р  е  ш  е  н  и  е

гр. Берковица,  09.11.2016год.

                                                             

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 Районен съд - гр. Берковица,  втори наказателен състав,  в публично заседание на двадесет и пети  октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА Г.

 

при секретаря…..... Т.Й..……. …. и в присъствието на прокурора…. ………………... …..,  като разгледа докладваното от съдия Г. АНД № 270 по описа за 2016год.,  за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е  образувано по жалба на Д.И.З. ***, ЕГН:********** срещу НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16-0370-000091/07.06.2016г на Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ -Вършец.

В жалбата си жалбоподателят сочи, че действително е управлявал лек автомобил, който е негова собственост, който е спрян от движение и е бракуван-свалени са му регистрационните табели и е отписан в КАТ-Монтана и от Данъчна служба гр.Вършец

Иска от съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното наказателното постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и се представлява от редовно упълномощен адвокат, който поддържа жалбата и иска НП да бъде отменено.

За ответника по жалбата –РУ”Полиция” –Вършец, редовно призовани, представител не се явява, не се представлява, не взема становище по жалбата и не сочи доказателства.

За РП-Берковица в качеството й на заинтересована страна представител не се явява и не взема становище по жалбата.

 По делото са събрани писмените доказателства, приложени към изпратената от РУ”П” –Вършец жалба.Разпитани са свидетелите А.Д. и П.П..

Въз основа на събраните доказателства и след тяхната преценка, съдът установи от фактическа страна следното:

На 14.05.2016г. А.Д., в качеството му на мл. автоконтрольор, в присъствието на свидетеля П.П., съставил АУАН, за това, че на същата дата около 10.15ч. в с.Спанчевци на път трети клас №162 по ул.”Георги Димитров” жалбоподателят управлявал лек автомобил „Форд Ескорт” без регистрационни табели и спряно от движение , което представлява нарушение на чл.4140,ал.1 и чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП. АУАН е съставен в присъствие на нарушителя и подписан лично от него без възражения.Връчен му е препис от акта.

Въз основа на акта за нарушение, на 07.06.2016г, Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ -Вършец е издал атакуваното НП № 16-0370-000091, в което е възпроизведена абсолютно идентична фактическа обстановка с тази отразена и в АУАН, при което е направен извода, че жалбоподателят е осъществил нарушение на чл.
140 ал.1 и чл.5 ал.3 т.2 от ЗДвП, поради
което му е наложено наказание- Глоба в размер на 50 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец на основание чл.175 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП и глоба в размер на 100лв. на основание чл.177 ал.1 т.4 пр.1 от ЗДвП. НП е връчено лично на нарушителя на 17.08.2016г година, видно от разписката към НП, а жалба е депозирана на 19.08.2016г.

Посочените в акта за нарушение фактически констатации се потвърждават с показанията на разпитаните по делото свидетели.От събраните гласни доказателства се установява, че при спирането от полицейските служители за извършването на проверка, автомобила е бил управляван от жалбоподателя..Извършена е справка  с ОДЧ от която е установено,че управляваното МПС е спряно от движение. От представената по делото в съдебно заседание от жалбоподателя Декларация по чл.54 от ЗМДТ и свидетелство за регистрация на МПС се установява, че процесното МПС-лек автомобил, описан с номера на рамата е с прекратена регистрация от 19.01.2016г.

  При така установеното, съдът приема от правна страна следното:
          Жалбата е подадена от надлежно лице (спрямо което е издадено Наказателното постановление) и в законоустановения 7-дневен срок. Поради това жалбата е допустима. Жалбата е неоснователна.
       Настоящият съдебен състав изцяло кредитира свидетелските показания на полицейските служители А.Д. и П.П.., тъй като те са логически свързани, непротиворечиви и се подкрепят от останалия по делото доказателствен материал. Свидетелите очевидци са видели на 14.05.2016г. в с.Спанчевци на ул.”Георги Димитров” как Д.И.З. управлява лек автомобил, който е бил без регистрационни табели .Спрян е за проверка ,при която след направена справка е установено,че същото е спряно от движение.

По т.1 от НП

Управлението на МПС без регистрационни табели е въздигнато от закона в административно нарушение, като съгласно чл.140, ал.1 ЗдвП по пътищата отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места. При нарушение на тази разпоредба виновните лица се наказват с лишаване от правоуправление за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лева. В настоящия случай административно наказващия орган, след като правилно е установил авторството и вината на З., му е наложил наказание лишаване от правоуправление на МПС за срок от 1 месец и минимално предвидената в закона глоба в размер на 50 лева. Предвид липсата на данни  по делото за други нарушения на жалбоподателя по ЗДвП, следва да се  приеме, че това му нарушение се явява първо за него. Липсват и други отегчаващи вината обстоятелства, които да обуславят едно по-тежко наказание. Предвид на това съдът намира,че двете кумулативно предвидени наказания са определени правилно в минималния,предвиден в закона размер.

    По т.2 от НП

  По отношение на второто,визирано в НП административно нарушение-разпоредбата на чл.5,ал.3,т.2 от ЗДвП гласи,че на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство,спряно от движение.От събраните по делото гласни и писмени доказателства по безспорен начин се установява,че жалбоподателят З. е имал качеството на водач на процесното ППС.Следователно-той е адресат на посочената правна норма и е бил длъжен да спазва предписаното от нея поведение.Отразеното в АУАН,че е била извършена справка в ОДЧ на РУ”Полиция” гр.Вършец,при която се е установило,че управляваното от жалбоподателя МПС е било спряно от движение,се потвърди от показанията на актосъставителя Д. и свид.П. в с.з,както и от представените от жалбоподателя в съдебно заседание писмени доказателства.Това е обективната страна на деянието.А от субективна страна съдът също намира,че деянието е извършено от жалбоподателя и е извършено от него.Жалбоподателят е знаел това обстоятелство,тъй като той като участник в движението в качеството си на водач на МПС знае какви са задълженията му като водач,а в тях се включва и задължението,предписано от нормата на чл.5,ал.3,т.2 от ЗДвП.Ето защо съдът намира,че законосъобразно АНО е наложил на жалбоподателя З. административно наказание по чл.177,ал.1,т.4 от ЗДвП като обаче по отношение на размера му намира,че същият е неоснователно определен в  размер от 150 лв.Тук също важат съображенията,изложени по-горе,че наказанието следва да бъде определено в минималния му размер-при превес на смекчаващи отговорността обстоятелства.Поради това наложеното наказание ГЛОБА в размер на 150 лв.следва да бъде намалено по размер до 100 лв.

Съдът намира, че административнонаказаващият орган не се  съобразил изцяло с разпоредбата на чл. 27 ЗАНН, като е определил наказанието за извършеното нарушение в размер към средата от 150лв за това нарушение, при възможност за налагане на глоба в размер от 100лв до 300лв

Водим от изложените съображения и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН съдът  

 

                                 Р   Е   Ш   И   :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0370-000091/07.06.2016г на Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ –Вършец В ЧАСТТА, с което на Д.И.З. ***, ЕГН:**********   на основание чл.175, ал.1, т.1, предл.2-ро от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв.  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец за извършено административно нарушение по чл.140,ал.1 от ЗДвП, като ПРАВИЛНО и ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 ИЗМЕНЯ  НП № 16-0370-000091/07.06.2016г на Началник Група към ОДМВР Монтана, РУ –Вършец В ЧАСТТА, с което на Д.И.З. ***, ЕГН:**********  за нарушение на  чл.5,ал.3,т.2 от ЗДвП  и на основание чл. 177,ал.1,т.4 ,пр.1 от ЗДП  е наложено административно наказание  Глоба в размер на 150лв,  като НАМАЛЯВА размер на наказанието Глоба  на   100лв /сто лв/.

 

Решението подлежи на обжалване по касационен ред по реда на АПК, пред Административен съд-Монтана, в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                           СЪДИЯ: