П Р О Т О К О Л

гр. БЕРКОВИЦА, 11.11.2016 год.

 

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………..……………………в публично съдебно заседание на  11.11.2016 г…………….……….в състав:

 

 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕОНОРА ФИЛИПОВА

              

                           Съдебни заседатели: 1.

  

     2.

                             

                                     

при участието на секретаря ……С. П......……………....……….……….

и прокурораАндонова………...….………….сложи за разглеждане НОХД….208..по описа за 2016г…….……………докладвано от съдията Филипова….…….………………………….……………… на поименното повикване в………………...09.30……....……………………….часа се явиха:

 

НА ОСНОВАНИЕ чл. 271, ал.1 НПК съдът открива съдебното заседание по НОХД № 208/2016 с проверка на явилите се лица:   

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА Берковица редовно призовани се представлява от прокурор Илка Андонова.

ПОДСЪДИМИТЕ К.И.К. и И.З.Н. редовно призовани се явяват лично и с адв. В. - САК

ПОСТРАДАЛИТЕ А.Ц. и Г.Р. редовно призовани се явяват лично и с адв. С..

СВИДЕТЕЛИТЕ редовно призовани се явяват Р.Г.Ц.,  Д.Д.С., А.В.М., П.Ц.П., М.Д.И. и Н.С.С..

ОСТАНАЛИТЕ свидетели редовно призовани не се явяват.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Е.К. редовно призовано се явява лично.

ЯВЯВА се и определения за служебен защитник на подсъдимите адв. П.Д., но тъй като същите се явяват с упълномощен адвокат не е необходимо назначаването и съда я освобождава от съдебното заседание.

ПРОКУРОРА: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да не се дава ход на делото. Считам, че ход не следва да се дава, а производството на основание чл.288, ал.1, т.1 НПК да бъде върнато на органа на обвинението поради допуснато съществено отстраними процесуални нарушения. Едно от основните изисквания към формата и съдържанието на обвинителния акт е така да бъде конкретизирано обвинението, че както подсъдимите, така и защитата да разберат точно и ясно за какво става въпрос. Видно от внесения обвинителен акт е че използват общи формулировки и липсва конкретика за времето и мястото на деянията, които са вменени във виновно поведение на клиентите ми. И в обстоятелствената част на обвинителния акт и в диспозитива са посочени две дати - 16.10.2015 г. и 19.10.2015 г. Час на извършване на деянието и времеви интервал липсват. За датата 16.10.2015 г. е посочено, че деянието е извършено на ул. Тимок и до тук спира конкретизирането, а за 19.10.2015 г. че е извършено на ул.Брези в гр. Берковица. Само на това основание считам, че може да приемете, че е допуснато съществено отстранимо процесуално нарушение, което накърнява правата на защитника и подсъдимите. Без да разберем времето и мястото на извършване на престъплението не мога да защитавам клиентите ми и да се разширява обхвата на обвинението. Това нарушение не може да бъде отстранено и делото да бъде върнато на РП. Други процесуални нарушения свързани и с ограничаване правото на защита са в описаното изпълнително деяние. Видно и в обстоятелствената част и в диспозитива се използват едни и същи термини по отношение на двамата обвиняеми - ударил с ръка, счупил с ръка и т.н. и няма разграничаване на деянието на всеки един от подсъдимите. Така внесената обща формулировка пречи да разбера какво е извършил всеки един от клиентите ми. Не на последно място едно от следващите нарушения е в разликата между текстова част и квалификации по НК. По отношение на подсъдимия И.З.К. е внесено обвинение за продължавано престъпление по чл.126, ал.1 и за съучастие като не става ясно по кое от двете обвинения има съучастие, кое от деянието е предходност при еднородност на вината и фактическата обстановка. Това трябва да бъде отстранено и съвсем друго лице е обвинявам. Считам, че става въпрос за техническа грешка и да прекратите производството и върнете на РП.

ПРОКУРОРА: Предоставям на съда.

СЪДЪТ констатира, че действително са налице нарушения, които са съществени по смисъла на закона с оглед гарантиране правото на защита на подсъдимите, но от друга страна биха могли да бъдат отстранени, за което делото следва да бъде върнато на предходната фаза на прокурора. Налице е несъответствие в имената на единия от подсъдимите, непрецизна формулировка на повдигнатите обвинения, включително и липса на конкретика, относно времето и мястото на извършване на престъплението. По горните съображения и на основание чл.288, ал.1, т.1 НПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по НОХД № 208 по описа на БРС за 2016 г.

ВРЪЩА на РП Берковица делото за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения.

ПРОТОКОЛЪТ приключи в 09.40 ч. и бе изготвен в с.з.

 

 

СЕКРЕТАР:                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: