МОТИВИ           

 

  НОХД  №315/2016год.-08.11.2016год.

 

 

Районна прокуратура – Берковица е повдигнала обвинение против подсъдимия Н.Я. ДОБАРДЖИЧ - роден на ***г., в Сърбия, гр. Бело поле, сръбски гражданин, неженен, със съредно образование, работещ, чисто съдебно минало, ЕГН ************* за това , че на 13.08.2016г., в гр.Берковица, по улица „Александровска, управлявал собствено МПС – лек автомобил „Рено Меган с рег. № NP048-WA, след употреба на  алкохол и с концентрация на такъв в кръвта на 1,2 промила на хиляда, а именно 1,38 промила, установено по надлежен ред с техническо средство “Алкотест 7510, с фабричен № ARDM 0226 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Прокурорът поддържа изцяло така повдигнатото обвинение и намира за безспорно установено по делото подсъдимият да е осъществил състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК. Счита, че деянието е извършено от подсъдимия при условията на пряк умисъл, а при определяне на наказанието за извършеното от Н.Я. ДОБАРДЖИЧ  престъпление следва да се вземат предвид като смекчаващи вината обстоятелства самопризнанието, чистото съдебно минало и оказаното съдействие на досъдебното производство за разкриване на обективната истина. Излага становището да бъде наложено наказание за престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 55, ал. 1,т.1 от НК,тъй като  са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства – лишаване от свобода в размер под минимума на предвиденото в посочения текст, като наказанието лишаване от свобода с оглед постигане на целите му по чл. 36 от НК, както и с оглед поправянето и превъзпитаването на дееца може да се постигне и с условно осъждане на основание чл. 66, ал. 1 от НК ,както и да не се налага предвиденото  наказание глоба .

Предлага на основание  чл. 343г във връзка с чл. 343б, ал. 1 във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимият да бъде лишен и от право да управлява МПС.

Подсъдимият признава вината си, изразява съжаление за стореното, дава кратки обяснения във връзка с извършеното деяние.Подсъдимият разбира и говори перфектно български език,може също да чете на български , тъй като в продължение на много години пътува в България по работа.Поради това подсъдимият е отказал да му бъде назначен преводач и разпита и в съдебно заседание се проведе без участието на такъв Назначеният му на ДП служебен защитник пледира за налагане на наказание под минималния,предвиден в закона размер при приложение разпоредбата на чл.66 ал.1 от НК.

Съдът, след като се запозна с приложените по делото доказателствени материали, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, намира от фактическа и правна страна за установено следното:

      Подсъдимият Н.Я. ДОБАРДЖИЧ е роден на ***г., в РСърбия, гр. Бело поле. Живее в Република Сърбия, с.Нови Пазар, ул. „Авноя № 41. Осъждан е с една присъда, за престъпление по чл.343, ал.1, б. „в“ от НК като му е било наложено наказание лишаване от свобода за срок от 2 години, условно - с 4 годишен изпитателен срок. Присъдата е по НОХД 600/2003г. на СОС, влязла в сила на 05.02.2005г. Към момента на настоящото деяние е бил реабилитиран по право.

Подсъдимият е правоспособен водач на МПС .

На 13.08.2016г. подсъдимият се намирал в България на гости на своя позната от гр.Монтана.Заедно с нея отишъл  в гр.Берковица в ресторант „Адашите” на вечеря.По време на вечерята подсъдимият употребил алкохол.Въпреки това , сръбският гражданин Н.Д. се качил в лекия си автомобил, марка „Рено Меган „, с рег.№ NP048-WA и тръгнал по улица „Александровска „ по посока от центъра на града към бензиностанция „ОМВ“. Под въздействие на изпития алкохол той загубил контрол върху автомобила и се блъснал в знак“Г-9“, който бил поставен в островчето на кръстовището при бензиностанцията. При опит да излезе от островчето бил забелязан от дежурен автопатрул в състав полицай С.М. ***. Те решили да проверят водача на автомобила. От представените документи установили самоличността на водача. На място извикали пътен контрол-полицай П.Д., който изпробвал водача за алкохол с техническо средство“Алкотест 7510, с фабричен № ARDM 0226. Уредът отчел стойности на алкохол- 1,38 промила на хиляда. На водача веднага бил издаден талон за кръвна проба, но той отказал да даде кръв за изследване. За извършеното нарушение бил съставен акт за установяване на административно нарушение №404/13.08.2016година по регистъра на РУП –Берковица.

Горната фактическа обстановка Съдът приема за безспорно и категорично установена от обясненията на подсъдимия, от показанията на свидетелите М.,Д.,П. и тези на И.И. прочетени по реда на чл.281 ал.5 във връзка с ал.1 т.5 от НПК,както и приетите и прочетени по реда на чл.283 от НПК писмени доказателства.

Не се констатират противоречия в обясненията на подсъдимия и показанията на свидетелите, които да повлияят на преценката на съда, изградена по вътрешно убеждение въз основа на събраните доказателства, че престъплението е извършено виновно от дееца.

При така установената безспорна фактическа обстановка Съдът намира от правна страна, че с деянието си подсъдимият Н. Добарджич  е осъществил обективните и субективни признаци от състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК за това, че на 13.08.2016г., в гр.Берковица, по улица „Александровска, управлявал собствено МПС – лек автомобил „Рено Меган с рег. № NP048-WA, след употреба на  алкохол и с концентрация на такъв в кръвта на 1,2 промила на хиляда, а именно 1,38 промила, установено по надлежен ред с техническо средство “Алкотест 7510, с фабричен № ARDM 0226 .

От обективна страна с действията си подсъдимият осъществява обективните признаци от състава на престъплението по чл. 343б, ал. 1 от НК, като управлява посоченото моторно превозно средство след употреба на алкохол, установено съгласно разпоредбите на Наредба № 30 от 27.06.2001 година за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства, като съдържанието на алкохол в кръвта му надвишава инкриминираната граница от 1,2 на хиляда, а именно 1,38 на хиляда.

От субективна страна деянието е извършено при наличието на пряк умисъл. Подсъдимият разбира обществено опасния характер на извършеното от него, като предвижда и обществено опасните последици от деянието си, но въпреки това съзнателно кара след употреба на алкохол, с което иска и настъпването на тези последици.

С оглед на посочената и приета по-горе правна квалификация на извършеното от подсъдимия престъпление, за което е подведен под наказателна отговорност, за да определи наказанието му, предвид целите по чл. 36 от НК, Съдът намира следното:

Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете – чистото съдебно минало и признаването на вината,  изразяването на съжаление за стореното,ниската концентрация на алкохол ,установена при проверката , доброто му процесуално поведение по време на проверката и в съдебно заседание .Тези обстоятелства, съпоставени в относителната си тежест и имащи значение за отговорността на подсъдимия, го характеризират като лице с невисока степен на обществена опасност.Съдът прие ,че при  липсата на отегчаващи вината обстоятелства  следва да определи наказание при условията на чл.55,ал.1,т.1 от НК,приемайки ,че са налице изключителни и многобройни смекчаващи вината обстоятелства,а именно „Лишаване от свобода”,в размер под минимума ,предвиден в разпоредбата на чл.343б,ал.1 от НК, а именно четири месеца

Като взе предвид размера на определеното наказание лишаване от свобода, както и че подсъдимият е с чисто съдебно минало, настоящата инстанция е на мнение, че за постигане на целите му и преди всичко за поправянето на дееца не е наложително това наказание да се търпи реално и може на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено с минимален изпитателен срок от три години.

Отчита се също, че управлението на моторно превозно средство след употреба на алкохол е деяние с висока степен на обществена опасност, поради потенциалната заплаха за здравето и дори живота на останалите участници в движението, но предвид фактите, че до момента няма регистрирана криминална проява, както и  че е трудово  ангажиран, според настоящата инстанция може да се приложи разпоредбата на чл.55 ал.3 от НК и да не му се наложи  превиденото кумулативно наказание глоба .

 Подсъдимият  е правоспособен водач и с оглед на обществената опасност на деянието, но при съобразяване със смекчаващите отговорността обстоятелства, настоящият състав счита, че следва на основание чл. 343г във връзка с чл. 343б, ал. 1 от НК във връзка с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК той да бъде лишен от право да управлява моторно превозно средство, като най-подходящ е срокът от дванадесет месеца, считано от влизане на присъдата в сила .

Тези наказания са най-справедливи, съответстват на обществената опасност на деянието и на дееца, на семейното и имущественото му положение и са в състояние да постигнат целите, предвидени в чл. 36 от НК.

    Водим от гореизложените мотиви съдът постанови присъдата си.

                                                       

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: