О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Гр.Берковица, 18.11.2016 година

 

Районен съд гр.Берковица в закрито съдебно заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                           

                                                              Председател: Юлита Георгиева

 

като разгледа докладваното от съдията НОХД №359 по описа на съда за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Производството е с правно основание чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 29, ал. 2 от НПК.

 

         Производството по настоящото НОХД №359/2016год.е образувано в Районен съд –гр.Берковица по внесен  Обвинителен акт на РП-Берковица против Р.З.И. *** за престъпление по чл.235, ал.3,т.2 и т.3 във връзка с чл.235 ал.1 пр.3 и 5 от НК и по  чл.311 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК  ,Р.Б.В. *** за престъпление по чл.311 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 от НК  и Д.З.А. и П.Г.Т. *** за престъпление по чл.235, ал.3,т.2 и т.3 във връзка с чл.235 ал.1 пр.3 и 5 от НК за последните двама.

 Делото е разпределено за разглеждане от съдия Светла Иванова, след направени отводи от другите три съдебни състава на Троянски районен съд.

В закрито разпоредително заседание съдия-докладчикът по делото намира, че са налице основания за отвода му на основание чл.31 ал.1 във връзка с чл.29 ал.2 от НПК по следните причини:

При запознаване с материалите по делото съдията –докладчик констатира,че познава единия от подсъдимите Р.З.И. *** .Същият се намира в близка роднинска връзка със съпруга на съдията-докладчик.

 Съдия Георгиева, като съобрази, че това обстоятелство би породило  съмнение за безпристрастност у някоя от страните , счита, че са налице предпоставките на чл. 29 ал. 2 от НПК и следва да се отведе от разглеждане на настоящото дело.

Предвид направеният отвод на другия  съдебен състава при Районен съд гр. Берковица и поради командироването на останалите двама съдии в РС-Монтана и невъзможността да бъде образуван състав, който да разгледа делото, ще следва производството по същото да бъде прекратено и на основание чл. 43, ал. 1, т. 3 от НПК делото да бъде изпратено на Върховният касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

Предвид изложеното и на основание  чл. 31, ал. 1 във вр. чл. 29, ал. 2 и чл. 43, т. 3 от НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

         СЪДИЯ  Юлита Георгиева  се ОТВЕЖДА от разглеждане на НОХД №359/2016г. по описа на Районен съд гр. Берковица.

         ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД №359/2016г. по описа на Районен съд гр. Берковица..

         ИЗПРАЩА делото на Върховният касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да го разгледа.

         Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: