МОТИВИ АНД № 302/16 г.-08.11.2016год.

 

Проведено е ДП № 114/ 16  г. по описа на РУ Полиция, гр.Вършец водено срещу Ц.В.К. ***, ЕГН ********** за престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

С постановление от 10.10.2016 година, БРП е направила предложение по чл.375 от НПК във вр. с чл.78а от НК за освобождаване на уличения от наказателна отговорност, като материалите по делото са внесени в съда за произнасяне по реда на чл. 375 и сл. от НПК

Деецът редовно призован,  не се явява ,а се представлява от упълномощен адвокат.

БРП , редовно уведомена,   се представлява от прокурор В.Давидов.

На основание доказателствата по делото, съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

В хода на разследването е установена следната фактическа обстановка:

     Обвиняемият е осъждан за престъпление от общ характер с присъда по НОХД № 68/2011г., която е влязла в законна сила на 28.03.2011г.-условна присъда с 3 годишен изпитателен срок. От влизане в сила на присъдата са изминали три години изпитателен срок, в които обвиняемият не е извършил друго престъпление, следователно е реабилитиран, съгласно чл.86, ал.1, т.1 от НК. Спрямо него не са били прилагани разпоредбите на чл.78а от НК. Той е пълнолетен гражданин. Той е неправоспособен да управлява МПС, не притежава СУ на МПС.

 На  11.08.2016г служители от РУ-Вършец, в състав полицай Иван Евгениев Генков и Крум Крумов- младши автоконтрольор в РУ-Вършец, спрели за проверка в гр. Вършец, на кръстовището на ул. „Климент Охридски” с улица „Отец Паисий“, лек автомобил „Лада Нива”, рег. № М 8325 ВК, управляван от обвиняемия Ц.В.К.. Поискали СУ на МПС на водача, но той не представил такова, тъй като бил неправоспособен и не притежавал СУ на МПС. За същото деяние бил вече наказван с НП № 16-0370-000072/06.06.2016г. на Началник група към ОДМВР, при РУ-Вършец -Монтана., връчено му лично на 26.06.2016г. и влязло в законна сила на 03.07.2016г.

          С деянието Петров е  осъществил състава на чл. 343в, ал.2 НК.

Горната фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите и писмените доказателствени материали по делото.

На ДП  Ц.В.К. признава вината си .

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът счита  , че деецът Ц.В.К. ***, управлявал собствено МПС-лек автомобил „Лада Нива” с рег. № М 8325 ВК, без да притежава свидетелство за управление на МПС и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние с НП № 16-0370-000072/06.06.2016г. на Началник група към ОДМВР, при РУ-Вършец -Монтана., връчено му лично на 26.06.2016г. и влязло в законна сила на 03.07.2016г.  , с което от обективна страна е осъществил състава на  престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено виновно с пряк умисъл, видно от дадените от него обяснения в  ДП.

От приложената справка за съдимост на дееца К.  е видно, че той не е осъждан  и до момента не е бил освобождаван и от наказателна отговорност.

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК по отношение на Ц.В.К.  . За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, наказателният закон предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една до три години и глоба от 500 до 1 200лв.. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1, б „а” от НК при престъпленията извършени умишлено, деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред, ако за престъплението е предвидено наказание „Лишаване от свобода” до три години или друго по-леко наказание. Извън това налице са и останалите условия за приложението на чл.78а от НК.Деецът К.  не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел  ІV от НК. Няма причинени имуществени вреди – съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване. При така изложеното, съдът счита, че правилно и законосъобразно БРП ,с Постановление  от 10.10.16 г.  е изпратила делото на РС- Берковица за разглеждане по реда на чл. 375 от НПК.

Предвид гореизложените обстоятелства, след като по делото не са направени възражения по отношения фактическите констатации от Постановлението,  съдът  счете делото за изяснено от фактическа страна и след преценка на събраните  в наказателното производство доказателства  и в рамките на фактическите положения в Постановлението.

Деецът К.  се признава за виновен по повдигнатото обвинение ,видно от дадените от него обяснения по ДП. Описва фактическата обстановка и авторството на деянието. Проявява съжаление и пълно разкаяние за стореното. Моли за налагане на наказание към минимума, предвиден в закона, като заявява, че не работи .   

При наличие на предпоставките за това, съдът освободи Ц.В.К. ***, ЕГН **********      от наказателна отговорност, като му наложи  на основание чл. 78а  от НК административно наказание “Глоба” в размер на 1000 / хиляда / лева. При определяне размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства, обуславящи отговорността на дееца- съдействие за разкриване на обективната истина относно деянието, проявено съжаление и разкаяние,тежкото му семейно и материално положение предвид обстоятелството,че е безработен и няма постоянни доходи  и липсата на средства,с които да издържа двете си деца, като   счете, че за превъзпитанието му , наложеното адм. наказание  глоба , към минимума, ще изиграе превъзпитателно и възпиращо въздействие върху него.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: