П Р О Т О К О Л

Гр. БЕРКОВИЦА, 02.11.2016 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр. Берковица…………………..………………………в публично съдебно заседание на  02.11.2016 г…..…….……… .в състав:

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА                                 

                   СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. П.Е.

                  

                                                                    2. В.А.

                                                                 

 

при участието на секретаря… П. И. ……………………….……….

и прокурора …….В. Давидов ….…….……...…....сложи за разглеждане

НОХД 299 по описа  за 2016 г. ………..…...……..……...……докладвано

от съдията Георгиева ………..…………....……..…………………….…. на поименното повикване в….. 13.30 ....……...……..…….часа се явиха:

          ПОДСЪДИМИЯТ редовно призован се явява лично.

          ЗА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Б-ца редовно призовани се явява прокурор Давидов.

          СВИДЕТЕЛИТЕ Ц.М., Д.Д. и Д.Д., редовно призовани се явяват лично.

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.В. редовно призован се явява лично.

          ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

          За да се произнесе по даване ход на делото, съдът съобрази следното:

          В днешното съдебно заседание съдът констатира, че са налице допуснати отстраними съществени нарушения на процесуалните правила,  във фаза привличане на лицето към наказателна отговорност в хода на досъдебното производство,поради което е налице пречка за даване ход на делото.

          В протокола за разпит на обвиняемия на ДП е отразено,че обвиняемият страда от физически недостатъци, изразяващи се в невъзможността да чува и да говори, поради което разпитът е проведен в присъствието на неговия баща - тълковник и преводач на обвиняемия, за когото се твърди, че разбира това, което подсъдимият говори и пресъздава казаното от него. Към делото не е събрана и приложена медицинска документация, която да установява наличието на увреждане у обвиняемия. От посоченото, за съда не става ясно за каква степен на нарушение в слуха и говора се касае.

          При личното  явяване на подсъдимия, съдът установи, че подсъдимият не чува, поради което не разбира това, което другите говорят и не може да говори, а издава само определени звуци и твърди, че е глухоням.

                На следващо място  съдът констатира и нарушение от страна на разследващия орган досежно процедурата за назначаване на служебна защита в хода на досъдебното производство. След като е отразено и прието, че обвиняемият страда от физически, изразяващи се в невъзможността да чува и да говори, то по отношение на него по закон е задължително назначаването на защитник в досъдебната фаза. Като не е отчел това обстоятелство, разследващият орган е повдигнал обвинение и същият е привлечен като обвиняем и разпитан, без участието на защитник, каквото е изискването на разпоредбата на чл. 94, ал. 1, т. 2 от НПК. Независимо от отразеното в протокола за разпит на обвиняем  изявление, че не желае да ползва адвокатска защита, участието на защитник е било задължително. Това изявление би имало значение в хипотезата на чл. 94, ал. 1, т. 4 и 5 от НПК, съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 2 от НПК.

СЪДЪТ намира, че на ДП е допуснато и друго  съществено проц. нарушение, което е нарушило правото на защита на подсъдимия. След като е установено на ДП, че  обвиняемият е глух и ням, то във връзка с провеждане разпита на същия е следвало  да бъде назначен тълковник. Съдът намира за недопустимо разпита да бъде проведен в присъствието на неговия баща, който да изпълнява ролята на тълковник. Съгласно разпоредбата на чл. 148, ал. 1, т. 5 от НПК, която се прилага и по отношение на преводача и тълковника, такива не могат да бъдат лица, които не притежават необходимата професионална правоспособност.

Предвид на изложеното по-горе, съдът намира, че съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото върнато на РП-Берковица за отстраняване на допуснатите на ДП отстраними, съществени процесуални нарушения, довели до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия и съдът намира, че на същия е нарушено правото на защита, което е основание по аргумент на чл.288, т. 1 от НПК съдът да прекрати настоящото съдебно производство и да върне делото на прокурора за отстраняване на  констатираните нарушения.

Ето защо на основание чл. 288, т. 1 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

                                               

            НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД 299/2016 г. по описа на РС-Берковица.

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура гр. Берковица за отстраняване допуснатите на ДП съществени проц. нарушения.

          ПРОТОКОЛА приключи в 13.40 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: