Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Берковица,  21.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

             

РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и шестнадесета  година в състав:

                                                                      Председател: Юлита Г.

        

 При секретаря......Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия  Г.  АНД №273  по описа за  2016  година, за да се произнесе, взе предвид следното :

             

              Производството е по чл.59, ал.1  и сл. от ЗАНН.

              С Наказателно постановление №550/02.08.2016г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр.Берковица са наложени на П.Р.Г. *** и с ЕГН ********** административни наказания - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева  на основание чл.266, ал.1 от Закон за горите /ЗГ/ за нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.266, ал.1 от ЗГ за нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ.На основание чл.275, ал.2 от ЗГ  Г. следва да заплати и паричната равностойност на липсващите вещи – предмет на нарушението в размер на 34,78 лева.

              Недоволна от наказателното постановление /НП/ Г. с депозираната жалба моли същото да бъде отменено .В съдебно заседание не се явява .

              Въззиваемата страна РДГ гр.Берковица чрез процесуален представител, счита жалбата за неоснователна и моли да бъде потвърдено НП.

              Доказателствата по делото са писмени и гласни.Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните, намира жалбата за допустима и основателна.

              Жалбата е допустима тъй като е подадена в законния седем дневен срок.

              По същество жалбата е основателна по следните съображения:

              На 28.07.2016г. по анонимен сигнал свидетелите В.А. и Й.П. *** извършили проверка в дома на жалбоподателката П.Р.Г.  /родена 1933г./, находящ се в с.Замфирово,обл.Монтана,ул.”Гоце Делчев” .Свидетелите  установили, че Г. съхранява 1.00 пр. м 3 дърва за огрев от дървесен вид дъб и цер немаркирани с контролна горска марка, общинска марка или производствена марка и без писмен документ доказващ законния произход на дървесината – превозен билет.За горното бил съставен констативен протокол №104142/28.07.2016г.На същата дата св.А.. в присъствието на Й.П.  и М. Г. *** съставил спрямо жалбоподатеката Г. АУАН №550 по регистър, №049445/28.07.2016г. за нарушения по чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от ЗГ.Въз основа на съставения АУАН, наказващия орган – Директор РДГ гр.Берковица издал НП №550/02.08.2016г. на основание чл.266, ал.1 от ЗГ.

              Съдът установява, че в един АУАН са посочени две отделни нарушения по смисъла на чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от ЗГ, което е в нарушение на основни принципи в административно наказателното производство и е самостоятелно основание за отмяна на НП.

              Нарушенията по чл.213, ал.1, т.1 и чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ не се оспорват и затова е безпредметно да се обсъждат в детайли събраните по делото доказателства. Имайки предвид всички непосредствено събрани доказателства по делото, са били налице условия за приложение на чл.28 от ЗАНН – няма данни по делото за други нарушения на Г., която е родена 1933г. и получава минимална пенсия.

         В ЗГ няма изрична забрана за приложението на чл.28 от ЗАНН по отношение на нарушения по чл.213, ал.1, т.1 и т.2, респ. чл.266, ал.1 от ЗГ, което позволява преценката за маловажност на нарушението да подлежи на съдебен контрол за законосъобразност съгласно ТР № 1/12.12.2007г. по т. н. д. №1/2005г. на НК на ВКС.Преценявайки тежестта на конкретните установени нарушения, обстоятелствата при които са извършени и личността на Г., съдът счита, че е приложим чл.28 от ЗАНН, респ. е следвало преди това да бъде приложен от наказващия орган, който е бил длъжен да изложи мотиви защо не приема да е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН.

                За прегледност следва да се отбележи, че в случая предмета на нарушението е бил оставен на отговорно пазене при Г., т.е. не е липсвал, за да се прилага чл.275, ал.2 от ЗГ.              

              На основание горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

                    ОТМЕНЯ Наказателно постановление №550/02.08.2016г. на Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр.Берковица ,с което на  П.Р.Г. *** и с ЕГН **********  са наложени административни наказания - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева  на основание чл.266, ал.1 от Закон за горите /ЗГ/ за нарушение по чл.213, ал.1, т.1 от ЗГ и глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл.266, ал.1 от ЗГ за нарушение по чл.213, ал.1, т.2 от ЗГ и на основание чл.275, ал.2 от ЗГ е присъдена паричната равностойност на липсващия предмет на нарушението в размер на 34,78 лева.

              Решението може да се обжалва пред АС - Монтана в 14 / четиринадесет /дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава дванадесета от АПК.

                                                    

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: