Р Е Ш Е Н И Е

                                        ГР.БЕРКОВИЦА, 10.11.2016 г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица втори наказателен състав в публично заседание на 26 октомври........................................................през две хиляди и шестнадесета година....................................в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЮЛИТА ГЕОРГИЕВА

при секретаря П.И.........................................и в присъствието на прокурора...............................................като разгледа докладваното от съдията Георгиева.................................................АН дело №268 по описа за 2016 г.............................................и за да се произнесе взе предвид:

     Производството е по реда на чл. 340 от НПК във връзка с чл. 59 и сл. от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба от М.А.М. *** и ЕГН ********** против Наказателно постановление № 16-0370-000168/22.08.2016 г , издадено от Началника на РУ-гр.Вършец, с което на жалбоподателя на основание  чл. 178д ЗДвП е наложено административно наказание "глоба" в размер на 200 лева и на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 10лв.. Претендира се отмяна или  изменение на атакуваното постановление само в частта ,по отношение на наложената глоба в размер на 200лв. за извършеното нарушение на чл.98 ал.2 т.4 от ЗДвП, като се излагат доводи .В съдебно заседание редовно призован, се явява и поддържа жалбата. Твърди, че описаната в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаря на действителната и не е извършил вмененото му нарушение.

Наказващият орган не е взел участие в производството.

Районен съд-гр.Берковица, след като се запозна с доказателствата по делото и прецени същите поотделно и в тяхната съвкупност, намери за установено следното:

АУАН бил съставен от свидетеля К.К. – служител на РУ "Полиция" – Вършец, който изпълнявал задължението си като орган за контрол на движението на 03.08.2016 г., за това че на 02.08.2016 г. около 21.30 часа в гр.Вършец, ул. "Република" жалбоподателят бил паркирала лек автомобил "МЕРЦЕДЕС ЦЛС 320" с ДК№ СВ7888ВК ,негова собственост  на място ,определено за инвалиди  с пътен знак „Д21” и не носи контролен талон, с което е нарушил разпоредбата на чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.1 от същия. В срока по чл. 44, ал.1 от ЗАНН не са направени писмени възражения по акта.

Въз основа на съставения АУАН Началник РУ "Полиция" – Вършец издал против М. обжалваното Наказателно постановление № 16-0370-000168/22.08.2016 г., в което дословно възпроизвел описанието на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено така, както е описано в АУАН, и наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание  чл. 178д от ЗДвП за нарушаване на разпоредбата на чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДП за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от същия..

Постановлението е връчено на М. на 30.08.2016 г. и на 02.09.2016 г. последният депозирал жалба чрез административнонаказващия орган до РС-Берковица.

Изложената фактическа обстановка съдът установи, след като прецени поотделно и в тяхната съвкупност доказателствата по делото.

Въз основа на така установените факти по делото съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена по предвидения в закона ред пред компетентен съд в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН от лице, което има право да обжалва наказателното постановление, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Съдът констатира допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила при издаване на обжалваното НП.

В нарушение на чл. 42, т.4 от ЗАНН и чл. 57, ал.1, т.5 от ЗАНН в АУАН и НП не е посочено пълно описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено. Нарушението е съществено, тъй като е довело до нарушаване на правото на жалбоподателя да направи възражения при съставяне на акта и да организира и осъществи защитата си в образуваното против него административнонаказателно производство, а от друга страна лишава и съда от възможност да направи преценка дали действително е нарушена сочената разпоредба по ЗДвП. Нито в АУАН, нито в НП е посочено къде точно на ул.”Република „ №69  в гр. е извършено твърдяното нарушение, на кое точно паркомясто се е намирал паркирания от жалбоподателя лек автомобил. В АУАН и НП не е индивидуализирано конкретното местонахождение на автомобила по време на проверката.В хода на административнонаказателното производство не е изготвен по надлежния ред и не е приложен фотоалбум със снимки от мястото на нарушението, установяващи и доказващи нарушението,както и  не е доказано  наличието на пътен знак „Д21” и неговото местонахождение.

От друга страна, от събраните доказателства не се установява по несъмнен начин жалбоподателят да е извършил нарушение по чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДП.АУАН е съставен от лице,което не е очевидец на нарушението и не е присъствал при установяване на същото.Свидетелят по съставянето на акта също не е присъствало при констатиране и извършване на нарушението.Актосъставителят твърди,че е съставил АУАН по изготвена докладна записка,каквато не е приложена по делото.На следващо място,установява се от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели,че нарушението е извършено предния ден,т.е. на 02.08.2016год.,а на следващия ден-03.08.2016го. е съставен АУАН В НП обаче като дата на нарушението е посочена 03.08.3016год.

На следващо място,второто посочено като извършено нарушение ,изразяващо се в неносене на контролен талон е установено не на 02.08.2016год.,за която дата се твърди,че са извършени нарушенията,а на 03.08.2016год. при съставяне на АУАН,когато жалбоподателят не е имал задължение да носи със себе си контролния талон.На 02.08.2016год. проверка в тази насока на жалбоподателя не е извършвана и такова нарушение не е констатирано..

Водим от изложеното и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, съдът

                                                    Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 15-0243-000315 от 16.06.2015 г., издадено от Началника на РУ-гр.Берковица, с което на М.А.М. *** и ЕГН ********** е наложено  административно наказание глоба в размер на 200 лева на основание  чл. 178д от ЗДвП за нарушаване на разпоредбата на чл. 98, ал.2, т.4 от ЗДвП и глоба в размер на 10лв. на основание чл.183 ал.1 т.1 пр.2 от ЗДП за нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от същия като НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр. Монтана на основанията, предвидени в НПК и по реда на Глава дванадесета от АПК в 14-дневен срок от съобщението до страните, че е  изготвено и обявено.

                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: