Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                ГР.БЕРКОВИЦА, 28.11.2016ГОД.

 

                                                 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица………..наказателна колегия в публично заседание на  15 ноември………………….през две хиляди и шестнадесета година……………………………………………...в състав :

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА  Г.

 

при секретаря Т.Й.…………………………….и в присъствието на прокурора……………….,като разгледа докладваното от съдията Г.………………….АНД №327 по описа за 2016г………………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

       Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

       С Наказателно постановление  №231/07.10.2016год. на Зам.Кмета на Община гр.Берковица на З.А.С., с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица за извършено нарушение по чл.4 т.1 от същата.

      Недоволен от така издаденото Наказателно постановление е останал жалбоподателя  С.,който обжалва същото като излага конкретни доводи.В жалбата твърди,че по никакъв начин не е нарушил обществения ред .Предвид горното моли съда да постанови решение,с което да отмени атакуваното наказателно постановление.Навежда доводи за липса на средства,с които да заплати наложената глоба,поради обстоятелството,че получава пенсия в размер на 120лв. поради инвалидност. В съдебно заседание,редовно призован не се явява и не представя доказателства в подкрепа на твърденията си.

      Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

      Въззивният съд,като взе предвид събраните по делото писмени и гласни доказателства,доводите на жалбоподателя и посочените в жалбата основания,намира за установено следното :

      Жалбата е подадена в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН и е допустима,а разгледана по същество се явява  неоснователна.

      С Наказателно постановление №231/07.10.2016год. на Кмета на Община гр. Берковица на З.А.С. ***, с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица     затова, че на  02.00.2016год. около 13,20часа в гр.Берковица,пл.”Й.Радичков” извършва непристойни действия,изразяващи се в силно викане,псуване и използване на непристойни думи и действия,с което нарушава обществения ред и спокойствието на  гражданите , с което виновно е нарушил  чл.4 т.1 от същата.

     Жалбоподателят в жалбата си  оспорва констатациите в акта и навежда доводи за незаконосъобразност на   акта и издаденото НП ,като твърди че в никакъв случай не е нарушил обществения ред.  В съдебно заседание,обаче редовно призован не се явява и не представя доказателства в подкрепа на твърденията си.

      На 02.09.2016год. служителите на РУ-Берковица свид.М.И. и Н.С.  се намирали пред сградата на РУ-гр.Берковица.В далечината пред книжарница „Кастел” на пл.”Йордан Радичков” видели лице и чули същото да вика и псува. По тази причина служителите на РУ на МВР –Берковица се придвижили до мястото на и извършили проверка на лицето.Попитали го какъв е проблема,при което същият отговорил,че има скандал с лице,но не посочил кое е това лице.Тъй като това се случило в центъра на града,в присъствието на граждани,на нарушителя е  съставен АУАН за нарушение на чл.4 ,т.1  от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на   Община-Берковица.АУАН е връчен лично на нарушителя срещу подпис.Същият не вписал възражения,не подал такива и в срока по чл.44 от ЗАНН. Въз основа на този акт е издадено и обжалваното наказателно постановление .

          Така установената фактическа обстановка съдът извежда след анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства.

            Съдът намира за безспорно установено от доказателствата по делото обстоятелството,че жалбоподателят е нарушил обществения ред,тъй като в центъра на града,в присъствието на граждани викал,псувал и използвал непристойни думи и действия.Свид.М.И. и Н. С. категорично твърдят,че повод за извършване на проверката е било именно поведението на жалбоподателя,с което е нарушил обществения ред,за което е съставен АУАН.

         Съдът намира,че показанията на свидетелите се явяват в пълно единство с отразеното в акта и НП,че  лицето като викал,псувал и използвал непристойни думи и действия , е нарушил спокойствието на гражданите ,респ. обществения ред ,като с това  е  нарушил чл.4 т.1 от Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на   Община -Берковица.

          При този анализ на всички доказателства съдът намира,че е налице пълно съответствие между констатациите ,отразени в АУАН и НП и установената по делото фактическа обстановка.

                  В заключение следва да се посочи,че от събраните по делото доказателства  се установи по несъмнен  и категоричен начин ,че  жалбоподателят С. е извършил административното нарушение,за което е ангажирана административно наказателната му отговорност.Той е нарушил разпоредбата на чл.4,т.1 ,съгласно която Забранява се:

      1. Високо говорене, пеене, свирене и създаване по какъвто и да е начин на шум на обществени места, в близост до жилища на гражданите, в обществения транспорт и други места през времето от 23, 00 часа до 06, 00 часа сутринта през летния сезон и 22.00 часа до 06.00 часа сутринта през зимния сезон и в жилищните зони от 14.00 часа до 16.00 часа след обяд, и други непристойни действия,нарушаващи обществения ред и спокойствие.

     За неизпълнение разпоредбата на чл.4,т.1 от   Наредба за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на   Община –Берковица , на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50лв.

      Съдът намира,че правилно административно-наказващият орган е определил размера на наказанието като е взел предвид  характера на извършеното нарушение , поведението на нарушителя,както и обстоятелството,че същият разполага с ниски доходи,както и това,че нарушителят си позволил подобно поведение точно в центъра на града.

                  С оглед на изложените съображения съдът намира,че обжалваното НП следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

                 Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63,ал.1 от ЗАНН съдът

                                                      Р  Е  Ш  И  :

 

                   ПОТВЪРЖДАВА    Наказателно постановление №231/07.10.2016год. на Зам. Кмета на Община гр.Берковица ,с което на З.А.С. *** с ЕГН ********** е наложено административно наказание глоба в размер на 50лв. на основание чл.27,ал.1 от Наредба  за осигуряване и поддържане на обществения ред и сигурност на територията на  Община Берковица  като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

      

                   Решението може да се обжалва пред Административен  съд – Монтана в 14-дневен срок от датата на съобщението за страните.

 

                                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :