П Р О Т О К О Л

Гр. БЕРКОВИЦА, 16.11.2016 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на  16.11.2016 г…..…….……… .в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА                                 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Н.С.

                  

                                                                    2. А.И.                                                          

 

при участието на секретаря… П. И. ……………………….……….

и прокурора ……..И. Андонова …….……...…....сложи за разглеждане

НОХД  355 по описа  за 2016 г. ……..…...……..……...……докладвано

от съдията Георгиева ………..…………....……..…………………….…. на поименното повикване в….. 11.00 ....……...……..…….часа се явиха:

          ЗАСЕДАНИЕТО започва в 11.45 ч.

          ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован от Районна прокуратура Б-ца, съгласно разпоредбите на НПК, при разглеждане на делото по реда на БП, се явява лично и с адв. Станков, с п-но от днес.                  

ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца, редовно призовани, се явява прокурор Андонова. 

СВИД. А.Е. АВРАМОВ и П.Н.Д. редовно призовани от Районна прокуратура Б-ца се явяват лично.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.С.Б. редовно призован от РП Берковица се явява лично.

          ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. СТАНКОВ: Моля да не давате ход на делото, а прекратите производството и върнете същото на РП за отстраняване съществени проц. нарушения. Видно от постановлението за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение от 10.11.2016 г. по БП 243/2016 г. по отношение на обвиняемия е повдигнато обвинение, за това, че на 03.11.2016 г. в с. Ягодово, обл. М-на, ул. Вречка 4, в имот ползван от него, държал един брой ловна пушка и т.н. Същевременно с обвинителния акт по отношение на подсъдимия е повдигнато обвинение за това, че на 03.11.2016 г. в с. Ягодово, обл. М-на, общ. Б-ца ул. Вречка 4 и л.а. марка Митсубиши, държал 1 бр. ловна пушка подробно посочени в обв. акт.

          От гореизложеното е видно, че с обвинителния акт е внесено разширение на обвинението, като е посочено държане и в л.а., като това фактическо обстоятелство не е било предмет на повдигнатото обвинение, с постановлението за привличане на обвиняем. По отношение мястото на държане е съществено обстоятелство по чл. 339 НК. Трябва да бъде изрично посочено къде, кога и в какво се е изразило престъпното деяние. Не може с обвинителния акт да се разширява кръга на обвинението от този с постановлението за привличане на обвиняем, поради което е налице съществено противоречие от диспозитива на постановлението и това на обвинението, по които обвиняемия не се е защитавал относно мястото на държането.

          Моля да прекратите производството и върнете делото за отстраняване на проц. нарушение, което е от категорията на отстранимите.

ПРОКУРОРА: Предоставям на съда.

                СЪДЪТ намира искането на защитника на подсъдимия за прекратяване на съдебното производство и връщане същото на прокурора за отстраняване допуснати отстраними съществени проц. нарушения за основателно. Процесуалния закон изисква съгласно чл. 246, ал. 2 от НПК в обстоятелствената част на обвинителния акт да се посочи престъплението, извършено от обвиняемия, като се конкретизира по време, място и начин на извършване, като в заключителната част на обвинителния акт следва да съответства на неговата обстоятелствена част. В конкретния случай в обстоятелствената част на обвинителния акт като място на извършване на деянието е посочено - вилен имот, находящ се в с. Ягодово, област Монтана, община Берковица на ул. „Вречка“ № 4, както и в ползвания от същия лек автомобил марка „Мицубиши- Спейсвагон“, с ДК № СА 14-57 СМ, а в заключителната част е посочено като място на извършване на деянието „в с. Ягодово, област Монтана, община Берковица  на ул. „Вречка“ № 4 и в лек автомобил марка „Мицубиши- Спейсвагон“, с ДК № СА 14-57 СМ, т.е. не е конкретизирано точно мястото, имота, в който е извършено престъплението.

На следващо място налице е несъответствие при посочване на мястото в диспозитива на Обвинителния акт и постановлението за привличане в качеството на обвиняем. В Постановлението за привличане на обвиняем като място на извършване на нарушението е посочено „лек автомобил марка „Мицубиши- Спейсвагон“ с ДК№ СА 14-57 СМ”, а в Обвинителния акт вече е  внесено разширение на обвинението, като е посочено държане  в „с. Ягодово, област Монтана, община Берковица на ул. „Вречка“ № 4 и в лек автомобил марка „Мицубиши- Спейсвагон“, с ДК № СА 14-57 СМ”.

          С това несъответствие при посочване мястото на извършване на престъплението по обвинението за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, е допуснато съществено отстранимо нарушение на процесуалните правила, водещо до ограничаване правото на защита, тъй като обвиняемият се е защитавал в хода на досъдебното производство за извършено престъпление в лек автомобил марка „Мицубиши- Спейсвагон“, с ДК № СА 14-57 СМ и е недопустимо в съдебното производство да отговаря за престъпление, за което до този момент не се е защитавал и което, предвид посоченото различно място, се явява на практика ново.

          Разпоредбата на чл. 246, ал. 2 от НПК задължава Прокурора максимално да конкретизира и изясни обвинението, като изрично е посочено, че следва да се посочи МЯСТО на извършване на престъплението.

Диспозитивът на Обвинителния акт задава рамката на обвинението и очертава обстоятелствата, които Държавното обвинение приема като фактически състав на престъплението. В диспозитива в сбит вид /максимално конкретизиран/ следва да се посочат обстоятелствата, които законодателят е очертал в разпоредбата на чл. 246 ал.2 от НПК.

                Налице е хипотезата на чл. 288, ал. 1 от НПК, поради което съдът намира, че следва да върне така внесения обвинителен акт на Районна прокуратура – Берковица, за отстраняване на тези допуснати отстраними съществени нарушения във връзка с мястото на извършване на престъплението,

          Предвид това и на основание  чл. 288, ал. 1, т. 1 НПК съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И :

 

          ПРЕКРАТЯВА съдебното производство и връща същото на РП Б-ца за отстраняване на допуснати отстраними съществени проц. нарушения  подробно изброени по-горе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес.

ПРОТОКОЛА приключи в 11.55 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: