Р Е Ш Е Н И Е 

 

гр.Берковица, 01.11.2016г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Районен съд-Берковица, втори наказателен състав в публично заседание на eдинадесети октомври  две хиляди и шестнадесета година в състав:

                                

                                                                      Председател: Юлита Г.

 

при секретаря Т.Й. и в присъствието на  прокурора …………………… като разгледа  докладваното от съдията АНД    251/2016г. по описа на съда, за да се произнесе съобрази следното :

 

Административно-наказателното производство е с правно основание чл.59, ал.1 и сл.от ЗАНН.

Делото е образувано по жалба, подадена от Т.В.Р. *** против Наказателно постановление № 175/22.08.2016г. на зам. Кмета наа Общината Берковица, с което на жалбоподателката е наложено административно наказание “глоба” в  в размер на /липсва отбелязване/ на основание чл.27, ал.1 от Наредбата за ОПОРОБ, за извършено от неяя административно нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба № 1 ОПОРОБ.

Жалбоподателката в депозираната жалба оспорва наказателното постановление, моли да бъде отменено същото, като незаконосъобразно и необосновано, и да бъде уважена жалбата, като основателна.В съдебно заседание,нередовно призована ,не се явява.Призовката е върната в цялост с отбелязване,че същата не е намерена на посочения адрес.Поради това съдът е дал ход на делото и разгледал същото при условията на чл.61,ал.2 от ЗАНН. 

Ответната по жалбата страна, не се явява и не изпраща представител.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установено следното от фактическа страна:

На 07.08.2016г. около 00,55ч. в гр.Берковица на ул.”Изгрев”№7 жалбоподателката Р. извършва неприлични и непристойни действия,изразяващи се в пускане на силна музика от аудио уредба,с които си действия нарушава обществения ред и сигурност на територията на Община Берковица.

Установеното от съда и тази фактическа обстановка се доказва по категоричен и безспорен начин от писмените доказателства: цялостната административно-наказателната преписка - акта за установяване на административно нарушение, както и от гласните доказателства: показанията на свидетеля–актосъставител Ц.Ц., между които няма противоречия, допълват се и кореспондират помежду си относно това, което е прието от съда за безспорно установено и за категорично доказано, поради което се кредитират от Берковският районен съд.  

От така установената фактическа обстановка съдът прави извода, че жалбоподателката е осъществила състава на твърдяното административното нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба № 1 ОПОРОБВ от обективна страна. От субективна страна тя е извършила това при форма на вината пряк умисъл, съзнавала е обществено-опасния характер на деянието, предвиждала е неговите обществено-опасни последици и е искала настъпването на тези последици. За формата на вината се прави извод от конкретното поведение на извършителката, което обективира и нейното отношение към стореното.

Административно-наказващият орган ,обаче не е определил  наказанието, което следва да понесе нарушителката.Видно от НП ,наказанието е определено по вид,но не и по размер,което съдът приема като липса на наложено наказание и същото възпрепятства съда да прецени правилно ли е определено същото по размер или не.

От така изложените съображения дотук съдът намира, че наказателното постановление следва да бъде отменено, като незаконосъобразно и необосновано, а жалбата срещу него следва да бъде  уважена, като основателна.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

                             Р     Е     Ш     И   :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 175/22.08.2016г. на зам. Кмета наа Общината Берковица, с което на жалбоподателката Т.В.Р. *** е наложено административно наказание “глоба” в  в размер на /липсва отбелязване/ на основание чл.27, ал.1 от Наредбата за ОПОРОБ, за извършено от нея  административно нарушение по чл.4, ал.1 от Наредба  за  ОПОРОБ

Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд Монтана с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните.

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: