Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                ГР.БЕРКОВИЦА, 28.11.2016ГОД.

 

                                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………..наказателна колегия в публично заседание на  15 ноември………………….през две хиляди и шестнадесета година……………………………………………...в състав :

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й.…………………………….и в присъствието на прокурора……………….,като разгледа докладваното от съдията Г.………………….АНД №343 по описа за 2016г………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Административнонаказателното производството е по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН.

                 С Наказателно постановление  №249/24.10.2016год. на Кмета на Община гр.Берковица на В.Д.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица за извършено нарушение по чл.4 т.1 от същата за това, че на 05.09.2016г. около 18,00ч. в района на с.Гаганица с действията си-отправяне на обидни думи нарушава обществения ред в района на дом №32 на ул.”Главна” ,с.Гаганица като навлиза в словесен спор ,с които си действия нарушава обществения ред в района на с.Гаганица .

Жалбоподателят в жалбата оспорва НП като незаконосъобразно. Счита, че в него не е са описано вярно фактическата обстановка, отрича да е извършил подобно нарушение .Не се явява в с.з. и не изпраща процесуален представител. Не представя доказателства.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща процесуален представител .

Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, прие за установено следното от фактическа страна :

От доказателствата по делото – писмените и гласните –разпит на актосътавителя Д.Г. безспорно се установи, че в РУ”Полиция” е имало подадена жалба от лице на име Калина Н., за това, че жалбоподателят  на 05.09.2016год. около 18,00часа в района на с.Гаганица отправил обидни думи по нейн адрес и същото прераснало в словесен спор. Въз основа на жалбата на 12.09.2016г.  в присъствие на жалбоподателя В.И. и св.Калина Н. актосъставителят съставил АУАН №244 за извършено на 05.09.2016г. в с.Гаганица нарушение по чл.4, ал..1  от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица . Актът бил връчен на нарушителя И. лично и същият вписал възражения като твърди,че изложеното не отговаря на истината. Възражения по него не постъпили в 3-дневния срок по чл. 44, ал.1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения АУАН било издадено атакуваното НП № 249 / 24.10.2016г. на Кмета на град Берковица, връчено на жалбоподателя по пощата с обратна разписка на 28.06.2011г., с което административно наказателната му отговорност била ангажирана. Видно от НП, за извършеното  от нарушителя  нарушение на чл. 4,т.1  от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица  на основание чл. 27, ал.1 от същата Наредба му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 50лв. В съдебно заседание жалбоподателят не се явява, не представя доказателства в подкрепа на защитната си теза.

Фактическата обстановка беше установена от съда след преценка на приложените и приобщени към делото по реда на чл.283 НПК писмени доказателства- АУАН, НП,известие за доставяне, както и от изслушването на   актосъставителя .

Действайки като въззивна инстанция и подлагайки  на служебна проверка както акта, така и НП при така установената фактическа обстановка съдът направи следните изводи от правна страна:

                   Актът за установяване на административно нарушение  е съставен от компетентно лице Кмета на Община Берковица. АУАН съдържа всички необходими по   чл.42 ЗАНН реквизити. Издаденият акт  е подписан от нарушителя лично. АУАН е подписан от актосъставителя и свидетеля при съставяне на АУАН. Въз основа на така съставения АУНН административнонаказаващият орган е издал атакуваното НП, като същото е издадено и подписано от Кмета на община Берковица.

       В НП административнонаказаващият орган е възприел и отразил изцяло фактическата обстановка, отразена в АУАН като данните сочат, че издаването му не е съобразено с други доказателства.

Съдът не констатира при проверката допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до опорочаване  на административнонаказателното производство.

         В жалбата и в с.з. жалбоподателят оспорва редовността на издаденото НП, като навежда съображения, че са налице  основания за отмяната му тъй като неоснователно му е вменено нарушение, което той  не е допуснал.

В преценката си дали да издаде НП административнонаказавашият орган се основава на фактическите констатации по АУНН, които в рамките на производството по налагане на административно наказание се считат за верни, до доказване на противното.

 От друга страна, по силата на чл.14,ал.2 от НПК,вр. чл.84 ЗАНН, в  съдебното производство тези констатации нямат обвързващи съда доказателствена сила / ППВС № 10 / 73г.,т.7/ При това положение съдът е длъжен, разглеждайки делото по същество да установи чрез допустимите от закона доказателствени средства, дали е извършено административното нарушение, както и обстоятелствата, при които е извършено. Съдът, при извършване на посочената проверка и при обсъждане  на представените доказателства, намира, че фактическите констатации в АУНН не са обосновани и не се подкрепят от представените в с.з. писмени и гласни доказателства. Установи се по делото, че АУАН е съставен от актосътавител, който е установил нарушението само въз основа на подадена жалба.Други писмени обяснения не се сочат е не установено снемани ли са такива,както и не са приложени по делото. Установи се, че АУАН е съставен около 7дни след извършване на нарушението, от лице, което не е очевидец. В с.з. той лично заяви пред съда, че не е присъствал на местонарушението, няма преки впечатления, не е присъствал при подаване на жалбата от посочената като очевидец свидетелка, т.е. няма преки и непосредствени наблюдения за обстоятелствата, при които е извършено описаното нарушение, както и за поведението на жалбоподателя към него момент.  В административно- наказателната преписка не са приложени писмени обяснения, поради което за съда е невъзможно служебно да събира доказателства и да  проверява изложената в АУАН и НП фактическа обстановка. При тази липса на събрани преки и безспорни доказателства за съда остава изцяло недоказано вмененото на жалбоподателя нарушение. Поради липса на посочени и представени доказателства, които да подкрепят и потвърждават описаното в НП нарушение ,за съда същото остава необосновано и недоказано.

Само по себе си това е нарушение на процесуалния закон – чл.57,ал.1,т.5 от ЗАНН, според който в НП следва да се посочат наред с другите реквизити и доказателствата, които потвърждават описаното нарушение. В този смисъл съдът счита, че неправилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя, тъй като не се събраха доказателства, с които да се установи, че същият е извършил виновно противоправно деяние – отправяне на обидни думи още повече ,че нито в АУАН ,нито в издаденото въз основа на него НП не е посочено срещу кого са били отправени тези думи и с кого е влязъл в словесен спор.

С оглед на установеното обжалваното НП следва да бъде отменено, тъй като остава недоказано, че жалбоподателят е извършил вмененото му нарушение по чл.4, т.1  от Наредба за обществения ред на Община Берковица .

Водим от изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                 Р   Е   Ш   И   :

 

    ОТМЕНЯВА  НП №249/24.10.2016год. на Кмета на Община гр.Берковица ,с което на В.Д.И. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица  като  незаконосъобразно.

 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Административния  съд в град Монтана, на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава  дванадесета от АПК.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :