П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 16.11.2016 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..……………………в публично съдебно заседание на  16.11.2016 г………….……….в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

              

                            Съдебни заседатели: 1. С.М.

 

     2. С.Д.

 

                                                                  

при участието на секретаря ……С. П......……....………….……….

и прокурора…Андонова………...….………….сложи за разглеждане НОХД….320…..по описа за 2016г………….……………докладвано от съдията Филипова….…….………………………….……………… на поименното повикване в….10.30…….............…………….часа се явиха:

Заседанието започва в 10.50 ч. поради изчакване на прокурора.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 271, ал.1 НПК съдът открива съдебното заседание по НОХД № 320/2016 с проверка на явилите се лица:     

ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован се явява лично и с адв. Х..*** се явява прокурор И. Андонова.

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани не се явяват.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че  няма процесуална  пречка за даване ход на делото и

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ход на делото.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 272 НПК съдът снема самоличност на подсъдимият както следва:

А.К.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, с основно образование, безработен, ЕГН **********.

СЪДЪТ разясни на подсъдимия правата, които има в настоящото производство по чл.15, 16, 55, 115, 274 и 275 от НПК, както и правото делото да бъде разгледано като съкратено производство по реда на чл. 370 и сл. от НПК.

АДВ. Х.: Запознати  сме  с правата  си.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 274  ал. 1 от НПК съдът разяснява на  страните правото им на отводи спрямо членовете на съдебния състав, прокурора, съдебния  секретар, вещите лица, както и правото им да възразяват срещу разпита на някои от свидетелите.

ПРОКУРОРА: Нямам искания за отводи.

АДВ. Х.: Нямам искания за отводи.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 274, ал. 2 от НПК съдът разяснява на подсъдимия правата, които има в настоящото производство, а именно: във всеки един момент в хода на съдебното следствие да дава обяснения, както и правото му да не дава такива; да прави искания, бележки, възражения; да сочи нови доказателства и да иска събиране на нови такива; да обжалва съдебните актове, които накърняват неговите права и законни интереси.

АДВ. Х.: Разяснени са ни правата.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 275 ал. 1 от НПК съдът запитва  страните имат ли нови искания по реда на доказателствата и съдебното следствие.

ПРОКУРОРА: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и неговия защитник сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала, поради което моля да го одобрите.

          АДВ. Х.: Моля да дадете ход на делото при условията и реда на чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 381, ал. 1 от НПК, тъй като с подсъдимия и прокурора сме постигнали споразумение, което представяме и моля да одобрите. Същото не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

 

        ПОСТЪПИЛО е споразумение за прекратяване на наказателното производство на основание чл. 384, ал. 1 във вр. с чл. 381, ал. 1от НПК по НОХД № 320/2015 г. по описа на БРС, сключено между адв. Апостол Х. ***, като защитник на подсъдимия А.К.П. от една страна и  И. Андонова от друга – прокурор - РП  Берковица.

ПРОКУРОРА: Считам, че споразумението не противоречи на закона. Подписа под споразумението е мой. С така постигнатото споразумение ще се постигнат целите на наказанието.

АДВ. Х.: Поддържам споразумението. Подписа под споразумението е мой и намирам, че ще се изпълнят целите на наказанието. Подсъдимият се е признал за виновен. Подсъдимият е декларирал, че се отказва от разглеждане на делото по общият ред, за което е подписал съответната декларация. В подкрепа на решението си за вида и размера на наложеното наказание и начина на изтърпяването му, който следва да определите, представям и моля да приемете писмени доказателства за здравословното състояние на подсъдимия. Моля да имате предвид и това, че същият сам се грижи за майка си, която е на 75 години с множество заболявания.

СЪДЪТ на основание чл. 382, ал. 4 от НПК запитва А.К.П. разбира ли обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението и доброволно ли го е подписал.

ПОДСЪДИМИЯТ ЛИЧНО: Разбирам обвинението. Признавам се за виновен. Разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях. Доброволно съм го подписал.

          С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ страните се съгласяват, че подсъдимият А.К.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, с основно образование, безработен, ЕГН ********** СЕ ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН  в това, че за времето от 28.02.2016 г. до 01.03.2016 г. в гр.Берковица при условията на опасен рецидив след като повредил прегради, здраво направени за защита на имот (счупил прозореца на входната врата на мазето), отнел от владението на В.П.Г. *** чужди движими вещи - 1 бр. моторен трион, производител Китай, употребяван, 1 бр. кафе машина „Филипс”, употребявана, непрофесионална, 1 бр. душ (комплект) неупотребяван, 2 бр. батерии за мивка, неупотребявани, 2 бр. гъвкави водопроводни връзки, неупотребявани, 1 бр. пластмасово куфарче за рибарски принадлежности, употребявано, 2 бр. рибарски кукички -употребявани, 2 бр. рибарски поводи, употребявани, 2 бр. корди употребявани, всички вещи на обща стойност 531.48 лева, които са отнети без съгласието на собственика и с намерението противозаконно да ги присвои престъпление по чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.3, пр.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б.”А” и б.”Б” НК.

 

СТРАНИТЕ се съгласяват на ГЕОРГИ АСЕНОВ П. да бъде наложено наказание при приложение разпоредбата на чл. 55 НК   за престъплението по чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.3, пр.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б.”А” и б.”Б” НК  и да му се наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 5 (пет) месеца.

 

РАЗНОСКИТЕ по делото в размер на 53.00 лв. се възлагат на подсъдимия.

 

 

 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е:

 

 

ПОДСЪДИМ:                                  ПРОКУРОР:

          /А. П./                                               /И. Андонова/

                                                                                                                  

         

ЗАЩИТНИК:

                     /адв. А. Х./

 

 

 

 

 

СЪДЪТ намира, че ДЕЯНИЕТО, за което е обвинен подсъдимият, не е от кръга на визираните в чл. 381, ал. 2 от НПК. С престъплението не са причинени имуществени вреди, за които да се претендира възстановяване или обезпечаване. Споразумението е сключено между страните в рамките на предвиденото от правната норма наказание. ПОДПИСАНИЯТ А.К.П. е декларирал, че на основание чл. 381, ал. 6 от НПК се отказва от съдебно разглеждане на НОХД № 320/2016 г. по описа на БРС по общия ред и е съгласен с условията на споразумението.

СЪДЪТ намира, че с така определеното по вид и размер наказание ще бъдат изпълнени целите на наказанието визирани в чл. 36 от НК, както и че представеното споразумение не противоречи на закона и морала и няма пречка да се одобри.

 

ПРЕДВИД горното и на основание чл. 384, ал. 1 във връзка с чл. 382, ал. 7 от НПК, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение, сключено между РП Берковица, представлявана от прокурор И. Андонова от една страна и адв. А. Х. ***, като защитник на подсъдимия А.К.П. – роден на *** ***, българин, български гражданин, осъждан, разведен, с основно образование, безработен, ЕГН ********** и същият е ВИНОВЕН в това, че за времето от 28.02.2016 г. до 01.03.2016 г. в гр.Берковица при условията на опасен рецидив след като повредил прегради, здраво направени за защита на имот (счупил прозореца на входната врата на мазето), отнел от владението на В.П.Г. *** чужди движими вещи - 1 бр. моторен трион, производител Китай, употребяван, 1 бр. кафе машина „Филипс”, употребявана, непрофесионална, 1 бр. душ (комплект) неупотребяван, 2 бр. батерии за мивка, неупотребявани, 2 бр. гъвкави водопроводни връзки, неупотребявани, 1 бр. пластмасово куфарче за рибарски принадлежности, употребявано, 2 бр. рибарски кукички -употребявани, 2 бр. рибарски поводи, употребявани, 2 бр. корди употребявани, всички вещи на обща стойност 531.48 лева, които са отнети без съгласието на собственика и с намерението противозаконнно да ги присвои престъпление по по чл.196, ал.1, т.2, вр. с чл. 195, ал.1, т.3, пр.2, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1, б.”А” и б.”Б” НК, за което му  НАЛАГА наказание  при приложение разпоредбата на чл. 55, ал.1, т.1 НК „лишаване от свобода” за срок от 5 (пет) месеца

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 60, ал.1 ЗИНЗС ОПРЕДЕЛЯ наказанието да бъде изтърпяно в затвор при първоначален  строг режим на основание чл.61, т.2 ЗИНЗС.

 

ОСЪЖДА А.К.П. да заплати по сметка на ОД на МВР сумата от 53.00 лв. направени разноски, както и в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 5 лв. ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

 

НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ съдът определи възнаграждение в размер на по 6.43 лева за всеки един от тях, платими от бюджета на съда и

 

                                       О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСЪЖДА А.К.П. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС сумата от 12.86 лв. направени разноски за съдебни заседатели, както и в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на БРС 5 лв. ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

    

ПРЕКРАТЯВА  наказателното производство по НОХД 320/2016 год. по описа на БРС.

 

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба или протест.

 

          ПРОТОКОЛЪТ приключи в 11.10 ч. и е изготвен в с.з.     

 

 

СЕКРЕТАР:                            РАЙОНЕН СЪДИЯ:             

 

 

 

                                      СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1.

 

 

                                                                                   2.