МОТИВИ АНД № 294/16 г.-01.11.2016год.

 

Проведено е ДП № 102/ 16  г. по описа на РУ Полиция, гр.Вършец водено срещу К.И.П. *** и ЕГН **********   за престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. ал.1 от НК.

С постановление от 04.10.2016 година, БРП е направила предложение по чл.375 от НПК във вр. с чл.78а от НК за освобождаване на уличения от наказателна отговорност, като материалите по делото са внесени в съда за произнасяне по реда на чл. 375 и сл. от НПК

Деецът редовно призован,  се явява лично,признава вината си.

БРП , редовно уведомена,   се представлява от прокурор И.Андонова.

На основание доказателствата по делото, съдът прие за установена и доказана следната фактическа обстановка:

В хода на разследването е установена следната фактическа обстановка:

      На   23.07.2016година,около 12.40 часа в град Вършец служители на РУП –Вършец спрели за проверка лек автомобил “ВАЗ 2107“, с ДК№М7704АМ,собственост  на Генади Пенков Генков от град Монтана.Същия се движел по ул.“Христо Ботев”.При извършване на проверката е установено,че проверявания лек автомобил се управлява от обв. К.И.П.  с ЕГН ********** ***.Водачът на МПС не представил СУМП и при направена справка е установено,че същият не притежава такова.За констатираното нарушение на обв.П. е съставен Акт за установяване на административно нарушение №432591/23.07.2016година по описа на РУ „ПОЛИЦИЯ”-Вършец.

         Установено е също така,че обвиняемият управлява МПС - лек автомобил “ВАЗ 2107“, с ДК№М7704АМ  и в едногодишния срок от наказването му по Административен ред с НП  №16-0370-000004/15.02.2016година на Началника на РУ –Вършец,влязло в законна сила на 18.02.2016година  за управление на МПС без да притежава СУМПС.        

          С деянието П. е  осъществил състава на чл. 343в, ал.2 НК.НП му е връчено на 18.02.2016г. и влязло в законна сила на 26.02.2016г..

Горната фактическа обстановка се установява от показания на свидетелите и писмените доказателствени материали по делото.

На ДП и в съдебно заседание  К.П. признава вината си .

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът счита  , че деецът К.И.П. с ЕГН **********   на 23.07.2016г. около 12,40часа  в град Вършец по ул.“Христо Ботев“,моста за кв.”Изток” управлявал лек автомобил “ВАЗ 2107“, с ДК№М7704АМ,собственост  на Генади Пенков Генков от град Монтана, без да притежава СУМПС и в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото такова деяние, наложено му с НП№ 16-0370-000004/15.02.2016година на Началника на РУП към ОДМВР –Монтана,влязло в законна сила на 18.02.2016година  , с което от обективна страна е осъществил състава на  престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК.

От субективна страна деянието е осъществено виновно с пряк умисъл, видно от дадените от него обяснения в  ДП.

От приложената справка за съдимост на дееца П.  е видно, че той не е осъждан  и до момента не е бил освобождаван и от наказателна отговорност.

От гореизложеното се установява, че в случая са налице предпоставките за приложение на чл.78а от НК по отношение на К.И.П.. За извършеното престъпление по чл.343в, ал.2 във вр. с ал.1 от НК, наказателният закон предвижда наказание „Лишаване от свобода” от една до три години и глоба от 500 до 1 200лв.. Съгласно разпоредбата на чл.78а, ал.1, б „а” от НК при престъпленията извършени умишлено, деецът може да бъде освободен от наказателна отговорност по този ред, ако за престъплението е предвидено наказание „Лишаване от свобода” до три години или друго по-леко наказание. Извън това налице са и останалите условия за приложението на чл.78а от НК.Деецът П. не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава осма, раздел  ІV от НК. Няма причинени имуществени вреди – съставомерна последица от деянието, които да подлежат на възстановяване. При така изложеното, съдът счита, че правилно и законосъобразно БРП ,с Постановление  от 04.10.16 г.  е изпратила делото на РС- Берковица за разглеждане по реда на чл. 375 от НПК.

Предвид гореизложените обстоятелства, след като по делото не са направени възражения по отношения фактическите констатации от Постановлението,  съдът  счете делото за изяснено от фактическа страна и след преценка на събраните  в наказателното производство доказателства  и в рамките на фактическите положения в Постановлението.

Деецът П. се признава за виновен по повдигнатото обвинение ,видно от дадените от него обяснения по ДП. Описва фактическата обстановка и авторството на деянието. Проявява съжаление и пълно разкаяние за стореното. Моли за налагане на наказание към минимума, предвиден в закона, като заявява, че не работи .   

При наличие на предпоставките за това, съдът освободи К.И.П. с ЕГН **********     от наказателна отговорност, като му наложи  на основание чл. 78а  от НК административно наказание “Глоба” в размер на 1000 / хиляда / лева. При определяне размера на наказанието, съдът прецени всички обстоятелства, обуславящи отговорността на дееца- съдействие за разкриване на обективната истина относно деянието, проявено съжаление и разкаяние,тежкото му семейно и материално положение предвид обстоятелството,че е безработен и няма постоянни доходи  и липсата на средства,с които да издържа двете си деца, като   счете, че за превъзпитанието му , наложеното адм. наказание  глоба , към минимума, ще изиграе превъзпитателно и възпиращо въздействие върху него.

Водим от гореизложеното, съдът постанови решението си.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: