Р Е Ш Е Н И Е

ГР.БЕРКОВИЦА, 17.11.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД гр.Берковица…………………………………………. в публично заседание на 18 октомври………………………..………………………… през две хиляди и шестнадесета година………….....………………………в състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ел.ФИЛИПОВА

 

при секретаря П.И.………………………………и в присъствието на прокурора………………..като разгледа докладваното от съдията Филипова……….…………………………….АН дело 256 по описа за 2016г………………..……………..и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 32-0000279/23.08.2016 г., издадено от Началник ОО „АА” гр. Монтана на Б.С.Д. *** с ЕГН **********, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗДвП за нарушение на чл. 31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500.00 лева.

Жалбоподателят оспорва изцяло наказателното постановление и моли да бъде отменено. Сочи нарушение както на процедурни правила, така и несъответствие между фактическите констатации, отразени в АУАН и атакуваното НП. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа доводите в жалбата.

Въззиваемата страна не изпраща свой процесуален представител и не взема становище по жалбата.

След като прецени събраните по делото доказателства, съдът прие следното :

Жалбата е процесуално допустима, подадена от лице с правен интерес срещу подлежащ на обжалване акт в предвидения от закона срок. При извършената служебна проверка не се установиха нарушения на процесуални правила. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

 

Установена е следната фактическа обстановка:

 

На 06.05.2016 година около 23.40 часа служители на РУ – Берковица спрели за проверка водачът на таксиметров автомобил с рег.номер М 99 14 ВВ. При проверката установили, че пътната книжка не е попълнена при започване на работа, а автомобилът е с включен апарат с фискална памет, не е закрита закрепената на автомобила табела и няма поставена табела „не работи” на предното стъкло. Констатирали нарушение на чл.40 от Наредба 34/1999 година на Министерство на транспорта и съставили АУАН. Въз основа на него било издадено и атакуваното НП. В него наказващият орган приел, че е налице нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредба 34/1999 година и на основание чл.93, ал.1, т.3 от ЗАП наложил наказание 1 500.00 лева глоба.

Тази фактическа обстановка се установява от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните по делото свидетели.

При така установените факти, съдът намира, че издаденото наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Наказание се налага за конкретно извършено нарушение. В случая проверяващите установили, че таксиметровият автомобил работи, но пътната книжка не е попълнена, което представлява нарушение по чл.40 от Наредба 34/1999 година. Административно наказващият орган не е преценил установените факти и е издал НП за нарушение на чл.31, ал.1, т.5 от Наредбата, която норма предписва задължение за водача на таксиметровия автомобил да носи със себе си, съответно да представя за проверка пътна книжка. Безспорно е, че водачът е носил със себе си пътна книжка и е представил такава за проверка. Следователно, не може да бъде наказан за нарушение, което не е извършил. Съдебната практика приема, че допуснатите неточности в АУАН в посочване на нарушението могат да бъдат отстранени в НП, но не и обратното. Като е издал НП и е наложил наказание за нарушение, което жалбоподателят не е извършил, АНО е издал незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен.

По  изложените мотиви съдът

 

 

Р    Е    Ш   И :

 

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление № 32-0000279/23.08.2016 г., издадено от Началник ОО „АА” гр. Монтана, с което на Б.С.Д. *** с ЕГН **********, на основание чл. 93, ал.1, т.1 от ЗАП за нарушение на чл. 31, ал.1, т.5 от Наредба № 34/06.12.1999 г. на МТ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1500.00 лева.

 

            Решението подлежи на обжалване пред АС – Монтана в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено.

                                                          

РАЙОНЕН СЪДИЯ: