Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 18.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица……………………….наказателна колегия в публично заседание на 27 октомври………………………………………… през две хиляди и шестнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря Св.П.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 269 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл.59 и следващите от ЗАНН

 

Административно наказателното производство е образувано по жалба на В.Ц.И. *** ЕГН ********** срещу Наказателно постановление № 16-0370-000123/14.07.2016 г. на Началник група към ОДМВР Монтана, РУ Вършец,  с което на жалбоподателя на основание чл. 638, ал.3 от КЗ  е наложено административно наказание “ глоба “ в размер на 400 лева.

 

 Жалбоподателят моли съда да отмени атакуваното наказателно постановление, като излага доводи, че няма средства да заплати наложената му глоба.

Въззиваемата страна РУ-Вършец,  редовно призована, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по същество.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е с правно основание чл. 59, ал. 1 от ЗАНН ,  подадена е в преклузивния 7 дневен срок по ал. 2 от този текст, от легитимиран субект (срещу който е издадено атакуваното НП), при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд (районния съд по мястото на извършване на твърдяното нарушение), поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество   жалбата  е   неоснователна по следните съображения:

Установена е следната фактическа обстановка:

На 10.07.2016 година около 23.00 часа по ул. „Христо Ботев”, град Вършец служители на РУ – Вършец спряли за проверка лек автомобил „Опел Вектра” с рег. номер М 8686 АХ, управляван от жалбоподателя. При проверката установили, че жалбоподателят не е сключил задължителна застраховка „Гражданска отговорност” за 2016 година. За констатираното нарушение му съставили АУАН, въз основа на което по – късно било издадено и атакуваното НП.

Така отразената в акта и наказателното постановление фактическа обстановка не се спори.

Спорен между страните е въпросът, следва ли да бъде ангажирана административно наказателна отговорност за жалбоподателя в конкретния случай.

         Застраховка „Гражданска отговорност” е задължителна и следва да бъде сключена от всяко лице, което 1. притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение;2. управлява моторно превозно средство при влизане на територията на Република България, когато няма валидна за територията на Република България застраховка. С оглед вмененото задължение административно наказателната отговорност се носи или от лицето, което не е изпълнило това задължение или което управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите(чл.638, ал.3 КЗ). Санкцията е различна, когато задълженото лице е физическо или юридическо такова.

         В конкретния случай жалбоподателят е управлявал МПС без да е негов собственик и за което към момента на проверката няма сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Глобата е нормативно определена в размер на 400.00 лева. Липсата на парични средства не е основание жалбоподателят да бъде освободен от отговорността, към която е привлечен.

 

         При така изложените мотиви, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 16-0370-000123/14.07.2016 г. на  Началник група към ОДМВР Монтана, РУ Вършец,  с което на В.Ц.И. *** ЕГН ********** основание чл. 638, ал.3 от КЗ  е наложено административно наказание “глоба“ в размер на 400 лева.

 

Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: