р  е  ш  е  н  и  е

гр. Берковица,  09.11.2016год.

                                                             

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Районен съд - гр. Берковица,  втори наказателен състав,  в публично заседание на двадесет и пети октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря…..... Т.Й..……. …. и в присъствието на прокурора…. ………………... …..,  като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 271 по описа за 2016год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е с правно основание чл.638, ал.3 Кодекса за застраховането(КЗ), във връзка с чл.59 от ЗАНН и е образувано по жалба на Д.И.З. ***, ЕГН:********** срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0370-000099/15.06.2016г на Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ -Вършец.

В жалбата си жалбоподателят сочи, че действително е управлявал лек автомобил, който е негова собственост, който е спрян от движение и е бракуван-свалени са му регистрационните табели и е отписан в КАТ-Монтана и от Данъчна служба гр.Вършец

Иска от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и се представлява от редовно упълномощен адвокат, който поддържа жалбата и иска НП да бъде отменено.

За ответника по жалбата –РУ”Полиция” –Вършец, редовно призовани, представител не се явява, не се представлява, не взема становище по жалбата и не сочи доказателства.

За РП-Берковица в качеството й на заинтересована страна представител не се явява и не взема становище по жалбата.

 По делото са събрани писмените доказателства, приложени към изпратената от РУ”П” –Вършец жалба.Разпитани са свидетелите А.Д. и П.П..

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи от фактическа страна следното:

На 14.05.2016г. А.Д., в качеството му на мл. автоконтрольор, в присъствието на свидетеля П.П., съставил АУАН, за това, че на същата дата около 10.15ч. в с.Спанчевци на път трети клас №162 по ул.”Георги Димитров” жалбоподателят управлявал лек автомобил „Форд Ескорт” без регистрационни табели, като МПС е без сключена задължителна застраховка „ГО“, което представлява нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ. АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и подписан лично от него без възражения.Връчен му е препис от акта.

Въз основа на акта за нарушение, на 15.06.2016г, Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ -Вършец е издал атакуваното НП № 16-0370-000099, в което е възпроизведена абсолютно идентична фактическа обстановка с тази отразена и в АУАН, при което е направен извода, че жалбоподателят е осъществил нарушение на чл.
638, ал.1 КЗ, поради
което му е наложено наказание- Глоба в размер на 250 лева. НП е връчено лично на нарушителя на 17.08.2016г година, видно от разписката към НП, а жалба е депозирана на 19.08.2016г.

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с показанията на разпитаните по делото свидетели.От събраните гласни доказателства се установява, че при спирането от полицейските служители за извършването на проверка, автомобила е бил управляван от жалбоподателя, който не представил сключена застраховка „ГО”.Извършена е справка дали към момента на извършването на проверката за автомобила е имало валидно сключена и действаща застраховка „ГО“. От представената по делото Декларация по чл.54 от ЗМДТ и свидетелство за регистрация на МПС се установява, че процесното МПС-лек автомобил, описан с номера на рамата е с прекратена регистрация от 19.01.2016г.

При така установеното, съдът приема от правна страна следното:
          Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е допустима. Жалбата е и основателна.
         Производството е от административно-наказателен характер.Същественото при него
е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение, дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП и дали е
извършено от това лице виновно.
В настоящият казус акта за установяване на административно нарушение е съставен на жалбоподателя за това, че управлява лек автомобил, който е без регистрационни табели и е без сключена застраховка „ГО”, което представлява нарушение на чл.483, ал.1, т.1 КЗ. Същевременно НП е издадено за нарушение на чл.638, ал.1, т.1 КЗ, визиращ задължение на собственика на МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е било спряно от движение, да сключи договор за застраховка „Гражданска отговорност” /чл.483, ал.1, т.1 от действащия КЗ/. Неизпълнението на това задължение е предвидено като съставомерно деяние – нарушение по административно наказателния състав на чл.638, ал.1, т.1 от КЗ, наказуемо с глоба в размер на 250лв. /за физическите лица/. Изискването на закона е всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е спряно от движение; това изискване не забранява и всяко друго лице, различно от собственика на моторното превозно средство, да сключи договор за застраховка „гражданска отговорност” /чл.438, ал., т.1 КЗ/. В настоящия казус е безспорно, че процесното МПС не е регистрирано на територията на Р България, а същото е с прекратена регистрация .

Съдът е на мнение, че НП е и неправилно. Изискването на закона е всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Р България и не е било спряно от движение, да сключи договор за застраховка „гражданска отговорност”, така както е указано в чл.438, ал.1, т.1 КЗ. Т.е за да понесе административно-наказателна отговорност по чл.638, ал.1 КЗ, а именно неизпълнение на задължението за сключване на задължителна застраховка гражданска отговорност, притежателят на МПС следва да е регистрирал това МПС.В настоящия казус е безспорно, че процесното МПС-лек автомобил не е регистрирано на територията на Р България, същото е с прекратена регистрация и за това няма регистрационни табели.С оглед на факта, че за да възникне задължението за сключване на задължителна застраховка гражданска отговорност, МПС следва да бъде регистрирано, съдът намира, че жалбоподателят не следва да носи отговорност.

От разпоредбите на закона следва извода, че ЗЗ“ГО” може да бъде сключена за регистрирано МПС.

С оглед на изложените по-горе съображения от съда за неправилност и незаконосъобразност на издаденото НП, последното следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1ЗАНН, съдът

 

                                 Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0370-000099/15.06.2016г на Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ -Вършец, с което на Д.И.З. ***, ЕГН:********** за нарушение по чл.483, ал.1т.1 и на основание чл.638, ал.1 т.1 КЗ му е наложено административно наказание “Глоба” в размер на 250лв като неправилно и незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред Административен съд-Монтана, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: