав Василев     за извършеното деяние по чл. 191 ал. 1 от НК, като намира, че са налице предпоставките на чл. 78а, ал. 1, б. ”а” – б. ”в” от НК – т. е следва да бъде ОСВОБОДЕН ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и да му се наложи АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ - ГЛОБА в размер на 1000.00 / хиляда / лева. В особената част на НК са предвидени за това престъпление наказания - до две години лишаване от свобода или пробация,както и обществено порицание.Подсъдимият  не е осъждан, досега по отношение на същия не е прилагано освобождаване от наказателна отговорност, а имуществени вреди от престъплението не са причинени – деянието е формално и не предвижда настъпване на вредоносен резултат.

         При определяне размера на глобата съгласно чл. 27 ал. 2 от ЗАНН и чл. 78а ал. 1 НК съдът съобрази, че подсъдимият е извършил престъпно деяние за първи път, има чисто съдебно минало, а видно от данните по делото се касае за мъж на сравнително млада възраст с неустановени месечни доходи, поради което съдът наложи размер на глоба предвиден в чл. 78а, ал. 1 НК при минимума. Съдът не определи по–голям размер глоба, считайки, че и наложения е съобразен с тежестта на извършеното деяние от обвиняемия Василев  и другите обстоятелства по чл. 27, ал. 2 от ЗАНН, освен това липсват данни по делото, които да обосновават налагането на по – голям размер глоба.

              Водим от горното,съдът постанови решението си.

 

Председател: