Р Е  Ш  Е  Н  И  Е 

гр.Берковица 30.11.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Районен съд-Берковица, ІI наказателен състав в публично заседание на 09.11.2016 година в състав:

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

При секретаря  Т.Й. и като разгледа докладваното от съдията Г.  АНД №307 по описа за 2016г. на БРС, въз основа на закона и доказателствата и за да се произнесе взе предвид следното :

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Жалбоподателят А.И.И.,  в качеството му на управител  на „Хайди” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Берковица ул.”Калиманица  22 е обжалвал  НП №12 -000729 от 12.09.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Монтана, с което на представляваното от него ЕООД е наложено административно наказание -  имуществена санкция в размер на 300 /триста / лева, в качеството му на работодател , на основание чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.415в, ал.1 от КТ.

           Жалбоподателят в жалбата и в с.з. чрез ангажираният процесуален представител  адв.Гълъбова навежда доводи за незаконосъобразност на атакуваното НП и иска  отмяната му.

           Въззиваемата страна чрез процесуален представител Юрисконсулт Кръстева ангажира становище, като излага съображения за неоснователност и необоснованост на депозираната жалба и иска същата да бъде отхвърлена, а атакуваното НП да бъде потвърдено.

           Производството по делото е по реда на чл.59 - 63, ал. 1 от ЗАНН.

           Районен съд - гр.Берковица, като провери основателността на жалбата, съобразявайки становищата на страните и след анализ на събраните по делото доказателства прие следното от фактическа страна:

           На 18.08.2016г. след обяд при извършена проверка от служители на Дирекция „Инспекция по труда” - гр.Монтана и РДГ-Берковица инж.В.Х. в склад за дърва ,находящ се в гр.Берковица- промишлена зона ,обект на „Хайди” ЕООД –гр.Берковица и на 26.08.2016год. по документи по спазване на трудовото законодателство  било установено, че дружеството в качеството си на работодател е приело на работа лицето Николай Боянов Николов с ЕГН **********, което по време на проверката осъществява трудова дейност, състояща се в извършване на дейности свързани с цепене и складиране /реди/ дърва в палета  .

         При извършената проверка посоченото лице е дало информация за имената си и ЕГН и е подписало изготвения от проверяващия Констативен протокол.В Протокола е отразено,че лицето работи като общ работник ,без трудов договор и с работно време от 8 до 17часа. Констатирано е, че „Хайди ЕООД в качеството си на работодател не е сключил писмен трудов договор с лицето Николай Боянов Николов     при предоставяне на работна сила.

При проверката е попълнена идентификационна карта, която  е подписана от представител на дружеството/л.10 от делото/, от която се установява, че в дружеството работят 5 човека. На същата дата е връчена призовка по чл.45, ал.1 АПК на упълномощеното лице Георги Й. Георгиев , което да се яви да даде сведения на 26.08.2016г. в 15.30 часа, при което е бил съставен АУАН за всеки един от работниците, в конкретния случай №12-000729.

На 30.08.2016г. управителят на дружеството е подал възражение против съставения АУАН, като изрично е посочил, че с лицето Николай Боянов Николов       има сключен граждански договор, същият приложен в преписката/л.14-15 от делото/.. Без да обсъди тези възражения, само въз основа на констатациите на представителите на контролния орган и Констативния протокол / л.13 от делото/ , за който в производството  безспорно се установи, че е попълнен от представител на контролния орган и е подписан от лицето, директорът на дирекция ”Инспекция по труда” Монтана, е издал оспорваното НП.

           Във връзка с фактическите констатации при проверката на жалбоподателя бил съставен и предявен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ №12-000729/26.08.2016г. за допуснато нарушение по чл.1, ал.2 от КТ. Въз основа на АУАН е издадено и обжалваното в настоящото производство НП №12-000729/12.09.2016г.

           Изложената фактическа обстановка съдът възприе въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, а именно: показанията на свидетелите Л.Р., М.Т.,В.Х. , Констативен протокол,идентификационна карта, договор за изработка, пълномощно и писмено становище, както и останалите приложени по делото писмени доказателства.

           Съдът намира жалбата за подадена в законоустановения срок по чл.59, ал.2 ЗАНН и разгледана по същество, същата е процесуално допустима и  основателна по следните съображения:

    Процесното административно наказание е наложено при изложената по горе фактическа обстановка, която в пълнота е възприета от административно-наказващия орган и възпроизведена в процесното НП, с което е прието че  жалбоподателят е осъществил състава на визираното в АУАН и НП, административно нарушение по чл.1, ал.2 от КТ.

Разпитани в съдебно заседание свидетелите В.Х. – актосъставител и Л.Р. и М.Т., свидетели по съставяне на акта установяват фактическата обстановка такава, каквато е описана в акта и пренесена в атакуваното наказателно постановление.

Съдът кредитира и показанията на свидетеля Николай Боянов Николов  , тъй като същият споделя лични непосредствени впечатления, а показанията му са дадени под страх от наказателна отговорност. Свидетелят установява, че е от гр.Берковица и семейството му е наето да нацепи и нареди определено количество дърва- около 100 кубика. Приключили работата за около две седмици .Цепил дървата със собствената си брадва.Твърди,че по време на проверката не са битани при какво работно време работят.

    Изложеното не може да мотивира съда да приеме, че санкционираното дружество е осъществило състава на нарушение по чл.61, ал.1 във вр. с  чл.1,   ал.2 от КТ.

 

           Съгласно чл.1 ал.2 от КТ „Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.”,а съгласно чл.61 ал.1 от КТ „Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.”

      Въззиваемата страна счита, че установената от тях фактическа обстановка говори за прикрито трудово правоотношение, тъй като лицето Николай Боянов Николов   престирал  работна сила, изпълнявайки трудови функции, изразяващи се в цепене и редене на дърва в палета . Счита още, че това лице престира работна сила в рамките на работно време, с работно място, като Николов е бил подчинен на режима на работа и организация на труда и йерархично - на работодателя-жалбоподател.

Осъществяваната от лицето Николай Боянов Николов  дейност е представлявала изпълнение на договор за поръчка и не е имала характеристиките и съдържанието на трудов договор съгласно разпоредбата на чл.66 от КТ.  Това лице не е имало точно определено работно време, било е наето да извърши конкретна работа в рамките на две седмици. Възнаграждението му за извършваната услуга е преценена от обема на извършваната дейност и тъй като работили заедно 5 човека от семейството,било им платено общо. Не е била предвидена дисциплинарна отговорност или предизвестия за прекратяване на трудово правоотношение за нарушение на трудова дисциплина и трудови функции.   Не са били уговорени каквито и да е отпуски и обезщетения.  Отчитането на дейността по договора за поръчка не предпоставя отношения на власт и подчинение,   при липсата на каквито и да е санкции за това. Следователно не се касае за трудови правоотношения между санкционираното дружество и Николай Боянов Николов  , а описаните по-горе отношения съдът приема като облигационни отношения.

В подкрепа на това становище е и фактът, че в дружеството работят само 5 работника / видно от идентификационна карта, попълнена от представител на контролния орган – л.10 от делото/, поради което очевидно невъзможно е дружеството в продължителен и непрекъснат режим да извършва рязане,цепене и товарене на дървен материал, предвид което логично е да наемат хора за извършване на тази дейност само при необходимост, което се подкрепя и от твърденията на самите лица .

Изложеното налага единствения възможен извод, че нарушението вменено на наказаното дружество е несъставомерно, поради което и атакуваното наказателното постановление следва да се отмени изцяло, като незаконосъобразно.

          Ето защо  и на основание чл.63,  ал.1 от ЗАНН,  съдът

 

 Предвид гореизложените мотиви и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН Районен съд-Берковица

                                       Р  Е  Ш  И  :

                 ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ НП №12 -000729 от 12.09.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда”-Монтана, с което на „Хайди”ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Берковица ул.”Калиманица 22  е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 300 /триста / лева , на основание чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414 в,ал.1 от КТ.

                   РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14 /четиринадесет/ дневен срок от уведомяването пред Административен съд – гр.Монтана.

 

 

                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: