Р Е Ш Е Н И Е

Гр. Берковица ,07.11.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

                  

РАЙОНЕН СЪД – Берковица, втори наказателен състав в публично съдебно заседание на единадесети  октомври през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлита Г.

 

         При секретаря......Т.Й..……, като разгледа докладвано от съдия Г. АНД № 253 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

                  

                    Производството е по чл. 59, ал. 1 и сл. от ЗАНН.

                   С Наказателно постановление №624/30.08.2016 г. на Зам.Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица е наложено на В.М.Б. *** и ЕГН ********** административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 1 от ЗГ/ Закон за горите/, глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ  и  на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ е отнета вещта, послужила за извършване на нарушението – 1бр. лек автомобил   “ВАЗ 2107” с ДК №М 8892 ВС цвят слонова кост, както и са отнети вещите предмет на нарушението – 0,50 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  бук.

                   Недоволен от наказателното постановление /НП/ Б.  лично  и в съдебно заседание чрез упълномощен адвокат моли да бъде отменено само в частта, по отношение на отнемането на 1бр. лек автомобил   “ВАЗ 2107” с ДК №М 8892 ВС цвят слонова кост ,излагайки доводи за това. Не оспорва фактическата обстановка,но твърди,че наложеното наказание –отнемане на МПС се явява несъразмерно тежко с оглед малкото количество дърва 0,50 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  бук и тяхната ниска стойност и стойността на отнетия автомобил.

                   Въззиваемата страна РДГ гр. Берковица  чрез процесуалният си представител оспорва жалбата, намира нарушението за доказано по безспорен начин и моли за потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

                   Доказателствата по делото са писмени и гласни. Съдът като ги обсъди във връзка с доводите на страните, намира жалбата за допустима и основателна.

                   На 29.08.2016 г.   на пътя от гр.Вършец към гр.Берковица св.Д.Кеаменов и св.Кр..Т. - горски инспектори при РДГ гр. Берковица установили, че жалбоподателят  В.М.Б. транспортира  в лек автомобил   “ВАЗ 2107” с ДК №М 8892 ВС 0,50 пр. куб. метра дърва за огрев от дървесен вид бук, без да са маркирани с контролна горска марка и без документ,доказващ законния им произход.          Жалбоподателят не е вписал възражение при съставяне и връчване на АУАН и не е депозирал такива в законоустановения срок .Представил е писмени доказателства,от които се установява,че въпросния лек автомобил е собственост на  друго лице,а именно Павел Венелинов Недев  / по представеното свидетелство за регистрация на МПС / .

        В частта по отношение постановеното с НП на основание чл.273, ал.1 ЗГ отнемане на лек   автомобил   “ВАЗ 2107” с ДК №М 8892 ВС  , съдът намира следното:

 Приложението на тази разпоредба следва неминуемо да отчита и визираните в чл.20 от ЗАНН изисквания, а именно: подлежащите на отнемане вещи да са собственост на нарушителя и стойността на същите да се явява съответстваща на характера и тежестта на административното нарушение. По делото е представено Свидетелство за регистрация на МПС ,от което е видно ,че процесния автомобил е собственост на Павел Венелинов Недев  и се ползва от жалбоподателя В.М.Б. ,т.е не е собственост на жалбоподателя нарушител . В АУАН и НП, не е посочено чия собственост е автомобила, като АНО очевидно е предположил, че е негова, изхождайки от неясно какви доказателства, тъй като такива по административната преписка реално липсват. Също така в НП респективно в АУАН,  не е посочена стойността на  процесните 0,50 пр.м.куб. дърва за огрев от вида бук.

 Ето защо  съдът приема че неправилно, е постановено отнемане в полза на държавата на лек   автомобил   “ВАЗ 2107” с ДК №М 8892 ВС  . Отнемането на превозни средства, брадви, резачки и други средства, послужили за извършване на нарушението или предмет на нарушението, в полза на държавата представлява своеобразна санкция, наред с административно наказателната отговорност по ЗГ. В този смисъл в тежест на административнонаказващият орган е било да докаже, че са налице предпоставките за отнемане в полза на държавата, като ангажира необходимите и относими доказателства, както досежно собствеността на автомобила, така и досежно съответствието между стойността му и` характера и тежестта на нарушението. По отношение на последното изискване е следвало в самото НП да се изложат мотиви за наличието на подобно съответствие. При липсата на такива и с оглед обстоятелството, че се касае за транспортиране на 0,50пр. м.куб.   дърва за огрев от  вида бук с неопределена стойност , отнемането на визирания автомобил със стойност, най-вероятно значително  надвишаваща стойността на неправомерно транспортирания дървен материал, се  явява несъразмерно тежко за извършеното административно нарушение.

На следващо място съгласно разпоредбата на чл. 112 ал. 1 от Закона за горите, вещите, послужили за извършване на нарушение, както и вещите - предмет на нарушението, се отнемат в полза на Държавата, независимо от това чия собственост са, освен ако се установи, че са използвани независимо или против волята на собственика им.

Безспорно се установи по делото от приложеното по делото свидетелство за регистрация част ІІ,че отнетия лек  автомобил  не е собственост на жалбоподателя,а на друго лице.Т.е. по свидетелство за регистрация  автомобила  се води на друго лице  и не е установено в хода на адм-наказателното производство дали използването на този автомобил от жалбаподателя  е станало независимо от неговата  воля или с негово знание.

  Ето защо  НП  в тази му част следва да се отмени.

           Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН Берковският районен съд

 

Р  Е  Ш  И:

         ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №624/30.08.2016 г. на Зам.Директор Регионална дирекция по горите /РДГ/ гр. Берковица в ЧАСТТА, с което на В.М.Б. *** и ЕГН на основание чл. 273, ал. 1 от ЗГ е отнета вещта послужила за извършване на нарушението – 1бр. лек   автомобил   “ВАЗ 2107” с ДК №М 8892 ВС  цвят слонова кост като  НЕПРАВИЛНО И НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО

         Наказателно постановление №624/30.08.2016 г.   в частта му, с което на жалбоподателя В.М.Б. е  наложеното административно наказание - глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 1 от ЗГ , глоба в размер на 50 /петдесет/ лева на основание чл. 266, ал. 1 от ЗГ за нарушение по чл. 213, ал. 1, т. 2 от ЗГ/ Закон за горите и са отнети вещите предмет на нарушението – 0,50 пространствени /пр. / куб. метра дърва за огрев от дървесен вид –  букр  КАТО НЕОБЖАЛВАНО, е влязло в сила.

           Решението подлежи на касационно обжалване  пред Административен съд- Монтана по реда на гл.XII АПК в 14-дневен срок от получаване на съобщението за неговото  изготвяне.   

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: