Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

 

                                     Гр.Берковица, 21.11.2016 година

 

      ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА– съдия-докладчик по НОХД № 358/2016 г. по описа на Районен съд-Берковица, образувано по внесен обвинителен акт против Ц.М.Ц. *** за престъпление по чл.343,ал.1,б.”б” пр.І във връзка с чл.342 ал.1 пр.ІІІ и чл.128 ал.1 от НК, след като се запознах с материалите по делото и като извърших проверката по чл.248, ал.2, т.3 от НПК, намирам, че на досъдебното производство са допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на неговия защитник адв. И.Станков.

   1) В хода на извършеното на 17.10.2016 г. предявяване на разследването (л.89) защитникът адв. Станков е направил искания за назначаване на нова съдебно-автотехническа експертиза и на комплексна съдебно-техническа и съдебно-медицинска експертиза, като е изложил доводи в подкрепа на исканията си.

      Съгласно чл. 229, ал. 3 НПК по направените искания и възражения наблюдаващият прокурор дължи произнасяне с постановление в срок до 7 дни. Такова задължение се вменява на наблюдаващия прокурор с разпоредбата на чл.229 ал.3 НПК, която е императивна. Тя задължава наблюдаващият прокурор да се произнесе по исканията, бележките или възраженията по ал.2 – в случая вписаните в протокола за предявяване на разследването искания. Анализът на тази разпоредба предполага писменото произнасяне на наблюдаващия прокурор, както и мотивирането на отговора по направените искания. Законодателят е вменил това задължение на наблюдаващия прокурор, доколкото исканията по чл.229 ал.2 НПК са израз на правото на защита на обвиняемите, респективно на правото им да искат събиране на допустимите от закона доказателства и то в рамките на досъдебното производство за установяване на тяхната невинност. Разпоредбата на чл.229 ал.3 НПК презюмира възможността събирането на исканите допълнителни доказателства да доведе до промяна в установената фактическа обстановка, а оттам и до изводите било за съставомерност на деянието, било за наличието на вина у съответния обвиняем.

      Наблюдаващият прокурор не е изпълнил задължението си по чл.229, ал.3 от НПК да се произнесе по направените от обвиняемия и защитника му адв. Станков  искания. Налице е  отказ от произнасяне по направено искане за събиране и проверка на доказателства, което искане не е било реализирано, като същевременно липсва и мотивиран отказ на прокурора.По този начин е допуснал отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на защитника.

       С Постановление от 27.10.2016год. наблюдаващият прокурор се е произнесъл по направеното от пълномощника на пострадалата Венислава Ангелова Замфирова –адв.Б.Евстатиев САК в хода на  извършеното на 18.10.2016 г. предявяване на разследването (л.91) искане за назначаване на нова съдебно-автотехническа експертиза,която да определи скоростта на движение на лек автомобил „Ауди А4.

   Обстоятелството, че исканията на подсъдимия и неговия защитник в определена част са сходни с исканията и възраженията направени на 28.10.2016 година при предявяване на разследването и последвалото произнасяне с постановление от 27.10.2016 година не освобождават наблюдаващият прокурор от задължението да се произнесе  по направените искания и от обвиняемия и неговия защитник.

      2) След произнасянето на прокурора по искането на пострадалата и пълномощника й е извършено отново предявяване на обвиняемия и пострадалата.В хода на посоченото по-горе предявяване на разследването обвиняемият и защитникът му са заявили,че поддържат направените искания в Протокола за предявяване на разследването от 17.10.2016год. В съответствие с разпоредбата на чл.229, ал.2 от НПК разследващият полицай е вписал исканията и възражения в протокола за предявяване на разследването (л.95).

      Не е последвало обаче предвиденото в чл.229, ал.3 от НПК произнасяне на наблюдаващия прокурор по направените от обвиняемия бележки и възражения.

   След предявяване на разследването на обвиняемия и пострадалата е изготвено заключително постановление от водещия ДП  разследващ полицай с мнение за предаване на съд на обвиняемия, след което е изготвен и внесен за разглеждане от Районен съд Берковица обвинителен акт, с което същият е предаден на съд за описаното по-горе престъпление.    Съдията-докладчик установи, че наблюдаващият прокурор е изготвил и внесъл обвинителен акт, без да се произнесе по направените от двамата обвиняемия и защитника му искания за назначаване на съответните експертизи с посочени задачи, отразени в протоколите за предявяване на разследването.

            С оглед на изложеното съдията-докладчик намира, че, като не се е произнесъл по направените искания, вписани в протоколите за предявяване на разследването, наблюдаващият прокурор е допуснал съществено нарушение на процесуални правила – на императивната норма на чл.229 ал.3 НПК, което обуславя при всички случаи нарушаване правото на защита на  обвиняемия. Съдебното производство не би могло да се проведе, преди това нарушение да бъде отстранено. Това налага съдебното производство да бъде прекратено и делото да бъде върнато на наблюдаващия прокурор за писмено мотивирано произнасяне по направените искания от  обвиняемия за назначаване на нова съдебно-автотехническа експертиза и на комплексна съдебно-техническа и съдебно-медицинска експертиза с конкретно посочени задачи..

      Предвид изложеното по-горе съдия-докладчикът следва да прекрати образуваното съдебно производство и да върне делото на прокурора за отстраняване на допуснатите отстраними съществени нарушения на процесуалните правила.

        Водим от изложените мотиви и на основание чл.249, ал.2 във вр. с чл.248, ал.2, т.3 от НПК, съдия-докладчикът

 

                                           Р А З П О Р Е Д И :

 

       ПРЕКРАТЯВАМ съдебното производство по НОХД № 358/2016 г. по описа на РС-Берковица, образувано по внесен обвинителен акт против Ц.М.Ц. *** за престъпление по чл.343,ал.1,б.”б” пр.І във връзка с чл.342 ал.1 пр.ІІІ и чл.128 ал.1 от НК .

        ВРЪЩАМ делото на прокурора за отстраняване на посочените в мотивите на разпореждането отстраними съществени нарушения на процесуалните правила, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и на защитника.

     Постановлението да се връчи на обвиняемия и неговият защитник.

     Разпореждането подлежи на обжалване и протест с частна жалба или частен протест пред Окръжен съд-Монтана в 7-дневен срок от връчване на препис на страните .

 

 

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: